Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/428/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie Wełtyń.

UCHWAŁA NR XXXI/428/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 lutego 2005 r.
 

w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie Wełtyń

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203/ oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2004r. Nr 204, poz.2086)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadać, na wniosek mieszkańców, drodze oznaczonej numerem ewidencyjnym 413, położonej w obrębie Wełtyń, rozpoczynającej swój bieg od ulicy Gryfińskiej w kierunku południowo-wschodnim, nazwę - ulica „Słoneczna”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Wełtyń, działka gminna nr 413 o pow. 1217 m2, sklasyfikowana jako droga, oznaczona jest symbolem KUI.08 – ulica lokalna od KUz.02 do KUI.04. Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia; szerokość w liniach rozgraniczających 12 m.
Działki położone wzdłuż drogi przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową i właściciele przystąpili już do realizacji zabudowy.
W związku z powyższym zachodzi konieczność nadania nazwy urzędowej drodze oznaczonej nr 413.
Mieszkańcy wsi Wełtyń na zebraniu wiejskim w dniu 13.01.2005 r. przegłosowali zaproponowane nazwy i wybrali nazwę „ul. Słoneczna”.
Przedłożony wniosek przyjęto do realizacji.

Sporządziła:
J. Woldańska