Sesja nr XXXVI

UCHWAŁA NR XXXVI/464/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2005r.w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok.

UCHWAŁA NR XXXVI/464/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2005r.
 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1056, Nr 116, poz. 1203), uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 14 do uchwały Nr XXIX/398/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, wykreśla się zapis dotyczący planu przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmienione zapisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych wprowadzają uregulowania dotyczące prowadzenia przez jednostki budżetowe rachunku dochodów własnych. Zastępują one dotychczas funkcjonujące przepisy w zakresie prowadzenia środków specjalnych. Zgodnie z art. 18a ust. 3 i 4 powołanej wyżej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa źródła dochodów własnych, ich przeznaczenie a także wskazuje jednostki budżetowe, które tworzą rachunek. W związku z powyższym uchyla się postanowienia uchwały budżetowej określające plany przychodów i wydatków środków specjalnych.

Sporządziła:
Jolanta Staruk