Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/470/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXVII/470/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2005 r.
 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę pobieraną  z urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, obowiązującą na terenie miasta i gminy Gryfino w okresie 01.08.2005 - 31.07.2006 r. dla wszystkich grup odbiorców, w wysokości 2,03 zł/m3 netto.

§ 2. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków wprowadzonych do urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Gryfinie, obowiązującą na terenie miasta i gminy Gryfino w okresie 01.08.2005 - 31.07.2006 r. dla wszystkich grup odbiorców, w wysokości 2,68 zł/m3 netto.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2005 r.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

uzasadnienie

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późn. zm.) określa zasady  i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w Gryfinie, jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zajmujące się wspomnianą działalnością, jest zobligowane do ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na okres 1 roku. Ze względu na fakt, iż obowiązujące obecnie taryfy są aktualne do 31 lipca 2005 r., Przedsiębiorstwo złożyło wniosek zatwierdzenie nowych taryf. Złożony wniosek odpowiada szczegółowym zasadom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26 poz. 257 z 2002 r.). We wniosku tym Przedsiębiorstwo wyodrębniło taryfowe grupy odbiorców poszczególnych usług i ustaliło dla tych grup rodzaje i wysokości cen i stawek opłat na podstawie deklarowanych wielkości niezbędnych przychodów oraz przewidywanych ilości zużycia wody i odprowadzanych ścieków.
W złożonym wniosku w obrębie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Przedsiębiorstwo wyodrębniło jedną podstawową grupę taryfową, obejmującą zarówno odbiorców indywidualnych, przemysłowych jak i pozostałych. Ustalenie ceny dostarczonej wody na jednym poziomie w obrębie całej grupy taryfowej wynika z braku zróżnicowania warunków poboru w zależności od prowadzonej działalności. W ramach tej grupy odbiorców wskazano także Gminę Gryfino, obciążaną za wodę pobieraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych do zasilania fontann, na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych terenów zielonych. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ustalono również jedną grupę taryfową, w ramach której rozliczane będą gospodarstwa domowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą i odprowadzające ścieki bytowe i przemysłowe, a także podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, odprowadzające ścieki bytowe i przemysłowe. Dla tej grupy taryfowej również określono jedną cenę za jednostkę realizowanej usługi.
Przy określaniu cen za jednostkę dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków kierowano się rachunkiem ekonomicznym. Wzrost ceny w zakresie obu taryf został określony na poziomie 8 gr. na 1 m3 dostarczonej wody i 15 gr. na 1 m3 odebranych ścieków w stosunku do cen z poprzedniego w okresu obowiązywania taryf, co stanowi odpowiednio wzrost  o 4,1% w przypadku zaopatrzenia w wodę i 5,93% w odniesieniu do odprowadzania ścieków.

Sporządził
Mariusz Tarka