Sesja nr XXXVI

UCHWAŁA NR XXXVI/463/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej: Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie.

    

UCHWAŁA NR XXXVI/463/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2005r.
 

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej: Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), oraz art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703), uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się rachunek dochodów własnych w jednostce budżetowej: Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie.

§ 2. Źródłem dochodów własnych są:

 1. odpłatność za wyżywienie w stołówkach prowadzonych przez szkoły podstawowe i gimnazjum,
 2. odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych i pozostałe odsetki;
 3. wpływy związane z organizacją różnego rodzaju imprez sportowych i kulturalno-oświatowych (olimpiady, konkursy, różnego typu programy edukacyjne),
 4. wpłaty na zorganizowanie wypoczynku letniego bądź zimowego,
 5. opłaty za wydawanie świadectw i legitymacji, duplikatów dokumentów,
 6. oraz inne dochody nie stanowiące dochodów własnych gminy.

§ 3. Uzyskane dochody mogą być przeznaczone na:

 1. wyżywienie w stołówkach ( bez kosztów osobowych tj. wynagrodzeń i pochodnych);
 2. realizację różnego rodzaju imprez sportowych i kulturalno-oświatowych (olimpiady, konkursy, różnego typu programy edukacyjne);
 3. polepszenie bazy materialnej jednostek;
 4. obsługę bankową rachunku dochodów własnych;

§ 4.

 1. Podstawą gospodarki finansowej rachunku dochodów własnych określonych  w uchwale jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, a także stan środków obrotowych na początek i na koniec roku obrachunkowego.
 2. Plan finansowy, o którym mowa w ust. 1 zatwierdza kierownik jednostki budżetowej.

§ 5. Dysponentem dochodów własnych jest kierownik jednostki.

§ 6. Upoważnia się kierownika jednostki do otwarcia i likwidacji rachunku dochodów własnych.

§ 7. Kierownik jednostki dokonuje wypłat z rachunku dochodów własnych do wysokości sum zgromadzonych na tym rachunku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2005r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U z a s a d n i e n i e

Ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz.2703) artykułem 18a wprowadzone zostały zapisy dotyczące gromadzenia przez jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych.
W wyniku tych zmian, cytowany artykuł daje upoważnienie dla organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w podległych jednostkach organizacyjnych, co zawiera niniejszy projekt uchwały.
Zmienione zapisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych wprowadzają uregulowania dotyczące prowadzenia przez jednostki budżetowe rachunku dochodów własnych. Zastępują one dotychczas funkcjonujące przepisy w zakresie prowadzenia środków specjalnych. Zgodnie z art. 18a ust. 3 i 4 powołanej wyżej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa źródła dochodów własnych, ich przeznaczenie a także wskazuje jednostki budżetowe, które tworzą rachunek.
W związku z powyższym podjecie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Sporządziła:
Jolanta Staruk