Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/435/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 lutego 2005 r.  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/383/04 w sprawie odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXI/435/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 lutego 2005 r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/383/04 w sprawie odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) uchwala się co następuje:

§ 1. Stwierdza się utratę z dniem 01 stycznia 2005 r., mocy obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów, które było podstawą funkcjonowania dotychczasowej uchwały dotyczącej odpłatności za posiłki, utraciło moc z końcem 2004 roku.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wprowadziło w trybie pilnym Rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2005 r. (Dz.U. 10 poz. 75), zmianę do ramowych statutów publicznych przedszkoli i szkół. Zgodnie z wprowadzoną zmianą statutów stołówki szkolne stanowią integralną część szkół i placówek. Szkoły i przedszkola zobowiązane są wprowadzić w swoich statutach stosowne zmiany w tej sprawie.
Brak możliwości ustalenia stawek żywieniowych Uchwałą Rady, nie spowoduje ich zwiększenia. Zostaną wprowadzone w innym trybie przez dyrektorów szkół i przedszkoli w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino.

Sporządziła:
Marta Marczak