Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/479/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury.

UCHWAŁA NR XXXVII/479/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2005 r. 
 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Dz.U. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Dz.U. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598), uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLIX/648/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 82 poz. 1669), zmienionej uchwałą Nr XVII/246/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 15, poz. 289):

 1. § 6 otrzymuje brzmienie:
  1. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy m.in.:
   1. rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
   2. przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych,
   3. kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,
   4. organizowanie turystycznych i kulturalnych przedsięwzięć propagujących i prezentujących miasto w kraju i zagranicą,
   5. współpraca z innymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi,
   6. wychowanie regionalne,
   7. rozwijanie różnorodnych form artystycznych w placówkach oświatowych gminy.
  2. Zadania wymienione w ust. I Dom Kultury realizuje przede wszystkim przez organizowanie:
   1. zespołowego uczestnictwa w kulturze,
   2. różnorodnych form edukacji kulturalnej,
   3. form indywidualnej aktywności kulturalnej i turystycznej w placówkach oświatowych,
   4. imprez kulturalnych i turystycznych,
   5. obchodów świąt narodowych oraz uroczystości gminnych,
   6. różnorodnych form aktywizujących promocję miasta.”
 2. § 7 otrzymuje brzmienie:
  „Zadania zawarte w § 6 Dom Kultury realizować będzie poprzez:
  1. organizowanie spektakli, koncertów, wystaw i imprez turystycznych,
  2. prowadzenie impresariatu artystycznego,
  3. organizowanie imprez rozrywkowych i promocyjnych,
  4. świadczenie usług fonograficznych, plastycznych, filmowych oraz innych usług z zakresu kultury,
  5. wypożyczanie sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego,
  6. prowadzenie sprzedaży giełdowej, komisowej i antykwarycznej – artykułami związanymi z działalnością kulturalną,
  7. realizowanie imprez zleconych (okolicznościowe, obrzędowe, rodzinne),
  8. wynajmowanie pomieszczeń w swoich siedzibach,
  9. propagowanie i wspieranie rozwoju polskiej i zagranicznej sztuki filmowej poprzez promocję filmów o wysokich walorach artystycznych,
  10. prowadzenie współpracy transgranicznej,
  11. organizowanie warsztatów artystycznych (plastyczne, teatralne, taneczne).”
 3. § 8 otrzymuje brzmienie:
  „Dom Kultury współpracuje z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, placówkami aktywizującymi do życia kulturalnego osoby niepełnosprawne, fundacjami, stowarzyszeniami regionalnymi i twórczymi, jednostkami samorządowymi oraz wszystkimi osobami prawnymi i fizycznymi mogącymi służyć pomocą przy realizacji zadań Domu Kultury.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA
ZMIAN W STATUCIE GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

Prowadzenie działalności kulturalnej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, gmina organizuje działalność kulturalną, tworząc instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Taką instytucją kultury na terenie Miasta i Gminy Gryfino jest Gryfiński Dom Kultury, którego statut został przyjęty Uchwałą Nr XLIX/648/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. Obecny statut był zmieniany Uchwałą Nr XVII/246/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w związku z przejęciem kilkunastu świetlic wiejskich. Niniejsza zmiana statutu związana jest z podjętą w roku bieżącym uchwałą Rady Miejskiej w sprawie likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury.

Wskazane jest wprowadzenie zmian do Statutu GDK, z uwagi na rozszerzenie jego zakresu działania. Rozwiązanie takie pozwoli utrzymać działalność prowadzoną dotychczas przez MDK i GDK. W związku z tym wprowadza się zmiany, które wyraźnie precyzują, iż Gryfiński Dom Kultury będzie miał zadanie rozwijania różnorodnych form artystycznych w placówkach oświatowych. Dodatkowo pojawia się zapis, że GDK współpracować będzie z podmiotami realizującymi zadania ukierunkowane na niepełnosprawnych, co pozwoli im ubiegać się o środki pomocowe.

Harmonogram kolejnych działań

Lp. Opis sprawy Orientacyjny termin wykonania Komórka / jednostka
odpowiedzialna
1. Przygotowanie projektu uchwały ws. zmiany statutu GDK Czerwiec 2005 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / GDK
2. Zmiana regulaminu organizacyjnego Po ogłoszeniu zmiany statutu w Dzienniku Urzędowym Dyrektor GDK
3. Przygotowanie umowy użyczenia dla GDK dotyczącej budynku przy ul.  Bol. Chrobrego 48, która obowiązywać będzie od 01.09.2005 r. lipiec 2005 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
4. Inwentaryzacja mienia MDK Sierpień 2005 Dyrektor MDK / ZEAS
5. Zawarcie nowych umów dot. eksploatacji budynku przy ul. Bol. Chrobrego 48 (ENEA, PUK, PEC, TP) – obowiązywać będą od 01.09.2005 r. Lipiec/sierpień 2005 Dyrektor GDK
6. Przygotowanie umów dla nowych pracowników, które będą  obowiązywały od 01.09.2005 r. Sierpień 2005  (na stan 15 czerwca 2005 r. złożone podania do dyrektora GDK zostały zaakceptowane) Dyrektor GDK
7. Konsultacje z dyrektorami szkół
w sprawie zajęć pozalekcyjnych
Wrzesień 2005 Dyrektor GDK / dyrektorzy szkół
8. Uchwała ws. zmian w budżecie.
Po ostatecznym rozliczeniu wszystkich zobowiązań MDK przeniesienie środków z rozdziału 85407 (MDK) na rozdział 92109 (GDK)
Wrzesień 2005 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / Wydział Finansowo-Księgowy /  ZEAS
9. Przygotowanie projektu budżetu GDK na rok 2006 uwzględniającego dotychczasowy roczny budżet MDK Wrzesień 2005 Dyrektor GDK