Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/483/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/445/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  31 marca 2005 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

UCHWAŁA NR XXXVII/483/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2005 r.
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/445/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  31 marca 2005 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115; z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752; z 2003 r. Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 726) uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr XXXIV/445/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zasad przyznawania  i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym:

 1. § 1 otrzymuje brzmienie:
  "§ 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może przyznać nagrodę pieniężną zawodnikom, którzy:
  1. zamieszkują na terenie Gminy Gryfino i brali udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich albo igrzyskach olimpijskich głuchych,
  2. reprezentują stowarzyszenie kultury fizycznej z terenu Gminy Gryfino i osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym."
 2. § 2 otrzymuje brzmienie:
  "§ 2. Do nagrody uprawnieni są zawodnicy, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:
  1. brali udział w zawodach sportowych o randze:
   - mistrzostw świata,
   - pucharu świata,
   - mistrzostw Europy,
   - pucharu Europy,
  2. brali udział w mistrzostwach Polski i zajęli minimum ósme miejsce,
  3. byli reprezentantami kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej."
 3. w paragrafie § 3 dodaje się ust. 9 o następującej treści:
  "9. nagrody za osiągnięcia w grach zespołowych przyznawane są do 75% kwot, o których mowa w ust. 1-8."
 4. § 5 otrzymuje brzmienie:
  "§ 5. 1. Nagrody przyznawane są raz w roku za rok poprzedni, nie później niż do dnia 31 marca następnego roku.
  2. Nagrody przyznawane są za najwyższe osiągnięcie w danym roku."
 5. Skreśla się treść § 8.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Na podstawie dotychczasowych kryteriów przyznawania nagród dla sportowców, które zostały opracowane wspólnie z Radą Sportu - Burmistrz Miasta  i Gminy Gryfino, zgodnie z zarządzeniem Nr 0151-81/05 z dnia 30 maja 2005 roku, wręczył 26 zawodnikom nagrody pieniężne w dniu 31 maja br. Na podsumowanie sportowe roku 2004 wydatkowano łącznie kwotę 10.518,12 złotych brutto, w tym 10.435,00 stanowiły nagrody pieniężne, a 83,12 złotych brutto koszt organizacji imprezy. Środki na ten cel zaplanowane były w budżecie na rok bieżący w rozdziale 92605.
Tegoroczne doświadczenia związane z organizacją podsumowania sportowego roku 2004 oraz weryfikacją poszczególnych wniosków sprawiły, iż pojawiły się sugestie doprecyzowania kryteriów i zasad przyznawania nagród. Rada Sportu na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2005 roku, zaproponowała wprowadzenie następujących zmian do aktualnych zasad:

 1. w przypadku olimpijczyków, uprawnienie do nagrody przysługiwać winno wyłącznie osobom zamieszkałym na terenie gminy Gryfino,
 2. w przypadku pozostałych zawodników, uprawnienia winno przysługiwać wyłącznie osobom reprezentującym klub sportowy z terenu gminy Gryfino, a nie jak dotychczas także osobom zamieszkującym w gminie Gryfino, niezależnie od przynależności klubowej,
 3. ograniczyć należy możliwość przyznawania nagród dla osób biorących udział w mistrzostwach Polski, uprawnienie to przysługiwać winno wyłącznie zawodnikom, którzy uzyskali minimum ósme miejsce,
 4. należy dodać możliwość przyznania nagrody dla zawodników biorących udział w igrzyskach olimpijskich głuchych, które są równorzędne rangą do igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich; nowy zapis wyczerpuje katalog igrzysk olimpijskich,
 5. należy ustalić odrębny parytet procentowy dla nagród za osiągnięcia w grach zespołowych, w wysokości 75% nagród w sportach indywidualnych,
 6. należy określić maksymalny termin przyznawania nagród do dnia 31 marca.

Odrębną kwestię stanowi nagradzanie za osiągnięcia sportowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Istnieją dwie możliwości prawne wynagradzania uczniów. Obydwie możliwości są zadaniem fakultatywnym. Pierwszą możliwość określa ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. W tym przypadku uczeń może otrzymywać w szkole odrębne stypendium za osiągnięcia sportowe. Drugą możliwość daje ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, na podstawie której przyznawane są nagrody dla starszej młodzieży i dorosłych. Przyjmując to drugie rozwiązanie możliwe są do zastosowania takie same kryteria dla wszystkich uczniów, którzy zdobywają laury w ramach klubów sportowych.
Przyjęcie proponowanych zmian kompleksowo rozwiąże sposób nagradzania za osiągnięcia sportowe. W przypadku stabilności rozwiązań ustawowych w dziedzinie kultury fizycznej, lokalne kryteria i zasady przyznawania nagród powinny być rozwiązaniem na długoletni okres.

Sporządził:
Daniel Cieślak