Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/430/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXI/430/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 lutego 2005 r.
 

w sprawie: Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492), uchwala co następuje:

USTALENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Zgodnie z uchwałą Nr X/153/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, obejmującej tereny położone w obrębach: Parsówek, Drzenin i Sobieradz, zmienioną uchwałą Nr XXVII/384/04 z dnia 28 października 2004 r., uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLIV/529/98 z dnia 17 czerwca 1998 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVII/594/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 czerwca 2002r., nazywaną dalej „Zmianą Studium”.
 2. Na podstawie przepisów art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino wraz ze Zmianą Studium wprowadzoną niniejszą uchwałą, stanowi podstawę badania stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z polityką przestrzenną gminy.

§ 2. Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie lokalizacji funkcji elektrowni wiatrowej wskazanej na rysunku Zmiany Studium i oznaczonej symbolem FW.

§ 3. Integralnymi częściami przyjętego opracowania Zmiany Studium są:

 1. tekst uchwały,
 2. część graficzna – mapa gminy w skali 1:10 000 – kopia Studium z naniesioną zmianą, zgodnie z przedmiotem Zmiany Studium, stanowiąca załącznik do uchwały,

§ 4. Zmianę Studium należy rozpatrywać łącznie ze Studium jako integralną całość.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 5.

 1. Wprowadza się oznaczenie graficzne na rysunku Zmiany Studium, zgodnie z przedmiotem zmiany określonej w § 2,  FW – obszar lokalizacji elektrowni wiatrowej.
 2. Stosownie do przedmiotu i zakresu przeprowadzanej Zmiany Studium wprowadza się następującą zmianę w tekście Studium:
  1. W Rozdziale 7: „INŻYNIERIA” w punkcie 7.5. „Elektroenergetyka” dodaje się akapity w brzmieniu:
   • zachowuje się fragmenty istniejących linii elektroenergetycznych NN: 400 kV relecji Krajnik – Dunowo i 220 kV relacji Krajnik – Morzyczyn,
   • wzdłuż tych linii należy przestrzegać ograniczeń w użytkowaniu terenu wzdłuż linii 400 kV (pas o szerokości 90 m – po 45 m od osi linii) i 220 kV (pas o szerokości70 m - po 35 m od osii linii) z zakazem zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi przez czas dłuższy niż 8 godzin na dobę,
   • przebudowę istniejącej linii o napięciu 220 kV relacji Krajnik – Morzyczyn na linię o napięciu 400 kV, względnie na linię wielotorową wielonapięciową,
   • * wyznacza się obszar lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach: Parsówek, Drzenin i Sobieradz.
  2. W Rozdziale 7: „INŻYNIERIA” w punkcie 7.5. „Elektroenergetyka” na końcu dodaje się akapit w brzmieniu:
   Dla potrzeb sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić w zależności od potrzeb wytyczne niezbędne do określania lokalizacji elektrowni wiatrowych:
   1. minimalna odległość od zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi nie mniejsza niż 500 – 800 m, w zależności od usytuowania siłowni wiatrowej i budynków względem stron świata,
   2. minimalne odległości od rezerwatów i lęgowisk – 1000 m,
   3. siedlisk orłów, czapli – 3000 m,
   4. rezerwatów flory – 200 m,
   5. skraju lasu – 200 m,
   6. rzek – 200m, większych zbiorników wodnych – 500 m,
   7. odległość pomiędzy poszczególnymi siłowniami – min. 300 m,
   8. zapewnienie dojazdu i obsługi w stacje transformatorowe WN/SN, przesyłowe linie elektroenergetyczne,
   9. konieczność opracowania do każdej lokalizacji elektrowni wiatrowych studium wpływu siłowni wiatrowych na krajobraz z uwzględnieniem powiązań widokowych.
  3. W Rozdziale 8: „RODZAJ I ZAKRES DALSZYCH PRAC PLANISTYCZNYCH I ZADAŃ PONADLOKALNYCH” w punkcie 8.1. „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” po zwrocie „tereny rozwoju funkcji mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej rejon miejscowości Chlebowo, Chwarstnica, Nowe Czarnowo - dodaje się akapity w brzmieniu:
   • tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych,
   • obszar upraw polowych z zakazem zabudowy kubaturowej w obrębach: Parsówek, Drzenin i Sobieradz.
  4. W Rozdziale 8, w punkcie 8.3. „Zadania ponadlokalne w zakresie inżynierii” po zwrocie „... wprowadzenie linii Vierraden do stacji Krajnik” - dodaje się akapit w brzmieniu: „przebudowa linii 220 kV relacji Krajnik-Morzyczyn na linię o napięciu 400 kV, względnie na linię wielotorową wielonapięciową”.

USTALENIA KOŃCOWE

§ 6. Niniejsza Zmiana Studium nie stanowi kompleksowej aktualizacji Studium, wszystkie zapisy Studium nie objęte zmianą, pozostają w mocy jako obowiązujące.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz