Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/434/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 lutego 2005 r.  w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XXXI/434/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 lutego 2005 r. 
 

w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 109, poz. 1161) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) uchwala się co następuje:

§ 1 Ogłasza się zamiar likwidacji placówki oświatowo - wychowawczej Młodzieżowy Dom Kultury znajdującej się przy ul. Bol. Chrobrego 48 w Gryfinie.

§ 2 Rozpoczęcie likwidacji nastąpi w dniu 1 lipca 2005 r. Postępowanie likwidacyjne zostanie zakończone w dniu 31 sierpnia 2005 r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Przesłanką do likwidacji instytucji Młodzieżowego Domu Kultury jest próba racjonalizacji oraz zharmonizowania działalności prowadzonej obecnie przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Gryfiński Dom Kultury.
Młodzieżowy Dom Kultury jako placówka oświatowa nie może być wprost połączony z Gryfińskim Domem Kultury jako instytucją kultury. Proponowane rozwiązanie przewiduje likwidację instytucjonalną Młodzieżowego Domu Kultury  z dniem 31.08.2005 r. i poszerzenie struktury Gryfińskiego Domu Kultury z dniem 01.09.2005 r. o dotychczas prowadzone formy działalności, zasoby kadrowe  i lokalowe Młodzieżowego Domu Kultury. Gryfiński Dom Kultury prowadzić będzie działalność kulturalną i artystyczną w obiektach przy ul. Szczecińskiej 17 oraz Bolesława Chrobrego 48, a także przyjmie odpowiedzialność za część zajęć pozalekcyjnych w szkołach.
Rozwiązanie takie pozwoli utrzymać prowadzoną działalność przez obie instytucje, bez zwolnień kadrowych i dodatkowych kosztów. Jednocześnie zgrupuje środki budżetowe przeznaczone na działalność kulturową i artystyczną w budżetach obu placówek, co pozwoli na racjonalizację wydatków.

Sporządziła:
Marta Marczak