Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/553/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1a w budynku nr 11 w Nowym Czarnowie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 65/2.

UCHWAŁA NR XLIV/553/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2005r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1a w budynku nr 11 w Nowym Czarnowie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 65/2.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441/ oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i nr 175, poz. 1459/ - uchwala się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny nr 1a o powierzchni 43,70 m2 w budynku nr 11 w Nowym Czarnowie wraz z udziałami 18/100 części w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 65/2 o ogólnej powierzchni 1647 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Gryfino jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr 1a w budynku nr 11 w Nowym Czarnowie.
Z prawem własności lokalu związane są udziały po 18/100 części w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz we własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 65/2. Lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24.06.1994r o własności lokali.
Lokal dotychczas wykorzystywany był na świetlicę wiejską. Obecnie świetlica znajduje się w innym budynku gminnym, a lokal nie został przydzielony do najmu.
Wobec powyższego proponuję przeznaczyć przedmiotowy lokal do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec