Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/482/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino  w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz  z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe.

    

UCHWAŁA NR XXXVII/482/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2005 r.
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino  w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz  z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) uchwala się co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.

 1. Zgodnie z Uchwałą Nr X/154/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/431/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 lutego 2005 r., po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino" przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/449/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino.
 2. Plan obejmuje obszar położony w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin i Sobieradz - o łącznej powierzchni 425,53 ha oznaczony na rysunkach nr 1 i 2 stanowiących kolejno załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały i jej integralną część.
 3. Rysunek nr 1 w skali 1:2000 obejmuje teren elektrowni wiatrowych.
 4. Rysunek nr 2 w skali 1:5000 obejmuje tereny rolne z zakazem zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi.
 5. Integralną część uchwały stanowią również następujące załączniki:
  1. załącznik nr 3 - wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino" dla obszaru objętego niniejszym planem, świadczący o zgodności rozwiązań planu ze studium,
  2. załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Gryfinie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
  3. załącznik nr 5 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania.
 6. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie zasad zagospodarowania obszarów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na gruntach rolnych.
 7. Celem planu miejscowego jest:
  1. stworzenie warunków do rozwoju energetyki, wykorzystującej odnawialne źródła energii jako kierunku proekologicznych działań inwestycyjnych;
  2. umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych, mających wpływ na ożywienie gospodarcze terenu gminy;
  3. potrzeba unormowania prawnego umożliwiającego budowę elektrowni wiatrowych do produkcji energii elektrycznej w sposób ekologiczny i nieuciążliwy na terenach objętych opracowaniem, oznaczonych w obowiązującym planie jako uprawy rolne.
  4. wyznaczenie obszarów rolnych wokół elektrowni wiatrowych z zakazem zabudowy kubaturowej.

§ 2.

 1. Na obszarze planu, ustala się:
  1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
  2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
  3. zasady ochrony środowiska, przyrody;
  4. zasady budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
  5. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
  6. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
 2. Ustalenia planu zawarte w tekście uchwały obejmują:
  1. tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych, infrastruktury towarzyszącej i upraw polowych z zakazem lokalizacji zabudowy kubaturowej, oznaczone na rysunku nr 1 symbolami - 1 FW/R, 2 FW/R i 4 FW/R,
  2. tereny istniejącej drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej na rysunku nr 1 - symbolem 05 KDL/1,
  3. teren przeznaczony pod lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym stacji elektroenergetycznej 110/15 kV - GPZ, oznaczony na rysunku nr 1 symbolem - 3 EE;
  4. tereny upraw polowych z zakazem zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, oznaczono na rysunku nr 2 symbolem - R,
  5. tereny istniejących dróg publicznych, powiatowych i gminnych, oznaczono na rysunku nr 2 symbolami - 01 KDZ, 05 KDL/2 oraz tereny istniejących wewnętrznych dróg dojazdowych oznaczone symbolem KDW,
  6. tereny objęte strefą oddziaływania linii najwyższych napięć, przeznaczone do użytkowania rolniczego,
  7. teren objęty strefą oddziaływania linii wysokich napięć, przeznaczonych do użytkowania rolniczego,

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

§ 3.

 1. Na terenie o powierzchni 98,04 ha, oznaczonym na załączniku nr 1, symbolem 1 FW/R ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji wieży elektrowni wiatrowej w ilości do 5 obiektów o łącznej mocy do 15 MW - poza obszarem lokalizacji wieży użytkowanie wyłącznie rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi,
  2. zasady zagospodarowania terenu:
   1. maksymalną wysokość wieży ponad poziom terenu - 100 m,
   2. maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej - 142,5 m ponad poziomem terenu,
   3. w celu spełnienia warunków wynikających z norm dopuszczalnego poziomu hałasu, lokalizację wież dopuszcza się w odległości minimum 400 m od istniejącej zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi,
   4. odległości między wieżami - min. 300 m,
   5. odległość od istniejącej drogi powiatowej nr 41 433 - minimum 100 m,
   6. wszystkie elementy konstrukcji wieży i turbiny powinny być pomalowane na kolory pastelowe lub w odcieniach szarości, nie kontrastujących z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów świetlnych,
   7. urządzenia wymagają oznakowania przeszkodowego wg aktualnie obowiązujących przepisów
   8. dopuszcza się wykorzystanie terenu pod budowę tymczasowych placów montażowych i wewnętrznych dróg montażowych,
   9. dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii elektroenergetycznych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych przepisów branżowych,
   10. po zakończeniu robót budowlanych i montażowych należy przywrócić możliwość rolniczego wykorzystania terenu;
  3. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia konstrukcji;
  4. obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu od drogi powiatowej i gminnej, poprzez drogi realizowane na czas budowy i montażu - wg zasad określonych na rysunku planu;
  5. zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z Rozdziałem 4 niniejszej uchwały.
  6. istniejące na obszarze planu elektroenergetyczne linie napowietrzne o napięciu 400kV relacji Krajnik - Dunowo i 220 kV relacji Krajnik - Morzyczyn bezwzględnie do zachowania:
   1. dla linii o napięciu 400 kV wyznacza się obszar zakazu zabudowy o szerokości 90 m po 45 m od osi linii - ochrona przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów branżowych;
   2. dla linii o napięciu 220 kV wyznacza się obszar zakazu zabudowy o szerokości 70 m po 35 m od osi linii - ochrona przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów branżowych;
   3. dopuszcza się przebudowę istniejącej linii o napięciu 220 kV na linię o napięciu 400 kV, względnie na linię wielotorową, wielonapięciową,
  7. wyznacza się obszar o ograniczonym użytkowaniu wzdłuż projektowanej elektroenergetycznej linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV - ochrona przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów branżowych;
 2. Na terenie o powierzchni 20,40 ha, oznaczonym na załączniku nr 1, symbolem 2 FW/R ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w ilości do 3 obiektów o łącznej mocy do 9 MW - poza obszarem lokalizacji wież użytkowanie wyłącznie rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi;
  2. zasady zagospodarowania terenu:
   1. maksymalną wysokość wieży ponad poziom terenu - 80 m,
   2. maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej - 122,5 m ponad poziomem terenu,
   3. w celu spełnienia warunków wynikających z norm dopuszczalnego poziomu hałasu, lokalizację wież dopuszcza się w odległości minimum 400 m od istniejącej zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi,
   4. odległości między wieżami - min. 300 m,
   5. wszystkie elementy konstrukcji wieży i turbiny powinny być pomalowane na kolory pastelowe lub w odcieniach szarości, nie kontrastujących z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów świetlnych,
   6. urządzenia wymagają oznakowania przeszkodowego wg aktualnie obowiązujących przepisów
   7. dopuszcza się wykorzystanie terenu pod budowę tymczasowych placów i dróg montażowych,
   8. dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii elektroenergetycznych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych przepisów branżowych, do terenu oznaczonego symbolem 3 EE,
   9. zasady ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych zgodnie z Rozdziałem 3 niniejszej uchwały.
   10. po zakończeniu robót budowlanych i montażowych należy przywrócić możliwość rolniczego wykorzystania terenu;
  3. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia konstrukcji;
  4. obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu od dróg gminnych, poprzez drogi realizowane na czas budowy i montażu, wg rysunku planu;
  5. zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z Rozdziałem 4 niniejszej uchwały.
 3. Na terenie o powierzchni 0,15 ha, oznaczonym na załączniku graficznym, symbolem 3 EE ustala się:
  1. przeznaczenie: teren lokalizacji stacji elektroenergetycznej 110/15 kV - GPZ;
  2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
   1. powierzchnia zabudowy - do 80 % pow. terenu,
   2. maksymalna wysokość obiektów kubaturowych - do 7 m;
   3. stosowanie kolorystyki materiałów wykończeniowych w odcieniach zieleni i brązu w nawiązaniu do otoczenia,
   4. wydzielenie terenu w celu zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,
  3. uciążliwość związana z elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym wytwarzanym przez stację winna zamknąć się w granicach terenu 3 EE;
  4. obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu od istniejącej drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 05 KDL/1.
 4. Na terenie o powierzchni 93,78 ha, oznaczonym na załączniku graficznym, symbolem 4 FW/R ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w ilości do 10 obiektów o łącznej mocy do 30 MW - poza obszarem lokalizacji wież użytkowanie wyłącznie rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi;
  2. zasady zagospodarowania terenu:
   1. maksymalną wysokość wieży ponad poziom terenu - 100 m,
   2. maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej - 142,5 m ponad poziomem terenu,
   3. w celu spełnienia warunków wynikających z norm dopuszczalnego poziomu hałasu, lokalizację wież dopuszcza się w odległości minimum 400 m od istniejącej zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi,
   4. odległości między wieżami - min. 300 m,
   5. wszystkie elementy konstrukcji wieży i turbiny powinny być pomalowane na kolory pastelowe lub w odcieniach szarości, nie kontrastujących z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów świetlnych,
   6. urządzenia wymagają oznakowania przeszkodowego wg aktualnie obowiązujących przepisów
   7. dopuszcza się wykorzystanie terenu pod budowę tymczasowych placów i dróg montażowych,
   8. dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii elektroenergetycznych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych przepisów branżowych, do terenu oznaczonego symbolem 3 EE,
   9. zasady ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych zgodnie z Rozdziałem 3 niniejszej uchwały.
   10. po zakończeniu robót budowlanych i montażowych należy przywrócić możliwość rolniczego wykorzystania terenu;
  3. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia konstrukcji;
  4. obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu od dróg gminnych, poprzez drogi realizowane na czas budowy i montażu, wg rysunku planu;
  5. zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z Rozdziałem 4 niniejszej uchwały.
 5. Na terenach o powierzchni 210,18 ha, oznaczonych na załączniku nr 2 symbolem R, ustala się:
  1. teren gruntów rolnych z zakazem zabudowy kubaturowej;
  2. zachowanie wydzielonych na rysunku planu istniejących wewnętrznych dróg dojazdowych oznaczonych symbolem KDW;
  3. dopuszcza się prowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elektrowniom wiatrowym w tym kabli sterowania i automatyki;
  4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z Rozdziałem 3 niniejszej uchwały;
  5. zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z Rozdziałem 4 niniejszej uchwały.
 6. Na terenie o powierzchni 0,76 ha, oznaczonym na załączniku nr 2 symbolem 01 KDZ ustala się:
  1. przeznaczenie: istniejąca droga powiatowa klasy zbiorczej do zachowania i dalszego użytkowania,
  2. zasady zagospodarowania terenu - szerokość w liniach rozgraniczenia 20,0 m.
 7. Na terenach o łącznej powierzchni 2,22 ha, oznaczonych na załącznikach nr 1 i 2 odpowiednio symbolami 05 KDL/1 i 05 KDL/2 ustala się:
  1. przeznaczenie: istniejąca gminna droga lokalna do zachowania i dalszego użytkowania;
  2. zasady zagospodarowania terenu:
   1. szerokość w liniach rozgraniczenia - 12,0 m,
   2. dopuszcza się prowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elektrowniom wiatrowym w tym kabli sterowania i automatyki.

Rozdział 3
Ustalenia z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 4. Dla obszarów znajdujących się w granicach strefy "W III" ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ustala się:

 1. uzgadnianie wszelkich prac inżynierskich i budowlanych podejmowanych w obszarze strefy z organem właściwym w zakresie ochrony dóbr kultury;
 2. obowiązek zawiadamiania organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury o podjęciu działań inwestycyjnych lub remontowych, związanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum - 2 tygodniowym, celem przeprowadzenia interwencyjnych badań archeologicznych;
 3. w przypadku podjęcia realizacji inwestycji, obowiązek prowadzenia: nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego oraz ewentualnych badań ratunkowych na koszt inwestora;
 4. rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury.

Rozdział 4
Ustalenia z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego

§ 5. W zakresie ochrony środowiska ustala się:

 1. obowiązek zabezpieczenia środowiska przed emisją szkodliwych fal elektromagnetycznych, porażeniem prądem i ładunkami elektrostatycznymi,
 2. obowiązek prowadzenia monitoringu na migrację ptaków i awifaunę lęgową, sposób i zakres kompensacji stwierdzonych w wyniku prowadzonego monitoringu szkód wywołanych funkcjonowaniem elektrowni należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody,
 3. budowa elektrowni wiatrowych wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi,
 4. zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby a po zakończeniu budowy i montażu przywrócić pierwotny stan terenu i sposób jego użytkowania,
 5. zakaz zmiany stosunków wodnych, zasypywania oczek wodnych i bezodpływowych zagłębień terenu,
 6. zakaz zmiany konfiguracji terenu - zmiany powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlanych należy przywrócić do pierwotnego stanu,
 7. zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm uciążliwości poza granicami obszaru objętego planem.

Rozdział 5
Ustalenia z zakresu obsługi inżynieryjnej i komunikacyjnej

§ 6.

 1. Elektrownie będą pracowały bezobsługowo, w związku z tym nie zachodzi potrzeba uzbrojenia terenu w sieci wodociągowe i kanalizacyjne.
 2. Inwestor zobowiązany jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odrębnymi do powiadomienia odpowiednich władz lotniczych, o przewidywanym terminie zakończenia montażu oraz do wykonania stałego oznakowania przeszkodowego wraz z podaniem dokładnych współrzędnych geograficznych urządzeń powołując się na numer ewidencyjny przeszkody lotniczej - odpowiedni dla terenów oznaczonych na załączniku graficznym:
 3. Elektrownie połączyć podziemnymi liniami kablowymi średniego napięcia ze stacją elektroenergetyczną 110/15 kV, zlokalizowaną na terenie oznaczonym symbolem 3 EE. Dopuszcza się, równoległe do linii kablowych średniego napięcia, ułożenie kabli sterowania i automatyki.
 4. Stację elektroenergetyczną 110/15 kV przyłączyć poprzez projektowaną linię napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV (WN), do istniejącej poza obszarem opracowania infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia.
 5. Wzdłuż projektowanej linii napowietrznej WN wyznacza się obszar ograniczonego użytkowania, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów branżowych.
 6. Odprowadzanie wód opadowych z terenu rozdzielni GPZ - 110 kV - projektowaną kanalizacją deszczową, po podczyszczeniu do istniejącego rowu.
 7. Projektowane sieci infrastruktury technicznej prowadzić w liniach rozgraniczenia komunikacji oraz wyznaczonych terenach lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.
 8. Występujące w granicach opracowania elektroenegetyczne, telekomunikacyjne linie napowietrzne oraz urządzenia drenarskie i melioracyjne muszą być zachowane, w przypadku kolizji z projektowanymi urządzeniami należy je przebudować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 9. Obsługa komunikacyjna obszaru planu i poszczególnych terenów z istniejącej drogi powiatowej relacji Drzenin - Parsów poprzez istniejącą gminną drogę lokalną oznaczoną symbolami 05 KDL/1 i 05 KDL/2 oraz drogi wewnętrzne realizowane na czas budowy i montażu elektrowni wiatrowych.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

§ 7.

 1. Zgodnie z art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:
  1. dla terenów oznaczonych symbolami: 1 FW/R; 2 FW/R; 3 EE; 4 FW/R - 30 %,
  2. dla terenów oznaczonych symbolem R - 0%,
  3. dla terenów oznaczonych symbolami: 01 KDZ, 05 KDL/1, 05 KDL/2, KDW - 0%.
 2. Na cele nierolnicze zmienia się przeznaczenie użytków rolnych pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni - 4,96 ha, w tym:
  1. trwale - w zwartych obszarach nie przekraczających 0,5 ha - grunty klasy RIIIa i RIIIb o łącznej powierzchni - 0,47 ha oraz w zwartych obszarach nie przekraczających 1,00 ha grunty klasy RIVa i RIVb o łącznej powierzchni - 0,28 ha,
  2. grunty klasy RIIIa i RIIIb o łącznej powierzchni 0,30 ha - za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (decyzja GZ.tr.057-602-284/05 z dnia 3 czerwca 2005 r.),
  3. czasowo - w zwartych obszarach nie przekraczających 0,5 ha grunty klasy RIIIa i RIIIb o łącznej powierzchni - 1,95 ha oraz w zwartych obszarach nie przekraczających 1,00 ha grunty kl. RIVa, RIVb i Ps IV o łącznej powierzchni - 1,22 ha,
  4. grunty klasy RIIIa i RIIIb o łącznej powierzchni 0,74 - za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (decyzja GZ.tr.057-602-284/05 z dnia 3 czerwca 2005 r.).
 3. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały, dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

U Z A S A D N I E N I E
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w
obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz
z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe.

W dniu 10 lipca 2003 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę Nr X/154/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 8 i 11 w obrębie Parsówek.
Uchwałą Nr XXXI/431/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 lutego 2005 r. rozszerzone zostały granice opracowania planu miejscowego na sąsiednie tereny, położone w obrębach: Parsówek, Drzenin i Sobieradz w celu wprowadzenia ustaleń zapewniających ochronę interesów osób władających tymi terenami, przed ewentualnymi skutkami lokalizacji elektrowni. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz stanowi realizację ww. uchwał. Przedmiotem planu miejscowego jest wprowadzenie funkcji elektrowni wiatrowych, co stworzy warunki do realizacji siłowni wiatrowych produkujących energię elektryczną w sposób ekologiczny i nieuciążliwy, przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Realizacji elektrowni wiatrowych ma na celu ożywienie gospodarcze terenu gminy.
Opracowanie miejscowego planu jest zgodne z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino."

Na etapie wyłożenia do publicznego wglądu, projektu planu miejscowego wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko, nie wniesiono żadnych uwag.

Sporządziła:
Joanna Ekiert

Załącznik nr 4
Do Uchwały Nr XXXVII/482/05
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag do projekty planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska w Gryfinie rozstrzyga co następuje:

W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach: Drzenin, Sobieradz i Parsówek z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

Załącznik nr 5
Do Uchwały Nr XXXVII/482/05
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań w zakresie infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492); art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz. 1851, Nr 96 poz. 874, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) Rada Miejska w Gryfinie rozstrzyga co następuje:

Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach: Drzenin, Sobieradz i Parsówek z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu wynika, iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie pociąga za sobą wydatków z budżetu gminy. Wszelkie inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, a więc i inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeń Inwestora i będą w całości finansowane ze środków poza budżetowych.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz