Sesja nr XXXVI

UCHWAŁA NR XXXVI/467/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2005 r.w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości  dla m. Radziszewo i Chwarstnica na lata 2005-2013.

UCHWAŁA NR XXXVI/467/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2005 r.
 

w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości  dla m. Radziszewo i Chwarstnica na lata 2005-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (Dz. U. Nr 197, poz. 2032), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (Dz. U. Nr 207, poz. 2117) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie trybu składania  i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” (Dz. U. Nr 284, poz. 2846) uchwala się co następuje:

§1. Zatwierdza się Plan Rozwoju Miejscowości Radziszewo na lata 2005-2013 stanowiący  Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zatwierdza się Plan Rozwoju Miejscowości Chwarstnica na lata 2005-2013 stanowiący  Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

UZASADNIENIE

Akcesja Polski w struktury Unii Europejskiej stworzyła warunki i możliwości do ubiegania się samorządów gminnych o uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych na realizację przypisanych im zadań. Jedną z takich możliwości stwarza Sektorowy Programu Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", w ramach którego można się ubiegać o środki na dofinansowanie projektów infrastrukturalnych wspierających zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Dotyczy to w szczególności promowania rozwoju funkcji pozarolniczych obszarów wiejskich, kształtowania warunków różnorodnej działalności gospodarczej, utrzymania wartości krajobrazowych i przyrodniczych, zachowania tradycji i dziedzictwa kulturowego, rozwój funkcji społecznych i kulturalnych oraz rozwój infrastruktury społecznej i technicznej. Efektem wspartych działań ma być zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich jako miejsca życia i pracy oraz przyczynienie się do redukcji bezrobocia.

Ubieganie się o określone wyżej środki uwarunkowane jest posiadaniem przez poszczególne miejscowości Planów Rozwoju Miejscowości (PRM), albowiem potencjalni beneficjenci, którymi mogą być wyłącznie gminy lub instytucje kultury (dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego) będą mogli ubiegać się o środki z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnictwa, o ile opracowane projekty są wymienione w zatwierdzonych uchwałą Rady Miejskiej planach rozwoju miejscowości. Plan Rozwoju Miejscowości jest dokumentem programującym procesy podnoszenia standardu życia i pracy na wsi, podnoszenia atrakcyjności turystycznej, wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokajania potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego. Plan jest również obowiązkowym załącznikiem do projektów składanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (a w szczególności w ramach Priorytetu 3 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Działanie 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”) w celu uzyskania dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach wiejskich ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Zakres Planów Rozwoju Miejscowości obejmujący lata 2005-13 wynika z przystosowania tych dokumentów do okresów programowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zaś układ i treść Planów jest zgodna z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Plany zostały sporządzone w oparciu o wszystkie wcześniej uchwalone dokumenty strategiczne, ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino do 2015 roku oraz zaktualizowanego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino. Plany Rozwoju Miejscowości Chwarstnica i Radziszewo na lata 2005-2013, opracowane przy współpracy przedstawicieli lokalnych grup społecznych, uwzględniają wszelkie projekty z zakresu poprawy warunków życia na obszarach wiejskich. Są to również dokumenty o charakterze otwartym, które odzwierciedlają najważniejsze potrzeby oraz priorytetowe działania związane z rozwojem społecznym, gospodarczym i przestrzennym Radziszewa i Chwarstnicy oraz funkcjonujących w nich społecznościach lokalnych. Dlatego też Plany te winny być poddawane systematycznej, okresowej analizie i ocenie, a także w razie konieczności aktualizowane w zakresie zmieniających się uwarunkowań. Dokonywanie analiz, oceny i aktualizacji planów odbywać się będzie zgodnie z zasadami współpartycypacji społeczności lokalnej i w oparciu o współpracę z wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Przedkładając powyższe wnoszę o podjęcie przez Radę Miasta przedmiotowej Uchwały.