Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/478/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/364/04 w sprawie powołania Rady Sportu oraz określenia zasad, trybu i zakresu jej działania.

UCHWAŁA NR XXXVII/478/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2005 r.
 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/364/04 w sprawie powołania Rady Sportu oraz określenia zasad, trybu i zakresu jej działania

Na podstawie art. 1 ust. 8) ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej (Dz.U. Nr 85, poz. 726) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXVI/364/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie powołania Rady Sportu oraz określenia zasad, trybu i zakresu jej działania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Ustawa o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej  z dnia 15 kwietnia 2005 roku (Dz.U. Nr 85 poz. 726), która weszła w życie w dniu 30 maja 2005 roku wprowadziła w ustawie o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 roku zmianę zapisu art. 18a dotyczącego zasad powoływania rad sportu. Główne zmiany, to:

  1. Powołanie rady sportu, dotąd jako zadanie fakultatywne, staje się odtąd zadaniem obligatoryjnym dla jednostek samorządu terytorialnego.
  2. Kompetencje organu stanowiącego, zostają przeniesione na organy wykonawcze.
  3. Dodano zapis, że członkowie rad sportu wykonują swoje funkcje społecznie.

Dotychczasowa działalność Rady Sportu przyczyniła się do większej współpracy między poszczególnymi klubami sportowymi oraz Gminą Gryfino. Dalsze jej funkcjonowanie jest bardzo zasadne i w konsekwencji zmierzać będzie do stworzenia wspólnego i spójnego gminnego programu rozwoju kultury fizycznej. W związku  z powyższym istnieje konieczność uchylenia podjętej przez Radę Miejską uchwały  w sprawie rady sportu, a następnie powołanie tej rady  zarządzeniem Burmistrza.

sporządził:
Piotr Romanicz