Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/477/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XXXVII/477/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2005 roku
 

w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214,poz.1806; z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568; z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203/ w związku z § 2 pkt 2 i § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego / Dz.U. z 2000r. Nr 61,poz.708; z 2001r. Nr 34,poz.393; z 2002r. Nr 210,poz.1785; z 2004r. Nr 47,poz.447; z 2005r. Nr 34,poz.308/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników w I - kategorii tabeli zaszeregowań w wysokości 849 zł (osiemset czterdzieści dziewięć zł) dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 2. W porozumieniu z pracodawcą wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania w tabeli, o której mowa w § 1 w wysokości 7 zł (siedem zł).

§ 3. Zobowiązuje się kierownika jednostki organizacyjnej do sporządzenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz tabel stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych, stanowiących załączniki do regulaminu wynagradzania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/421/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2001 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

Uzasadnienie:

Ostatnia zmiana najniższego wynagrodzenia zasadniczego I-kategorii zaszeregowania dla pracowników OPS miała miejsce w uchwale Nr XXXIV/421/01 RM w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2001 roku, gdzie najniższe wynagrodzenie ustalono w wys. 620,00 zł i taki stan rzeczy występuje obecnie.
W związku ze zmianą najniższego wynagrodzenia wynikającego z zarządzenia Prezesa GUS ogłoszonego w styczniu 2005r. w wysokości 849,00 zł jak również braku możliwości dokonania zmian stawek przeszeregowania w funkcjonującej obecnie w OPS siatce płac istnieje konieczność zmiany tejże stawki.

Sporządził:
Z. Krakowiak