Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/481/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno-opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR XXXVII/481/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2005r.
 

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno-opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802, z 2002r. Nr 14, poz.128, Nr 127, poz.1089, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 57, poz.507, Nr 130, poz.1188, z 2004r. Nr 25, poz.219) i art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 57, poz.507, Nr 130, poz. 1188, z 2004r. Nr 25, poz. 219) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r. na terenie Gminy Gryfino tworzy się obwody głosowania w zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno-opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej.

§ 2. Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, rozplakatowanie obwieszczeń na terenie miasta i gminy Gryfino oraz publikację w prasie lokalnej.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

UZASADNIENIE

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm) i art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz.544), nakazują utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej "jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 50 wyborców, a gdy liczba wyborców byłaby mniejsza, wówczas można utworzyć obwód głosowania po zasięgnięciu opinii kierownika szpitala lub zakładu pomocy społecznej"
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie oraz dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Nowym Czarnowie złożyli deklarację, że w przewidywanym terminie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kierowanych przez nich placówkach przebywać będzie minimum 50 bądź mniej osób uprawnionych do głosowania.
W związku z powyższym istnieje konieczność powołania na trenie Gminy Gryfino trzech odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r. oraz wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonego na dzień 9 października 2005r.
Siedziby obwodowych komisji nr 19 i 20 zostały wyznaczone na terenie tych obwodów głosowania, natomiast siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 21 została ustalona w budynku byłej Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ulicy Niepodległości 28 do której wyborcy (pacjenci) będą mieli zapewniony dostęp od strony ulicy Parkowej, przy której położony jest budynek Szpitala Powiatowego.

Sporządziła:
J. Satanowska

 

Załącznik
do Uchwały Nr XXXVII/481/05
Rady Miejskiej
z dnia 30 czerwca 2005r.

 

Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych utworzone w zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno-opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej na terenie gminy Gryfino.

Nr obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
19 Obwód obejmujący:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  w Nowym Czarnowie
20 Obwód obejmujący:
Dom Pomocy Społecznej w Dębcach
Dom Pomocy Społecznej w Dębcach 11