Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/425/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garaży znajdujących się w budynku przy ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 157.

UCHWAŁA NR XXXI/425/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 lutego 2005r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garaży znajdujących się w budynku przy ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 157.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 / - uchwala się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży garaże murowane, każdy o powierzchni 16,8 m2, znajdujące się w budynku przy ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku i w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 157 o ogólnej powierzchni 3441 m2 - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych nr 8 – działka nr 157.  W budynku poza lokalami mieszkalnymi i częścią usługową, znajdują się również garaże.  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zdecydował o trwałym rozdysponowaniu garaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Wobec powyższego konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec