Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/433/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 118/6, 118/9, 118/10, 125, część 126, 127 i 267/1 - obręb 3 miasta Gryfino- rejon ul. Pionierów.

UCHWAŁA NR XXXI/433/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 lutego 2005 r.
 

w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego  terenu działek nr: 118/6, 118/9, 118/10, 125, część 126, 127 i 267/1 – obręb 3 miasta Gryfino – rejon ul. Pionierów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717;  z 2004 r. nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492), uchwala się co następuje:

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXX/415/01 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu, zmienioną uchwałami Nr II/33/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. i Nr VII/98/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r., oraz zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino uchwalonym uchwałą Nr XLIV/529/98 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 czerwca 1998 r.  i zmienionym uchwałą Nr XLVII/594/2002 r. z dnia 27 czerwca 2002 r. uchwala się plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr: 118/6, 118/9, 118/10, 125, część 126, 127 i 267/1 – obręb 3 miasta Gryfino w rejonie ul. Pionierów.

§ 2.

 1. Plan miejscowy dotyczy terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gryfino 3  i obejmuje działki nr 118/6, 118/9, 118/10, 125, część 126, 127 i 267/1 o łącznej powierzchni 0,22 ha. Granice terenu objętego planem szczegółowo określa rysunek planu.
 2. Przedmiotem planu miejscowego jest wprowadzenie funkcji usług publicznych kultu religijnego oraz ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.

§ 3. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - rysunek planu;
 2. Załącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 3. Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
 4. Załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Rozdział 1.
ZASADY KONSTRUKCJI PLANU

§ 4. Obszar planu podzielony jest na tereny funkcjonalne o różnej funkcji i różnym sposobie zagospodarowania, oznaczone w tekście i na rysunku planu symbolami literowo-liczbowymi według następującej zasady:

 1. [G3.] - symbol określający geograficzne położenie terenu elementarnego w gminie (G3 - obręb Gryfino 3),
 2. [45.] - liczba określająca kolejny numer planu miejscowego w gminie,
 3. [01.] - liczba określająca numer terenu w obrębie jednej funkcji,
 4. [U] - symbol funkcji terenu zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.

§ 5.

 1. Rysunek planu sporządzono na kopii mapy zasadniczej w wersji rastrowej w skali 1:500 oraz w wersji elektronicznej.
 2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu dzielą się na oznaczenia obowiązujących ustaleń planu oraz oznaczenia informacyjne.
 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
  1. granice i linie rozgraniczające,
  2. zasady parcelacji,
  3. funkcja terenów,
  4. przeznaczenie zabudowy istniejącej,
  5. linie zabudowy,
  6. wysokość zabudowy,
  7. kształt dachu i kierunek kalenicy.
 4. Dla celów opracowań geodezyjnych, przebieg linii rozgraniczających tereny o różnej funkcji nie przebiegających po istniejących podziałach własnościowych należy określić poprzez odczyt współrzędnych geodezyjnych punktów charakterystycznych z elektronicznej wersji rysunku planu.

Rozdział 2.
WYDZIELENIA TERENÓW FUNKCJONALNYCH,
ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

§ 6. W obszarze planu miejscowego wydziela się następujące tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania:

 1. tereny istniejącej zabudowy jednorodzinnej oznaczone symbolem G3.45.01.MN o łącznej powierzchni 0,01 ha – część działki nr 126 i 118/10 zachowuje się do dalszego użytkowania zgodnie z obecnym przeznaczeniem;
 2. tereny usług publicznych oznaczone symbolem G3.45.01.U o łącznej powierzchni 0,12 ha, – działki nr 125 i 118/6 przeznacza się na usługi publiczne - kultu religijnego (zbór Kościoła Zielonoświątkowego) z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jako funkcji uzupełniającej;
 3. tereny komunikacji publicznej oznaczone symbolem G3.45.01.KD.L, o łącznej powierzchni 0,01 ha – istniejąca droga publiczna – powiatowa;
 4. tereny komunikacji wewnętrznej oznaczone symbolem G3.45.01.KDW  o łącznej powierzchni 0,08 ha – istniejąca droga wewnętrzna na przedłużeniu ul. Sprzymierzonych.

§ 7. Ustala się następujące zasady parcelacji:

 1. podział terenu na działki budowlane według rysunku planu;
 2. obowiązuje wyznaczona ilość działek i zakaz wtórnych podziałów działek;
 3. dopuszcza się wydzielenie z działki nr 118/6 terenu przyległego do działki nr 118/5 w celu jej powiększenia;
 4. dopuszcza się scalenie działek na terenie G3.45.01.KDW;
 5. włączenie fragmentu działki 267/1 obejmującego skrzyżowanie ul. Pionierów i ul. Sprzymierzonych do terenu drogi powiatowej G3.45.01.KD.L.

§ 8.

 1. Zasady usytuowania nowej zabudowy oraz zasięg rozbudowy obiektów istniejących określają obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczające lico fasady budynku.
 2. Maksymalna, łączna powierzchnia zabudowy istniejącej i nowoprojektowanej nie może przekroczyć 35% powierzchni działki.
 3. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni działki.

§ 9.

 1. Ustala się przeznaczenie zabudowy istniejącej zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, wg następujących kategorii:
  1. zabudowa istniejąca do zachowania i dalszego użytkowania,
  2. zabudowa do czasowego zachowania, tj. do czasu realizacji nowoprojektowanego zagospodarowania działki.
 2. Zakazuje się lokalizacji garaży i budynków gospodarczych blaszanych oraz o charakterze kontenerowym za wyjątkiem obiektów tymczasowych na czas budowy.

§ 10. Na terenie oznaczonym symbolem G3.45.01.MN ustala się:

 1. zakaz wznoszenia nowej zabudowy;
 2. dopuszcza się remont istniejącej zabudowy gospodarczej, przeznaczonej do czasowego zachowania bez możliwości przebudowy i rozbudowy.

§ 11. Na obszarach oznaczonych symbolami G3.45.01.U ustala się:

 1. obowiązująca forma zabudowy – wolnostojąca;
 2. maksymalna, powierzchnia użytkowa przeznaczona na uzupełniającą funkcję mieszkalną nie może przekroczyć 18% łącznej powierzchni użytkowej zabudowy istniejącej i nowoprojektowanej;
 3. dopuszcza się możliwość rozbudowy, przebudowy istniejącego budynku;
 4. dopuszcza się remont istniejącego garażu, przeznaczonego do czasowego zachowania, bez możliwości przebudowy i rozbudowy;
 5. dopuszcza się możliwość budowy, nowych obiektów gospodarczych  i garażowych;
 6. wysokość zabudowy nowoprojektowanej oraz istniejącej w przypadku rozbudowy lub przebudowy - do 3 kondygnacji; trzecia kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym;
 7. wysokość zabudowy gospodarczej nowoprojektowanej - do 2 kondygnacji; druga kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym;
 8. maksymalna wysokość elewacji frontowej nowoprojektowanego budynku, mierzona od poziomu terenu do poziomu okapu nie większa niż w budynku istniejącym;
 9. obowiązującą formę dachów nowoprojektowanej zabudowy usługowej, mieszkaniowej i gospodarczej oraz istniejącej w przypadku rozbudowy lub przebudowy – dachy wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych od 40o do 45o.
 10. maksymalna wysokość kalenicy nie większa niż w budynku istniejącym.

Rozdział 3.
KOMUNIKACJA

§ 12. Obsługę komunikacyjną obszaru planu ustala się z istniejącej drogi publicznej powiatowej- ul. Pionierów G3.45.01.KD.L, oraz drogi wewnętrznej G3.45.01.KDW.

§ 13. Ustala się obowiązek przebudowy drogi wewnętrznej G3.45.01.KDW.

§ 14. Ustala się następujące szerokości w liniach rozgraniczających dróg:

 1. dla drogi powiatowej G3.45.01.KD.L - 8,0 m, zgodnie ze stanem istniejącym;
 2. dla drogi wewnętrznej G3.45.01.KDW – od 8,0 do 9,0 m z przewężeniem 5,0 m  w sąsiedztwie z działką nr126.

§ 15.

 1. Stałe miejsca postojowe dla samochodów osobowych należy zapewnić w granicach każdej działki, zgodnie z zapotrzebowaniem tzn. co najmniej 1 miejsce postojowe na każdy lokal mieszkalny oraz 1 miejsce postojowe na każdy lokal usługowy.
 2. Czasowe miejsca postojowe dla obszaru oznaczonego symbolem G3.45.01.U, należy zapewnić na terenie własnej działki, w ilości niezbędnej dla planowanej działalności, tj. co najmniej 3 miejsca postojowe.
 3. W granicach planu zakazuje się parkowania samochodów ciężarowych i innego ciężkiego sprzętu samojezdnego o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Rozdział 4.
INFRASTRUKTURA

§ 16.

 1. Warunkiem realizacji nowych obiektów jest zapewnienie możliwości przyłączenia ich do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej niezbędnych do ich funkcjonowania, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Ustala się lokalizację nowoprojektowanego uzbrojenia w liniach rozgraniczających istniejących dróg.

§ 17. Zasady zaopatrzenia w wodę ustala się następująco:

 1. zaopatrzenie w wodę dla celów socjalno – sanitarnych z sieci wodociągowej istniejącej w liniach rozgraniczających ul. Pionierów i z sieci wodociągowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi G3.45.01.KDW;
 2. zaopatrzenie w wodę w sytuacjach awaryjnych należy przewidzieć niezależnie od zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi  w zakresie obrony cywilnej;
 3. zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożarowych z projektowanych hydrantów, zasilanych z sieci wodociągowej.

§ 18. Zasady odprowadzenia ścieków i wód opadowych ustala się następująco:

 1. odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji ściekowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi G3.45.01.KDW i dalej do sieci kanalizacji istniejącej w liniach rozgraniczających ul Pionierów;
 2. odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków oraz ulic i powierzchni utwardzonych, przez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających dróg, i dalej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej, poza granicą planu;
 3. obowiązek podczyszczania wód opadowych odprowadzanych z dróg  i powierzchni utwardzonych do poziomu określonego obowiązującymi przepisami, przez urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem substancji ropopochodnych;
 4. do czasu kompleksowego rozwiązania kanalizacji deszczowej w rejonie  ul. Pionierów, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na teren, i dalej istniejącym odwodnieniem powierzchniowym poprzez rynnę przykrawężnikową w ul Pionierów do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej, poza granicą planu.

§ 19. Zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się z istniejącej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w liniach rozgraniczających dróg.

§ 20. Zaopatrzenie w gaz ustala się z istniejącej sieci gazowej w ul. Pionierów i projektowanej w liniach rozgraniczających drogi G3.45.01.KDW.

Rozdział 5.
OCHRONA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
I ZDROWIA LUDZI

§ 21. Na terenach objętych planem, nie występują obszary lub obiekty środowiska kulturowego objęte ochroną prawną.

§ 22.

 1. Zakazuje się prowadzenia wszelkiej działalności, mogącej znacząco oddziaływać na środowisko oraz lokalizacji, obiektów i urządzeń uciążliwych w myśl przepisów prawa ochrony środowiska.
 2. Przez, obiekt lub urządzenie nieuciążliwe rozumie się takie, które nie powoduje uciążliwości określonych w przepisach prawa ochrony środowiska, lub których uciążliwości ograniczone są do poziomu dopuszczonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach. Do uciążliwości tych w szczególności zalicza się emisje w rozumieniu prawa ochrony środowiska tj. wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, lub ziemi substancji lub energii takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.
 3. Uciążliwość, obiektu lub urządzenia, o której mowa w ust. 2 nie może wykraczać poza granicę własnej działki.

§ 23. Ustala się usuwanie odpadów stałych na wysypisko komunalne w Gryfinie.

§ 24. Zakazuje się stosowania do celów grzewczych paliw zanieczyszczających atmosferę  w przypadku budowy nowych obiektów lub modernizacji systemów grzewczych obiektów istniejących.

§ 25.

 1. Ustala się obowiązek nasadzenia wzdłuż frontu działki 118/6 od strony drogi i linii kolejowej, szpaleru drzew i krzewów pełniących funkcję ochrony akustycznej.
 2. Proponuje się budowę ochronnych ekranów akustycznych wzdłuż nowoprojektowanej ulicy na przedłużeniu istniejącej ul. Sprzymierzonych, wspomagających izolacyjną funkcję zieleni.

Rozdział 6.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 26. Ustala się stawkę procentową opłaty planistycznej związaną ze wzrostem wartości nieruchomości dla całego terenu objętego planem w wysokości 1%.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

ZAŁĄCZNIK NR 3
do UCHWAŁY Nr XXXI/433/05
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 24 lutego 2005 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492), Rada Miejska w Gryfinie rozstrzyga co następuje:

 • W związku z brakiem uwag do projektu planu miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr: 118/6, 118/9, 118/10, 125, część 126, 127 i 267/1 – obręb 3 miasta Gryfino w rejonie ul. Pionierów, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

 

ZAŁĄCZNIK NR 4
do UCHWAŁY Nr XXXI/433/05
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 24 lutego 2005 r.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123 poz. 1291) Miejska w Gryfinie rozstrzyga, co następuje:

 1. Należące do zadań własnych gminy inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, wynikające z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr: 118/6, 118/9, 118/10, 125, część 126, 127 i 267/1 – obręb 3 miasta Gryfino w rejonie ul. Pionierów obejmują sieci infrastruktury technicznej projektowane w liniach rozgraniczających przewidzianej do przebudowy drogi wewnętrznej G3.45.01.KDW, będącej własnością Gminy Gryfino.
 2. Realizacja inwestycji, o których mowa w ust. 1 przebiegać będzie zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą prawo energetyczne, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą prawo ochrony środowiska.
 3. Finansowanie inwestycji, o których mowa w ust. 1 nastąpi z budżetu Gminy Gryfino.
 4. Realizacja wydatków inwestycyjnych, związanych z zadaniami o których mowa w ust. 1, nastąpi po ujęciu ich w uchwale budżetowej gminy.