Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/476/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 m. Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXVII/476/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2005 r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 m. Gryfino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116 poz. 1203/ oraz art.37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782/  - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, gminne nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie 4 m. Gryfino, oznaczone numerami działek:

  • 552 o pow. 1,0037 ha, pod tereny obsługi komunikacyjnej wraz z usługami (10 KS/U).
  • 554 o pow. 0,2007 ha, pod tereny obsługi komunikacyjnej (12 KS)
  • 555 o pow. 0,3688 ha, pod zabudowę usługową (11 U).

§ 2.

  1. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do zawarcia  z nabywcą wyłonionym w drodze przetargu, przedwstępnej umowy sprzedaży, w celu wyegzekwowania obowiązku zagospodarowania nieruchomości zgodnie z planem.
  2. Umowa przedwstępna winna być zawarta na okres 3 lat, licząc  od daty zakończenia przetargu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLVII/589/02 z dnia 27 czerwca 2002 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

Uzasadnienie

W planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla tego terenu działka nr 552 oznaczona jest symbolem 10 KS/U - z przeznaczeniem podstawowym pod tereny obsługi komunikacyjnej wraz z usługami. Na terenie tym ustala się realizację kompleksu garażowego (wielopoziomowego). Maksymalna wysokość zabudowy 3,5 kondygnacji: do dwóch i pół kondygnacji - część garażowa, pozostała część usługi. Działka nr 554 symbol 12 KS - podstawowe przeznaczenie pod tereny obsługi komunikacyjnej. Dla terenu tego ustala się realizację parkingu ogólnodostępnego oraz dopuszcza się realizację drobnych usług handlowo-gastronomicznych w wielkości do 15% powierzchni terenu. Natomiast działka nr 555 symbol 11 U - przeznaczona jest pod zabudowę usługową. Działalność usługowa w zakresie usług nieuciążliwych lub uciążliwych w granicach działki. Wysokość zabudowy 2,5 kondygnacji, dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej.
Dla działek nr 552 i 554 została opracowana koncepcja ich zagospodarowania i wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z terminem ważności do dnia 31.03.2004r. W związku z powyższym uchwałą Nr XLVII/589/02 z 27.06.2002 r. przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, w jednym kompleksie na cel ustalony w decyzji. W ogłaszanych przetargach zarówno działki jak i koncepcja nie znalazły nabywcy.
Ponadto w uchwale przeznaczone zostały do sprzedaży działki nr 553 o pow.0,2927 ha oznaczone symbolem 10 KD (droga dojazdowa) i dz. nr 556 o pow. 0,4032 ha 1 KL (droga lokalna), które zgodnie z opinią prawną stanowić będą drogi publiczne i powinny pozostać na mieniu Gminy.
W związku z powyższym konieczna jest zmiana uchwały zarówno do działek przeznaczonych pod drogi jak i formy sprzedaży z przetargu pisemnego, który nie cieszył się zainteresowaniem, na przetarg ustny nieograniczony.
Przetargiem można objąć również działkę nr 555 przeznaczoną pod zabudowę usługową.
Wobec powyższego proponuję przeznaczyć poszczególne działki do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cel zgodny z planem i uchylić uchwałę Nr XLVII/589/02 z dnia 27.06.2002r.

Sporządziła:
J. Woldańska