Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/473/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2005 r.w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 3.

UCHWAŁA NR XXXVII/473/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2005 r.
 

w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 3.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na mienie gminne w drodze wykupu  od Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica" w Gryfinie , nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek 53/5 (użytkowanie wieczyste) i 53/7 (własność) o łącznej powierzchni 0,0958 ha, położonych w Gryfinie w obrębie nr 3, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod ulicę dojazdową. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie ze zmianą planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - rejon ul. Flisacza, uchwalonej uchwałą Rady Miejskiej  Nr XLIX/638/02 z dnia 10 października 2002 r., działki 53/5 i 53/7, stanowiące odpowiednio użytkowanie wieczyste i własność Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica" w Gryfinie położone są w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem KD posiadającej zapis " ulica dojazdowa".

Projektowana ulica stanowić będzie obsługę komunikacyjną między innymi dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego planowanego do realizacji przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z o.o. na działkach nr nr 48/3 i 250/7.
W związku z powyższym przejęcie działek 53/5 i 53/7 do zasobów Gminy Gryfino jest uzasadniony.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Regalica" wyraziła zgodę na odpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy.

Sporządziła:
K.Lamperska