Sesja nr XXXVI

UCHWAŁA NR XXXVI/461/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2005r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej.

UCHWAŁA NR XXXVI/461/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2005r.
 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na mienie gminne od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Gryfinie, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Bartkowo, obejmującej użytkowanie wieczyste działki nr 156/1 o powierzchni 63 m2 oraz budynek handlowy (sklep ).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U z a s a d n i e n i e

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Gryfinie jest użytkownikiem wieczystym gruntu stanowiącego własność Gminy, położonego w obrębie Bartkowo, oznaczonego numerem działki 156/1 o powierzchni 63 m2 oraz właścicielem budynku handlowego (sklepu) znajdującego się na tym gruncie.
Gmina jest zainteresowana pozyskaniem przedmiotowej nieruchomości  z przeznaczeniem na urządzenie w obiekcie świetlicy wiejskiej.
Spółdzielnia wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości na rzecz Gminy.

Sporządziła:
K. Lamperska