Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/469/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Rady.

    

UCHWAŁA NR XXXVII/469/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2005 r.
 

 w sprawie odwołania przewodniczącego Rady

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm. w 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203/ uchwala się co następuje:

§ 1. W przeprowadzonym głosowaniu tajnym odwołuje się radnego Zenona  Trzepacza z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Szabałkin