Sesja nr XXXIV

UCHWAŁA NR XXXIV/440/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie  5 m. Gryfino, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.

UCHWAŁA NR XXXIV/440/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2005 r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie  5 m. Gryfino, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116 poz. 1203/ oraz art.37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2004r.Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782/  - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość nie zabudowaną, położoną w obrębie 5 m. Gryfino, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, oznaczoną numerem działki 11/3 o pow. 870 m2, pod usługi publiczne administracji i ochrony zdrowia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

W wyniku podziału geodezyjnego terenu w rejonie ul. Rapackiego i Łużyckiej, wydzielone zostały działki pod poszczególne funkcje przewidziane w planie miejscowym Stare Miasto 2.
Działka gminna oznaczona numerem ewidencyjnym 11/3 o pow. 870 m2, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, w planie oznaczona jest symbolem 30.Upa/Upz/ch, posiadającym zapis – „usługi publiczne administracji (Upa) i ochrony zdrowia (Upz)”.
Dopuszcza się lokalizację:

  1. funkcji uzupełniającej – innych usług publicznych lub usług komercyjnych,
  2. lokali mieszkalnych o charakterze służbowym.

Przez usługi komercyjne rozumie się zabudowę przeznaczoną na działalność handlową, biurową, ochrony zdrowia, gastronomiczną lub rzemieślniczą.  W związku z powyższym proponuję przeznaczenie ww terenu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cel zgodny z planem.

Sporządziła:
J. Woldańska