Sesja nr XXXVI

UCHWAŁA NR XXXVI/462/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zamiany nieruchomości.

    

UCHWAŁA NR XXXVI/462/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2005r.
 

w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany części gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 278/2 o powierzchni około 0,4200 ha, położonej w Gryfinie w obrębie nr 1, na nieruchomości gruntowe stanowiące użytkowanie wieczyste Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki  z o.o. oznaczone numerami działek: 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 250/6, 250/7, 250/8 o łącznej powierzchni 0,5111 ha, położone w Gryfinie w obrębie nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Rady nr XLIX/638/02 z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon ulicy Flisaczej, teren działki nr 250, stanowiącej użytkowanie wieczyste PUK Sp. z o.o. został przeznaczony pod nieuciążliwe usługi komunalne, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, drogę publiczną i stację transformatorową.
Dokonany został podział geodezyjny wszystkich terenów objętych w/w uchwałą w tym również terenu działki 250. W wyniku podziału tej działki wydzielone zostały powierzchnie przeznaczone pod poszczególne funkcje przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego.
Powierzchnie przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, drogę i trafostację podlegają przejęciu przez Gminę.
Zgodnie z uchwałą nr XXIV/324/04 z dnia 29 lipca 2004 r. wydzielona działka nr 250/7 wraz z działka gminną nr 48/3 stanowi teren przeznaczony do przekazania na rzecz GTBS Sp. z o.o. w formie aportu pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Przejęcie nieruchomości przez Gminę od PUK może nastąpić na zasadzie zamiany na część nieruchomości gminnej oznaczonej numerem działki 278/2, położonej  w bezpośrednim sąsiedztwie terenu obecnej bazy transportowej tej jednostki zlokalizowanej przy ul. Targowej.
Przedmiotem zamiany może być jedynie część działki 278/2 przeznaczona w planie miejscowym, uchwalonym w dniu 28 kwietnia br. pod funkcje określone symbolami G1-51.P/S i G1-51.KS.3

Sporządziła
K.Lamperska