Sesja nr XXXVI

UCHWAŁA NR XXXVI/468/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2005r.  w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.

    

UCHWAŁA NR XXXVI/468/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2005r. 
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203); uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 338.631 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 177.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 177.000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 177.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 60.000
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 60.000
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 60.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 101.631
92195   Pozostała działalność 101.631
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 23.400
0970 Wpływy z różnych dochodów 78.231
OGÓŁEM 338.631

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.329.285 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 100.000
60016   Drogi publiczne gminne 100.000
4270 Zakup usług remontowych 100.000
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 154.000
70095   Pozostała działalność 154.000
4260 Zakup energii 154.000
 
750     Administracja publiczna 80.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80.000
4270 Zakup usług remontowych 80.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 46.000
75405   Komendy powiatowe Policji 6.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 40.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000
 
851     Ochrona zdrowia 37.654
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 37.654
4300 Zakup usług pozostałych 37.654
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 312.000
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 60.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.000
4300 Zakup usług pozostałych 45.000
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 40.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
85415   Pomoc materialna dla uczniów 212.000
3240 Stypendia dla uczniów 212.000
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 35.000
4300 Zakup usług pozostałych 35.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 564.631
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 40.000
4300 Zakup usług pozostałych 40.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000
92195   Pozostała działalność 424.631
4170 Wynagrodzenia osobowe 370
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.640
4300 Zakup usług pozostałych 98.621
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300.000
OGÓŁEM 1.329.285

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 395.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
750     Administracja publiczna 120.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80.000
75095   Pozostała działalność 40.000
4300 Zakup usług pozostałych 40.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 40.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 235.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 35.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000
90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 200.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000
OGÓŁEM 395.000

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości – 595.654 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym.

§ 5. Załącznikowi Nr 13a do uchwały Nr XXIX/398/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku z przeprowadzoną analizą budżetu oraz dodatkowymi dochodami proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

DOCHODY

 • 177.000 zł – zwiększenie dochodów gminy z tytułu dzierżaw stoisk handlowych podczas obchodów ”Dni Gryfina 2005” (23.000 zł) oraz wpływy z GTBS z tytułu zarządzania mieniem komunalnym (154.000 zł);
 • 60.000 zł – zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Gryfińskiego, wprowadza się dochody przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Gryfinie;
 • 101.631 zł – zwiększenie dochodów gminy z tytułu umów ze sponsoringu (78.231 zł) oraz z tytułu darowizn w związku z obchodami „Dni Gryfina 2005” (23.400 zł );

WYDATKI

 • 100.000 zł – zwiększenie wydatków na bieżące i niezbędne remonty dróg;
 • 154.000 zł – środki pochodzące z GTBS i przeznaczone na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy;
 • 80.000 zł – w związku z dofinansowaniem zadania Biura Obsługi Interesanta ze środków Unii Europejskiej (Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego) gmina przystąpiła do realizacji w/w zadania w zakresie docelowym (na etapie planowania punkt Obsługi Interesanta miał być w holu urzędu na wprost wejścia, natomiast docelowo będzie mieścił się w pokoju nr 6). W związku z powyższym przenoszona kwota umożliwi realizację zaplanowanych remontów, w tym ogólnodostępnych sanitariatów;
 • 46.000 zł – środki przeznaczone na zakup 2 rowerów oraz stosownego ubrania dla rowerzystów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie. Z uwagi na realizację rowerowych służb patrolowych Straży Miejskiej, zasadnym jest włączenie policjantów do tego rodzaju zadania (6.000 zł) oraz przesunięcie środków i przeznaczenie ich na zakup narzędzi hydraulicznych dla jednostki OSP Radziszewo (40.000 zł);
 • 37.654 zł – wprowadzenie niewykorzystanych środków w 2004 roku stanowiących nadwyżkę budżetową na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi, z tego kwota 3.660 zł zostanie przeznaczona na zobowiązania roku 2004;
 • 312.000 zł – środki na bieżącą działalność i utrzymanie MOS w Gryfinie (60.000 zł), na kolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej (40.000 zł) oraz na stypendia dla uczniów (212.000 zł);
 • 35.000 zł – przeniesienie środków pomiędzy paragrafami tego samego działu i rozdziału, które spowodowane jest rodzajem wydatków – wykonanie opinii w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych;
 • 564.631 zł – środki przeznaczone na dodruk monografii Gryfina (40.000 zł), na budowę świetlic w m. Dołgie, Chlebowo i Nowe Czarnowo (100.000 zł), na wydatki związane z obsługą imprezy „Dni Gryfina 2005” (124.631 zł) oraz na projekt budynku Młodzieżowego Domu Kultury (100.000 zł) i przygotowanie dokumentacji technicznej projektu nabrzeża (200.000 zł) dla potrzeb ubiegania się o środki z Unii Europejskiej;

Sporządziła:
Jolanta Staruk