Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/471/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat cmentarnych.

UCHWAŁA NR XXXVII/471/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2005r.
 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat cmentarnych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 199, poz. 1937; z 2003r. Nr 96 poz. 874) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/651/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r. w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych wprowadza się następującą zmianę:

  • w załączniku Nr 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
    " 4. Pochówki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej są zwolnione z opłaty za miejsce pod groby na cmentarzu."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Artur Nycz

 

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XLIX/651/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z 10 października 2002r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych obwiązującej od 1 stycznia 2003r. zaistniała konieczność wprowadzenia zapisu dotyczącego zwolnienia z opłat za miejsce pod groby na cmentarzu przy pochówkach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, które to zadanie stanowi zadanie własne Gminy.

Sporządziła:
Janina Major