Sesja nr XXXVI

UCHWAŁA NR XXXVI/465/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/436/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w roku 2005.

UCHWAŁA NR XXXVI/465/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2005 r.
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/436/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto  i Gminę Gryfino w roku 2005

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112; Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844; Nr 137, poz. 1304; Nr 203, poz. 1966; Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; Nr 179, poz. 1845; z 2005 r. Nr 10, poz. 71) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXI/436/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w roku 2005, wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 11 otrzymuje brzmienie:
  1. Do szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych należą:
   1. przestrzeganie dyscypliny pracy,
   2. systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
   3. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, powierzonych obowiązków,
   4. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
   5. absencja w pracy nieprzekraczająca 30 dni roboczych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
   6. wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
   7. aktywny udział w realizowaniu zadań statutowych szkoły,
   8. wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących dobrymi efektami w procesie kształcenia i wychowania,
   9. dokładne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
   10. uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji albo sukcesami w konkursach, olimpiadach itp.,
   11. umiejętna współpraca z rodzicami oraz z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci.”
  2. Do szczegółowych warunków przyznawania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół należą:
   1. racjonalne gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych, również z funduszy pomocowych,
   2. systematyczne analizowanie i wprowadzanie zmian wynikających z nowelizacji prawa oświatowego,
   3. właściwa współpraca z organem prowadzącym szkołę oraz z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i związkami zawodowymi działającymi w szkole;
   4. prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, w tym:
    1. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia,
    2. dbałość o rozwój zawodowy pracowników,
    3. pozyskiwanie wysoko wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej i zatrudnienie jej zgodnie z kwalifikacjami,
    4. trafne przydzielanie zadań dodatkowych,
    5. kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich.
   5. właściwe kierowanie działalnością dydaktyczną, wychowawcza i opiekuńczą, w tym:
    1. efektywna praca dydaktyczno-wychowawcza szkoły z uwzględnieniem jej specyfiki,
    2. efektywna współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim,
    3. realizacja programów profilaktycznych,
   6. właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym:
    1. prowadzenie podstawowej dokumentacji pedagogicznej,
    2. właściwe dobieranie źródła przy planowaniu problematyki hospitacyjnej,
    3. doskonalenie sposobu nadzoru pedagogicznego,
    4. organizowanie diagnozy wewnętrznej do analizy i doskonalenia pracy szkoły,
    5. wykorzystanie diagnozy zewnętrznej do doskonalenia pracy szkoły
   7. twarzanie warunków do rozwoju samorządności i zainteresowań uczniów oraz efektywnej pracy pozalekcyjnej w sferze edukacji kulturalnej, informatycznej, sportowo-turystycznej, ekologicznej, ochrony zdrowia itp.,
   8. należyte utrzymanie stanu technicznego oraz rozwój szkolnej.”
 2. § 12 otrzymuje brzmienie:
  1. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielom dyrektor szkoły w wysokości określonej w § 10 ust. 3, z uwzględnieniem § 9 ust. 2.
  2. Dodatek motywacyjny przyznaje dyrektorom szkół Burmistrz Miasta i Gminy w wysokości określonej w § 10 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem § 9 ust. 2.
  3. Dodatki motywacyjne nauczycielom i dyrektorom przyznawane są po zaopiniowaniu przez zakładową organizację związkową.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Niniejsza zmiana treści Regulaminu wynagradzania nauczycieli następuje na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 kwietnia 2005 r. Dotychczasowa regulacja szczegółowych warunków przyznawania dodatków motywacyjnych określona była w odrębnych regulaminach, do których odsyłał Regulamin wynagradzania nauczycieli.
Zgodnie z zaleceniem Wojewody, warunki, o których mowa powyżej winny jednak znaleźć się bezpośrednio w treści Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) projekt niniejszej uchwały uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Sporządziła:
Marta Marczak