Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/484/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia   30 czerwca 2005r.   w sprawie zmiany w budżecie gminy.

    

UCHWAŁA NR XXXVII/484/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia   30 czerwca 2005r. 
 

w sprawie zmiany w budżecie gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), oraz art. 124 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.660.139 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 650.000
60016     Drogi publiczne gminne 650.000
4270 Zakup usług remontowych 650.000
 
630     Turystyka 80.000
63095   Pozostała działalność 80.000
4270 Zakup usług remontowych 80.000
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 200.000
70095   Pozostała działalność 200.000
4270 Zakup usług remontowych 200.000
 
710     Działalność usługowa 80.000
71035   Cmentarze 80.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000
75495   Pozostała działalność 1.000
4260 Zakup energii 1.000
 
801     Oświata i wychowanie 300.000
80101   Szkoły podstawowe 150.000
4270 Zakup usług remontowych 150.000
80104   Przedszkola 100.000
4270 Zakup usług remontowych 100.000
80110   Gimnazja 50.000
4270 Zakup usług remontowych 50.000
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100.000
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 100.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 249.139
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 4.139
4301 Zakup usług pozostałych 4.139
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 200.000
4270 Zakup usług remontowych 200.000
92116   Biblioteki 45.000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 45.000
OGÓŁEM 1.660.139

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 705.139 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 700.000
70095   Pozostała działalność 700.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 4.139
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4.139
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4.139
OGÓŁEM 705.139

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości – 955.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym.

§ 4. Załącznikowi Nr 13a do uchwały Nr XXIX/398/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/484/05
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 czerwca 2005r.

 

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Gryfino na 2005 rok

Dział Rozdział Treść Przychody Wydatki
801   Oświata i wychowanie 637 874 637 874
80195 Pozostała działalność 637 874 637 874
 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 28 454 28 454
85495 Pozostała działalność 28 454 28 454
  OGÓŁEM 666 328 666 328

 

 

U Z A S A D N I E N I E

WYDATKI

Zwiększenia:

650.000 zł – zwiększenie wydatków na bieżące i niezbędne remonty dróg w tym:

 • 250.000 zł – remont drogi dojazdowej do Netto; na chwilę obecną jest projekt i kosztorys oraz złożona dokumentacja do Starostwa Powiatowego w Gryfinie celem rozpoczęcia robót;
 • 5.000 zł – dokumentacja techniczna na wykonanie parkingu przy cmentarzu w Żabnicy;
 • 60.000 zł – budowa parkingu dla działkowców przy ul. Letniej przy współudziale Starostwa Powiatowego w Gryfinie;
 • 100.000 zł – remont ulicy Sportowej;
 • 150.000 zł – wykonanie ciągów pieszych przy budynkach komunalnych, zagospodarowanie terenów między budynkami gminnymi pomiędzy byłym hotelem „Pod Platanem” a budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej oraz ułożenie starobrukiem terenu przyległego do Baszty Bańskiej poprzedzone wykonaniem projektu zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 • 50.000 zł – dofinansowanie II etapu budowy chodnika w Chlebowie przy współudziale z Wojewódzkim Zarządem Dróg w Szczecinie (I etap zrealizowany w 2004r.);
 • 35.000 zł – remont dróg gminnych w m. Sobieradz i Wełtyń

80.000 zł – z uwagi na modernizację kotłowni i instalacji CO budynku biblioteki w Wełtyniu w latach ubiegłych, należy zabezpieczyć budynek przed nadmierną stratą ciepła poprzez nieszczelne okna; wymiana stolarki okiennej obniży koszty ogrzewania o ok. 15-20%;

200.000 zł – z uwagi na ogromne potrzeby w zakresie remontów mieszkaniowych zasobów komunalnych zachodzi potrzeba wymiany stolarki okiennej na ul. Flisaczej 39-41, modernizacji systemów grzewczych, remontu mieszkania dla repatriantów, modernizacji węzła CO i remont pokrycia dachowego w Nowym Czarnowie; ustalenie dokładnego zakresu rzeczowego nastąpi w uzgodnieniu z GTBS Sp z o.o. w Gryfinie;

80.000 zł – przygotowanie projektu terenów stanowiących rezerwę pod rozbudowę cmentarza komunalnego (na przełomie 2006-2007 roku nastąpi wyczerpanie możliwości tworzenia miejsc pod pochówek na cmentarzu komunalnym w Gryfinie); oraz przeprowadzenie inwentaryzacji cmentarza komunalnego w Gryfinie;

300.000 zł – środki przeznaczone zostaną na wykonanie istotnych remontów w szkołach wynikających z zaleceń pokontrolnych PIP i Sanepidu, i tak:

 • 150.000 zł - remont dachu na budynku sali gimnastycznej oraz kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 2;
 • 40.000 zł – remont kuchni w Przedszkolu Nr 1;
 • 5.000 zł – remont dachu i schodów zewnętrznych w Przedszkolu Nr 2;
 • 30.000 zł – remont kuchni w Przedszkolu Nr 3;
 • 10.000 zł – wymiana wykładzin podłogowych w Przedszkolu Nr 4;
 • 15.000 zł – wymiana instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Nr 5;
 • 50.000 zł – remont dachu nad salą gimnastyczną Gimnazjum w Gryfinie; po ostatnich obfitych opadach deszczu stwierdzono znaczne przecieki;

100.000 zł – przyspieszenie realizacji programu budowy niezbędnego oświetlenia w sołectwach, zgodnie z dokonanym przeglądem wiosennym;

200.000 zł – dodatkowe środki na dalsze prace remontowe świetlic, i tak:

 • 85.000 zł – wymiana instalacji i przyłączy elektrycznych zgodnie z protokołem pokontrolnym (70.000 zł), białkowanie i malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej  (15.000 zł) w Daleszewie;
 • 30.000 zł – remont pomieszczeń a w szczególności naprawa podłogi w Borzymiu;
 • 50.000 zł – docieplenie budynku w celu obniżenia kosztów ogrzewania w Sobiemyślu;
 • 20.000 zł – remont pomieszczeń przejętych od Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w m. Wysoka Gryfińska z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową;
 • 15.000 zł – adaptacja przejętych pomieszczeń sklepowych pod rozbudowę świetlicy w Bartkowie;

Zmniejszenia:

700.000 zł – z uwagi na stopień zaawansowania projektów na uzbrojenie terenów oraz adaptację budynków po sanatorium i budowę budynków w Gardnie, planowane wydatki nie będą wykorzystane na poziomie planu;

Sporządziła:
Ewa Kubiak

U Z A S A D N I E N I E

WYDATKI

49.139 zł – przenosi się niewykorzystane środki z działu 926 – Kultura fizyczna i sport na realizację projektu Nr 11/N/02 – „Wiosna na pograniczu” (4.139 zł) oraz zwiększa się dotację dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie z przeznaczeniem na pokrycie skutków regulacji płac (45.000 zł);

1.000 zł – środki te przeznacza się na zapłatę Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Gryfinie za zużytą wodę przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej podczas akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy w 2004 roku;

Ponadto w ślad za Uchwałą Nr XXXVI/463/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej, ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Sporządziła:
Jolanta Staruk