Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/474/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie nr 4.

UCHWAŁA NR XXXVII/474/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2005 r.
 

w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej położonej  w Gryfinie w obrębie nr 4.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na mienie gminne w drodze wykupu  od osoby fizycznej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 27/7 o powierzchni 0,0278 ha, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod przepompownię ścieków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z ustaleniami zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - rejon ul. Reymonta, uchwalonymi uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/476/98 z dnia 26 marca 1998 r. - działka nr 27/7 o powierzchni 0,0278 ha, położona w Gryfinie w obrębie nr 4, stanowiąca własność Henryka Poteralskiego, położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem 6 NOpp, posiadającej zapis "teren z przeznaczeniem podstawowym pod urządzenia odprowadzania ścieków (przepompownie ścieków)".   Właściciel gruntu wystąpił z wnioskiem o przejęcie działki przez Gminę  w drodze wykupu. W związku z zapisem planu zagospodarowania przestrzennego nabycie gruntu na mienie gminne jest uzasadnione.

Sporządziła:
K. Lamperska