Sesja nr XXXVI

UCHWAŁA NR XXXVI/460/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2005r w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia Planu Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego ,,Puszcza Bukowa”.

UCHWAŁA NR XXXVI/460/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2005r
 

w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia Planu Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego ,,Puszcza Bukowa”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity - Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, zm.z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ w związku z art.19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz.U.Nr 92 poz. 880, zm. z 2004r M.P. Nr 44 poz. 779/ uchwala się co następuje:

§ 1.Opiniuje się pozytywnie projekt Planu Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego ,,Puszcza Bukowa” w obrębie gminy Gryfino stanowiący załącznik ( część_1, część_2, część_3, mapa ) do uchwały oraz uzgadnia ustalenia tego planu o których mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz.U.Nr 92 poz. 880/.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody /Dz.U.Nr 92 poz. 880, z 2004r Monitor Polski Nr 44 poz. 779/ zobowiązała rady gmin do opiniowania i uzgadniania planów ochrony parków krajobrazowych.
Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie gospodarstwo pomocnicze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wały Chrobrego 4 z polecenia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zwróciło się z prośbą o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu Planu Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego ,, Puszcza Bukowa”.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 uzgodnieniu podlega:

  • infrastruktura techniczna ,
  • zagospodarowanie turystyczne,
  • sposób użytkowania gruntów,
  • eliminacja lub ograniczenie zagrożeń zewnętrznych,
  • ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do nieruchomości niebędących własnością Skarbu Państwa.

Przedstawiony projekt Planu Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego  w granicach gminy Gryfino obejmuje otulinę Parku i w swojej treści zawiera przedstawione wyżej elementy. W trakcie opracowania tego dokumentu przez Biuro Konserwacji Przyrody  w Szczecinie powołana została komisja ds. planu w której uczestniczył pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. Każdy etap opracowanego dokumentu był opiniowany roboczo na piśmie przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Wydział  Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.

Wnoszę o podjęcie przedkładanego projektu uchwały.