Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/432/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXI/432/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 lutego 2005 r.
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492), uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLIV/529/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. z późniejszą zmianą, zwanej dalej „zmianą studium”.

§ 2. W zmianie studium należy uwzględnić:

  1. przepisy art. 9, 10, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. uwarunkowania, cele i kierunki polityki państwa w obszarze Województwa Zachodniopomorskiego,

§ 3. Zakres opracowania obejmuje analizę uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, ekonomicznych i technicznych zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino oraz określenie nowych kierunków zagospodarowania.

§ 4. Zakres przestrzenny zmiany studium obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy Gryfino, określony w załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

Uchwała ma na celu dostosowanie zapisów obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLIV/529/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. z późniejszą zmianą, do zmieniających się uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie zmiany studium jest niezbędne dla koordynacji polityki przestrzennej gminy przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy ustawy nakazują uzyskanie pełnej zgodności ich zapisów z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które powinno w jak największym stopniu odpowiadać obecnym potrzebom rozwojowym miasta i gminy Gryfino.