Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/555/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości.

UCHWAŁA NR XLIV/555/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.
 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441) w związku z art. 8 ust. 4 pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166 poz.1612; z 2005 r. Nr 17, poz.141) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Występuje się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Osuch. Rodzaj miejscowości - osada.
  2. Ustalenia urzędowej nazwy miejscowości dokonuje się zgodnie z przeprowadzoną wśród właścicieli nieruchomości konsultacją społeczną.

§ 2. Uzasadnienie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

 

Załącznik
Do Uchwały Nr XLIV/555/05
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 listopada 2005 r.

 

Uzasadnienie wystąpienia o nadanie nazwy miejscowości

Wystąpienie w sprawie nadania nazwy miejscowości Osuch, proponowany rodzaj miejscowości - osada, wynika z potrzeby umieszczenia jej w urzędowym wykazie miejscowości. Nazwa tej miejscowości została pominięta w sporządzonym w 1980r. Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce.
Występuje ona natomiast w dokumentach Głównego Urzędu Statystycznego - TERYT jako Osuch młyn i posiada stały identyfikator miejscowości.
Osuch jest miejscowością położoną w obrębie geodezyjnym Chwarstnica w znacznej odległości od wsi Chwarstnica. Wyżej wymieniona miejscowość i jej nazwa od lat figuruje w wykazie nazw miejscowości w gminie. W latach 1986 do 1991 w miejscowości Osuch nr 1, byli zameldowani właściciele nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 449. Obecnie prowadzą remont tych budynków z zamiarem przystosowania ich do działalności agroturystycznej. Natomiast na pozostałych gruntach prowadzą hodowlę ryb zgłoszoną pod adresem: Osuch nr 1.
W związku z powyższym zachodzi konieczność nadania nazwy miejscowości Osuch.
Nadanie nazwy poprzez wpis do Urzędowego Wykazu Nazw Miejscowości w Polsce, nie będzie skutkowało żadnymi wydatkami finansowymi zarówno dla Gminy jak i właściciela terenu, gdyż tablica z nazwą miejscowości istnieje.
Przeprowadzona konsultacja społeczna z właścicielami nieruchomości położonej w Osuchu potwierdza, że są za pozostawieniem nazwy w brzmieniu stosowanym w Gminie Gryfino.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba nadania nazwy miejscowości "Osuch".

Sporządziła:
J. Woldańska