Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/472/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie: zawarcia porozumienia o współpracy z Gminą Widuchowa.

UCHWAŁA NR XXXVII/472/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2005r.
 

w sprawie: zawarcia porozumienia o współpracy z Gminą Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na podpisanie przez Gminę Gryfino porozumienia z Gminą Widuchowa, którego treść stanowi  załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie przyjmowania odpadów z terenu Gminy Gryfino na składowisko odpadów w Dębogórze w Gminie Widuchowa do czasu zamknięcia kwatery składowiska oraz przyjmowanie odpadów z terenu Gminy Widuchowa na składowisko odpadów w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

Uzasadnienie

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy z Gminą Widuchowa prowadzonej na bazie porozumienia, dotyczy przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino na składowisko odpadów w Dębogórze w Gminie Widuchowa do czasu zamknięcia kwatery składowiska oraz przyjmowanie odpadów z terenu Gminy Widuchowa. Porozumienie to pozwoli zabezpieczyć awaryjne miejsce składowania odpadów z terenu Naszej Gminy, po zapełnieniu powierzchni składowej kwatery nr 1 i pozwoli kontynuować budowę kwatery 2.
W zamian za to Gmina Widuchowa będzie mogła korzystać z naszej powierzchni składowej, gdyż jej składowisko zostanie zamknięte z końcem roku 2005.
Roczna ilość odpadów z terenu Gminy Widuchowa nie przekracza 90 ton rocznie, co stanowi ok. 1% wytwarzanych odpadów w Gminie Gryfino.
Jednocześnie rozwiązanie takie pozwoli Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. na sprawne wywiązywanie się z zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz gospodarki odpadami na terenie Naszej Gminy oraz Gmin ościennych.

Sporządziła:
Janina Major