Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/558/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Pniewo gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XLIV/558/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.
 

w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego  terenów w obrębie Pniewo gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r., Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087), uchwala się co następuje:

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/564/02 z dnia 29 maja 2002 r. Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie, zmienioną uchwałą Nr VII/99/03  z dnia 24 kwietnia 2003 r. i Nr XXIX/410/04 z dnia 30 grudnia 2004 r., po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino uchwalonym uchwałą Nr XLIV/529/98 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 czerwca 1998 r., zmienionym uchwałą Nr XLVII/594/2002 r. z dnia 27 czerwca 2002 r.  i Nr XXXIV/499/2005 r. z dnia 31 marca 2005 r., uchwala się plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Pniewo gminy Gryfino.

§ 2.

 1. Plan miejscowy obejmuje tereny o łącznej powierzchni 40,05 ha, położone w obrębie geodezyjnym Pniewo, wzdłuż drogi krajowej K31 od rejonu skrzyżowania z ulicą Gryfińską do rejonu działki nr 481. Zachodnią granicę terenu objętego planem stanowi granica terenów kolejowych, wschodnią granica terenów leśnych - działki nr 96, 97 i 98/8. Granice terenu objętego planem szczegółowo określa rysunek planu.
 2. Przedmiotem planu miejscowego jest wprowadzenie funkcji przemysłu, składów, usług komercyjnych, intensywnej produkcji zwierzęcej i funkcji mieszkaniowej z uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań oraz ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.

§ 3. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000;
 2. Załącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 3. Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
 4. Załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

DZIAŁ I
ZASADY KONSTRUKCJI PLANU

§ 4. Obszar planu podzielony jest na tereny funkcjonalne o różnej funkcji i różnym sposobie zagospodarowania, oznaczone w tekście i na rysunku planu symbolami literowo-liczbowymi według następującej zasady, gdzie kolejne człony symbolu przykładowego terenu P.47.01.P,U oznaczają:

 1. [P.] - położenie terenu funkcjonalnego w gminie (P - obręb Pniewo);
 2. [47.] - kolejny numer planu miejscowego w gminie;
 3. [01.] - numer terenu;
 4. [P,U] - symbol funkcji terenu zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.

§ 5. Tekst ustaleń planu sformułowany jest na poziomie ogólnym, dotyczącym całości obszaru planu, oraz na poziomie szczegółowym, dotyczącym poszczególnych terenów. Pełny tekst dla danego terenu składa się z ustaleń ogólnych i szczegółowych.

§ 6. Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

 1. granice i linie rozgraniczające,
 2. zasady parcelacji,
 3. linie i elementy zabudowy,
 4. funkcja terenów.

§ 7. Dla celów opracowań geodezyjnych, przebieg linii rozgraniczających tereny o różnej funkcji nie przebiegających po istniejących podziałach własnościowych należy określić poprzez odczyt współrzędnych geodezyjnych punktów charakterystycznych z elektronicznej wersji rysunku planu.

DZIAŁ II.
USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1
Wydzielenia terenów funkcjonalnych, zabudowa i zagospodarowanie terenu

§ 8. W obszarze planu miejscowego wydziela się następujące tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania:

 1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o łącznej powierzchni 1,420 ha w tym teren oznaczony symbolem:
  1. P.47.01.MN, o powierzchni 0,340 ha,
  2. P.47.02.MN, o powierzchni 0,589 ha,
  3. P.47.03.MN, o powierzchni 0,491 ha;
 2. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczony symbolem P.47.01.MN,U o łącznej powierzchni 0,578 ha w tym teren:
 3. tereny zabudowy zagrodowej o łącznej powierzchni 0,933 ha w tym teren oznaczony symbolem:
  1. P.47.01.RM, o powierzchni 0,240 ha,
  2. P.47.02.RM, o powierzchni 0,300 ha,
  3. P.47.03.RM, o powierzchni 0,393 ha;
 4. tereny produkcji i obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych hodowlanych i leśnych o łącznej powierzchni 7,587 ha w tym teren oznaczony symbolem:
  1. P.47.01.RU, o powierzchni 0,980 ha,
  2. P.47.02.RU, o powierzchni 4,198 ha,
  3. P.47.03.RU, o powierzchni 1,081 ha,
  4. P.47.04.RU, o powierzchni 1,329 ha;
 5. tereny zabudowy usługowej o łącznej powierzchni 0,975 ha w tym teren oznaczony symbolem:
  1. P.47.01.U, o powierzchni 0,635 ha,
  2. P.47.02.U, o powierzchni 0,340 ha;
 6. teren obsługi komunikacji samochodowej oznaczony symbolem P.47.01.KS o łącznej powierzchni 0,272 ha;
 7. tereny zabudowy przemysłowo-składowej i usługowej o łącznej powierzchni 10,719 ha w tym teren oznaczony symbolem:
  1. P.47.01.P,U, o powierzchni 0,861 ha,
  2. P.47.02.P,U, o powierzchni 1,019 ha,
  3. P.47.03.P,U, o powierzchni 1,883 ha,
  4. P.47.04.P,U, o powierzchni 1,934 ha,
  5. P.47.05.P,U, o powierzchni 2,649 ha,
  6. P.47.06.P,U, o powierzchni 1,612 ha,
  7. P.47.07.P,U, o powierzchni 0,762 ha;
 8. tereny zieleni izolacyjnej o łącznej powierzchni 0,226 ha w tym teren oznaczony symbolem:
  1. P.47.01.ZI, o powierzchni 0,035 ha,
  2. P.47.02.ZI, o powierzchni 0,020 ha,
  3. P.47.03.ZI, o powierzchni 0,171 ha;
 9. tereny leśne o łącznej powierzchni 3,314 ha w tym teren oznaczony symbolem:
  1. P.47.01.ZL, o powierzchni 0,280 ha,
  2. P.47.02.ZL, o powierzchni 1,622 ha,
  3. P.47.03.ZL, o powierzchni 0,076 ha,
  4. P.47.04.ZL, o powierzchni 0,851 ha,
  5. P.47.05.ZL, o powierzchni 0,149 ha,
  6. P.47.06.ZL, o powierzchni 0,336 ha;
 10. tereny dróg publicznych o łącznej powierzchni 5,455 ha w tym teren oznaczony symbolem:
  1. P.47.01.KD.G, o powierzchni 3,124 ha,
  2. P.47.01.KD.L, o powierzchni 0,367 ha,
  3. P.47.02.KD.L, o powierzchni 1,127 ha,
  4. P.47.01.KD.D, o powierzchni 0,104 ha,
  5. P.47.02.KD.D, o powierzchni 0,572 ha,
  6. P.47.03.KD.D, o powierzchni 0,161 ha;
 11. tereny dróg wewnętrznych o łącznej powierzchni 1,450 ha w tym teren oznaczony symbolem:
  1. P.47.01.KDW, o powierzchni 0,056 ha,
  2. P.47.02.KDW, o powierzchni 1,184 ha,
  3. P.47.03.KDW, o powierzchni 0,049 ha,
  4. P.47.04.KDW, o powierzchni 0,079 ha;
 12. teren komunikacji kolejowej oznaczony symbolem P.47.01.KK o łącznej powierzchni 6,988 ha;
 13. tereny infrastruktury technicznej o łącznej powierzchni 0,137 ha w tym teren oznaczony symbolem:
  1. P.47.01.E, o powierzchni 0,013 ha,
  2. P.47.02.E, o powierzchni 0,008 ha,
  3. P.47.03.E, o powierzchni 0,021 ha,
  4. P.47.01.K, o powierzchni 0,022 ha,
  5. P.47.02.K, o powierzchni 0,040 ha,
  6. P.47.03.K, o powierzchni 0,034 ha.

§ 9.

 1. Zasady usytuowania nowej zabudowy - określają obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy.
 2. Dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych na terenach o utrudnionych warunkach geologicznych.

§ 10. Ustala się przeznaczenie zabudowy istniejącej zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, wg następujących kategorii:

 1. zabudowa istniejąca do zachowania i dalszego użytkowania;
 2. zabudowa do czasowego zachowania, tj. do czasu realizacji nowoprojektowanego zagospodarowania działki.

§ 11. Ustala się następujące ogólne zasady parcelacji:

 1. przy scalaniu i podziale nieruchomości obowiązuje wyznaczona w rysunku planu ilość działek chyba, że w ustaleniach szczegółowych określono inaczej;
 2. kąty położenia proponowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego określone w ustaleniach szczegółowych i na rysunku planu należy przyjmować z tolerancją do 2o.

Rozdział 2
Komunikacja

§ 12. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu z istniejących i projektowanych dróg publicznych i wewnętrznych połączonych z drogą krajową nr K31 Gryfino - Chojna.

§ 13.

 1. Na każdej działce na terenach P,U i RU należy przewidzieć dojazdy, place manewrowe oraz czasowe miejsca parkingowe dla samochodów dostawczych na terenie własnej działki zgodnie z zapotrzebowaniem w ilości niezbędnej dla prowadzenia planowanej działalności, lecz nie mniej niż 1 dla każdej działki.
 2. Stałe i czasowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych należy zapewnić w granicach każdej działki, zgodnie z zapotrzebowaniem w ilości niezbędnej dla prowadzenia planowanej działalności, wg wskaźników minimalnych podanych poniżej, chyba, że w ustaleniach szczegółowych podano inaczej:
  1. zabudowa jednorodzinna - 1 stałe i 1 czasowe na 1 lokal mieszkalny;
  2. zabudowa zagrodowa - 1 stałe i 1 czasowe na 1 lokal mieszkalny;
  3. sklepy - 1 na 40 m2 powierzchni sprzedaży, lecz nie mniej niż 2;
  4. rzemiosło - 1 stałe na 3 zatrudnionych, nie mniej niż 2 oraz 1 czasowe na 50 m2 powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 2;
  5. gastronomia (za wyjątkiem małej gastronomii) - 1 na 4 miejsca konsumpcyjne, lecz nie mniej niż 2;
  6. przemysł i składy - 1 na 5 zatrudnionych lub 1 na 100 m2 powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 2;
  7. gospodarstwa hodowlane - 1 na 5 zatrudnionych lub 1 na 100 m2 powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 2.
 3. 3. Dla innych funkcji nie wymienionych powyżej oraz w ustaleniach szczegółowych, należy przyjąć wskaźniki przez analogię.
 4. 4. Przy występowaniu na działce różnych funkcji, należy zapewnić na działce ilość miejsc parkingowych wynikającą ze zsumowania zapotrzebowania dla wszystkich występujących funkcji.

§ 14. Dopuszcza się zachowanie przebiegu istniejących gminnych tras rowerowych, tzw. "Leśnej" - zielonej i "Steklińskiej" - żółtej, dla odcinków zlokalizowanych w obszarze planu.

Rozdział 3
Infrastruktura techniczna

§ 15. Ustala się lokalizację sieci nowoprojektowanego uzbrojenia w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg oraz orientacyjny przebieg tych sieci zgodnie z rysunkiem planu.

§ 16. Zasady zaopatrzenia w wodę ustala się następująco:

 1. zaopatrzenie w wodę dla celów socjalno - bytowych i technologicznych z projektowanej sieci wodociągowej od DN80 do DN160 zasilanej z ujęcia w Krzypnicy, poza granicą planu;
 2. dopuszcza się zachowanie istniejących studni indywidualnych;
 3. zaopatrzenie w wodę w sytuacjach awaryjnych z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę należy przewidzieć niezależnie od istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi w zakresie obrony cywilnej;
 4. zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożarowych z projektowanych hydrantów, zasilanych z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

§ 17. Zasady odprowadzenia ścieków i wód opadowych ustala się następująco:

 1. odprowadzenie ścieków gospodarczo-bytowych i technologicznych do projektowanej w liniach rozgraniczających dróg sieci kanalizacji sanitarnej od DN150 do DN315, dalej do projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pniewo, poza granicą planu;
 2. dopuszcza się odprowadzenie ścieków gospodarczo-bytowych do szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej;
 3. nakaz podłączenia istniejących zbiorników na ścieki sanitarne oraz indywidualnych oczyszczalni ścieków do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej niezwłocznie po jej wybudowaniu i uruchomieniu;
 4. obowiązek podczyszczania ścieków technologicznych, w tym inwentarskich do poziomu określonego obowiązującymi przepisami w indywidualnych urządzeniach podczyszczających na terenie własnej działki;
 5. odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków, dróg i powierzchni utwardzonych przez sieć kanalizacji deszczowej od DN200 do DN500 projektowanej w liniach rozgraniczających projektowanych dróg i dalej do systemu melioracyjnego poza granicą planu, pod warunkiem jego udrożnienia;
 6. istniejące rowy melioracyjne (dz. 486, 471) przeznaczone do zamknięcia i włączenia do systemu kanalizacji deszczowej, obowiązek wykonania na ich długości systemu drenażowego, i włączenia go do kanalizacji deszczowej;
 7. obowiązek podczyszczania z substancji ropopochodnych wód opadowych odprowadzanych z dróg i powierzchni utwardzonych przeznaczonych dla ruchu samochodowego do poziomu określonego w przepisach odrębnych;
 8. dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej na teren w granicach działki do czasu realizacji i uruchomienia sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 18.

 1. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących na terenie planu nasłupowych stacji transformatorowych nr 1523 "Baza Leśnictwa" (dz. nr 98/8), nr 1686 "Ferma" (dz. Nr 467), przeznaczonych do przebudowy i przeniesienia, istniejącej w bezpośrednim sąsiedztwie terenu planu stacji transformatorowej nr 1595 "Motel" (dz. nr 93/16) oraz z nowoprojektowanej na terenie P.47.03.E stacji transformatorowej 15/04 kV, zasilanych z linii średniego napięcia 15 kV nr 110.
 2. Ustala się zmianę przebiegu i przebudowę przez skablowanie odcinka istniejącej linii średniego napięcia 15 kV nr 110 przebiegającego przez teren planu oraz przeniesienie istniejących stacji transformatorowych.

§ 19. Ustala się zaopatrzenie w gaz z projektowanej w liniach rozgraniczających dróg sieci gazowej średniego ciśnienia.

§ 20. Dopuszcza się ogrzewanie ze źródeł indywidualnych.

Rozdział 4
Ochrona środowiska kulturowego i przyrodniczego

§ 21.

 1. Ustala się obowiązek ochrony obszarów i obiektów środowiska kulturowego zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) określonych w ust. 2.
 2. W strefie WII - częściowej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej (stanowisko Gryfino 54 - AZP: 35-05/24 i 55 - AZP: 35-05/25) obowiązuje:
  1. zachowanie stanowiska ujętego w ewidencji służby konserwatorskiej;
  2. występowanie o wytyczne konserwatorskie i opinie do WKZ;
  3. uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac inżynierskich i budowlanych podejmowanych w obrębie stanowisk archeologicznych przez WKZ;
  4. zawiadomienie WKZ o podjęciu działań inwestycyjnych z wyprzedzeniem minimum trzymiesięcznym, w celu umożliwienia wykonania badań ratunkowych;
  5. przeprowadzenie badań ratunkowych, wyprzedzających proces przygotowania inwestycji w przypadku podjęcia realizacji inwestycji na terenie objętym granicami strefy.

§ 22.

 1. Ustala się obowiązek stosowania takich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które spowodują, że eksploatacja planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestujący ma tytuł prawny.
 2. Ustala się obowiązek stosowania takich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które zapewnią dotrzymanie obowiązujących norm w zakresie emisji w rozumieniu prawa ochrony środowiska tj. wprowadzenia bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancji lub energii takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne, w miejscach dostępnych dla ludności. Obowiązek ten w szczególności dotyczy:
  1. obiektów i urządzeń produkcyjnych na terenach przemysłowych i usługowych;
  2. obiektów i urządzeń produkcyjnych na terenach produkcji zwierzęcej;
  3. obiektów i urządzeń komunikacji, w tym parkingów i stanowisk obsługi samochodów i sprzętu.

§ 23. Ustala się zakaz stosowania zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz indywidualnych oczyszczalni ścieków po uruchomieniu sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 24.

 1. Ustala się unieszkodliwianie odpadów komunalnych przez składowanie na składowisko odpadów w Gryfinie.
 2. Ustala się unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i problemowych przez wywóz do specjalistycznych jednostek utylizacji tych odpadów.
 3. Ustala się zakaz składowania odpadów.

§ 25. Ustala się obowiązek stosowania do celów grzewczych paliw najmniej uciążliwych dla środowiska.

§ 26. Ustala się obowiązek zagospodarowania zbędnych mas ziemi powstających w trakcie realizacji inwestycji na terenie własnej działki, lub wywiezienie w miejsce wskazane przez Burmistrza.

§ 27. Ustala się obowiązek ochrony próchnicznej warstwy gleby zgodnie z przepisami odrębnymi.

DZIAŁ III.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 28. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.01.MN ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu - istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zgodnie z obecnym użytkowaniem;
  2. dopuszcza się lokalizację usług jako funkcji uzupełniającej;
  3. maksymalna, powierzchnia przeznaczona na funkcję usługową - 30% łącznej powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. minimalna powierzchnia działki - 1600 m2;
  2. minimalna szerokość frontu działki - 34,0 m.
 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska:
  1. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni działki;
  2. istniejące drzewa do zachowania.
 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. istniejąca zabudowa do zachowania i dalszego użytkowania;
  2. dopuszcza się rozbudowę, przebudowę oraz zmianę użytkowania istniejących budynków;
  3. dopuszcza się budowę nowych budynków zgodnie z ust. 1;
  4. obowiązująca forma zabudowy budynków mieszkalnych - wolnostojąca;
  5. maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni działki;
  6. maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy nowoprojektowanej i istniejącej w wypadku przebudowy - dwie, druga kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym;
  7. maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej - 4,0 m;
  8. maksymalna wysokość budynku licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 9,0 m;
  9. obowiązująca forma dachów nowoprojektowanych - dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci głównych od 40o do 45o.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd do działek z ul. Gryfińskiej, lokalnej drogi gminnej P.47.01.KD.L.
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej projektowanej w ul. Gryfińskiej;
  2. dopuszcza się zachowanie istniejących studni indywidualnych;
  3. odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w ul. Gryfińskiej;
  4. odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w ul. Gryfińskiej;
  5. zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej w projektowanej ul. Gryfińskiej
  6. zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej w ul. Gryfińskiej.

§ 29. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.02.MN ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
  2. dopuszcza się lokalizację usług jako funkcji uzupełniającej;
  3. maksymalna powierzchnia całkowita przeznaczona na funkcję usługową w budynku mieszkalnym - 30% łącznej powierzchni całkowitej budynku.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. dopuszcza się scalenie i podział działek;
  2. minimalna powierzchnia działki - 1000 m2;
  3. minimalna szerokość frontu działki: - 24,0 m;
  4. kąt położenia proponowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego - 65o, zgodnie z rysunkiem planu.
 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska:
  1. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni działki;
  2. istniejące drzewa do zachowania.
 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. obowiązująca forma zabudowy mieszkaniowej - wolnostojąca;
  2. dopuszcza się budowę budynków o funkcji uzupełniającej zgodnie z ust. 1 oraz garażowych i gospodarczych;
  3. maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 25% powierzchni działki;
  4. maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - dwie, druga kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym;
  5. maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji podłużnych, równoległych do kalenicy - 3,8 m;
  6. maksymalna wysokość budynku licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 9,0 m;
  7. obowiązująca forma dachów - dachy wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych od 22o do 35o.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd do działek z istniejącej ul Gryfińskiej, lokalnej drogi gminnej P.47.01.KD.L i projektowanej dojazdowej drogi gminnej P.47.01.KD.D.
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej projektowanej w ul. Gryfińskiej i w drodze P.47.01.KD.D;
  2. odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w ul. Gryfińskiej i w drodze P.47.01.KD.D;
  3. odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w ul. Gryfińskiej i w drodze P.47.01.KD.D;
  4. zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej projektowanej w ul. Gryfińskiej i w drodze P.47.01.KD.D;
  5. zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej w ul. Gryfińskiej i z sieci projektowanej w drodze P.47.01.KD.D.

§ 30. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.03.MN ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
  2. dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej jako funkcji uzupełniającej;
  3. maksymalna powierzchnia całkowita przeznaczona na funkcję usługową w budynku mieszkalnym - 30% łącznej powierzchni całkowitej budynku.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. minimalna powierzchnia działki - 1000 m2;
  2. minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m.
 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska:
  1. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni działki.
 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. zabudowa istniejąca na dz. nr 456 do zachowania i dalszego użytkowania;
  2. dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku;
  3. obowiązująca forma zabudowy mieszkaniowej - wolnostojąca;
  4. dopuszcza się budowę budynków garażowych i gospodarczych;
  5. maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 25% powierzchni działki;
  6. maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych- dwie, druga kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym;
  7. maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji podłużnych, równoległych do kalenicy - 4,0 m;
  8. maksymalna wysokość budynku licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 9,0 m;
  9. obowiązująca forma dachów - dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków, o kącie nachylenia połaci głównych od 40o do 45o.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd do działek z projektowanej dojazdowej drogi gminnej P.47.02.KD.D i projektowanej drogi wewnętrznej P.47.02.KDW.
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej projektowanej w drodze P.47.02.KDW;
  2. odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w drodze P.47.02.KDW;
  3. odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w drodze P.47.02.KDW;
  4. zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej projektowanej w drodze P.47.02.KDW;
  5. zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej projektowanej w drodze P.47.02.KDW, do czasu jej realizacji z sieci istniejącej.

§ 31. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.01.MN,U ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami;
  2. dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej jako funkcji uzupełniającej;
  3. maksymalna powierzchnia całkowita przeznaczona na funkcję usługową w budynku mieszkalnym - 30% łącznej powierzchni całkowitej budynku;
  4. maksymalna powierzchnia całkowita przeznaczona na funkcję usługową na działce - 50% łącznej powierzchni całkowitej.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. dopuszcza się scalenie i podział działek;
  2. minimalna powierzchnia działki - 1300 m2;
  3. minimalna szerokość frontu działki: - 24,0 m;
  4. kąt położenia proponowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego - 75o, zgodnie z rysunkiem planu.
 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska:
  1. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni działki.
 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. zabudowa istniejąca do zachowania do czasu realizacji nowego zagospodarowania terenu;
  2. obowiązująca forma zabudowy mieszkaniowej - wolnostojąca;
  3. dopuszcza się budowę budynków garażowych i gospodarczych;
  4. maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 25% powierzchni działki;
  5. maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - dwie, druga kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym;
  6. maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji podłużnych, równoległych do kalenicy - 4,0 m;
  7. maksymalna wysokość budynku licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 9,0 m;
  8. obowiązująca forma dachów - dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków, o kącie nachylenia połaci głównych od 40o do 45o.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd do działek z projektowanej dojazdowej drogi gminnej P.47.02.KD.D;
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.D;
  2. odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w drodze P.47.02.KD.D;
  3. odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.D;
  4. zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.D;
  5. zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej projektowanej w drodze P.47.02.KD.D.

§ 32. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.01.RM ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod zabudowę zagrodową w gospodarstwie hodowlanym, zgodnie z obecnym użytkowaniem.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. scalenie i podział obecnych działek 459 i 460 zgodnie z rysunkiem planu i obecnym użytkowaniem.
 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska:
  1. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% powierzchni działki.
 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. istniejąca zabudowa do zachowania i dalszego użytkowania;
  2. dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku;
  3. dopuszcza się budowę nowych budynków garażowych i gospodarczych;
  4. obowiązująca forma zabudowy budynków mieszkalnych - zabudowa wolnostojąca;
  5. maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni działki;
  6. maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy nowoprojektowanej i istniejącej w wypadku przebudowy - dwie, druga kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym;
  7. maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji - 3,8 m;
  8. maksymalna wysokość budynku licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 9,0 m;
  9. obowiązująca forma dachów - dachy wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych od 40o do 45o.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd z projektowanej drogi wewnętrznej P.47.02.KDW.
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej projektowanej w drodze P.47.02.KDW;
  2. odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w drodze P.47.02.KDW;
  3. odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w drodze P.47.02.KDW;
  4. zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej projektowanej w drodze P.47.02.KDW;
  5. zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej lub po jej przebudowie z sieci projektowanej w drodze P.47.02.KDW.

§ 33. Na terenach oznaczonych symbolami P.47.02.RM i P.47.03.RM ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. teren przeznacza się pod zabudowę zagrodową w gospodarstwie hodowlanym.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. minimalna powierzchnia działki - 1600 m2.
 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska:
  1. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% powierzchni działki.
 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. obowiązująca forma zabudowy mieszkaniowej - zabudowa wolnostojąca;
  2. dopuszcza się budowę budynków garażowych i gospodarczych;
  3. maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 15% powierzchni działki;
  4. maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych- dwie, druga kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym;
  5. maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji podłużnych, równoległych do kalenicy - 4,0 m;
  6. maksymalna wysokość budynku licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 9,0 m;
  7. obowiązująca forma dachów - dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków, o kącie nachylenia połaci głównych od 40o do 45o.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd z projektowanej lokalnej drogi gminnej P.47.02.KD.L.
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L;
  2. odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L;
  3. odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L;
  4. zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L;
  5. zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej projektowanej w drogach P.47.02.KD.L i P.47.02.KDW.

§ 34. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.01.RU ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod obsługę produkcji w gospodarstwie leśnym - zgodnie z obecnym użytkowaniem jako przechowalnia nasion, drzew i krzewów;
  2. dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniających i pomocniczych związanych z gospodarką leśną.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. podział obecnej działki 98/8 na łuku drogi K31 w celu dostosowania stanu władania do stanu użytkowania drogi K31, oraz wydzielenia terenu pod drogę P.47.02.KD.D;
  2. dopuszcza się podział działki;
  3. minimalna powierzchnia działki - 1700 m2;
  4. kąt położenia proponowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego - 72o, zgodnie z rysunkiem planu.
 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska:
  1. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni działki.
 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. istniejąca zabudowa do zachowania i dalszego użytkowania;
  2. dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów oraz budowę nowych w tym garażowych i gospodarczych;
  3. maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki;
  4. maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy nowoprojektowanej i istniejącej w wypadku przebudowy - dwie, druga kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym;
  5. maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji podłużnych, równoległych do kalenicy - 6,0 m;
  6. maksymalna wysokość budynku licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 9,0 m;
  7. obowiązująca forma dachów nowoprojektowanych - dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych od 12o do 22o.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd z istniejącej drogi wewnętrznej P.47.01.KDW oraz projektowanej dojazdowej drogi gminnej P.47.02.KD.D.
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej w drodze P.47.01.KDW;
  2. odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w drodze P.47.02.KD.D;
  3. odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.D;
  4. zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej w drodze projektowanej P.47.02.KD.D;
  5. zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej.

§ 35. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.02.RU ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod funkcję produkcji w gospodarstwach hodowlanych -intensywna produkcja zwierzęca zgodnie z obecnym użytkowaniem;
  2. dopuszcza się zachowanie istniejącej funkcji mieszkalnej zagrodowej;
  3. dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniających i pomocniczych związanych z funkcją rolniczą.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. dopuszcza się scalenie i podział działek;
  2. minimalna powierzchnia działki - 4000 m2.
 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska:
  1. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% powierzchni działki.
 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. istniejąca zabudowa do zachowania i dalszego użytkowania;
  2. dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów oraz budowę nowych w tym garażowych i gospodarczych;
  3. maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni działki;
  4. maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy nowoprojektowanej i istniejącej w wypadku przebudowy - dwie;
  5. maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji podłużnych, równoległych do kalenicy - 6,0 m;
  6. maksymalna wysokość budynku licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 9,0 m;
  7. obowiązująca forma dachów nowoprojektowanych - dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych od 12o do 22o.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd z oraz projektowanej drogi wewnętrznej P.47.02.KDW.
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej projektowanej w drodze P.47.02.KDW;
  2. odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w drodze P.47.02.KDW;
  3. odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w drodze w drodze P.47.02.KDW;
  4. zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej projektowanej w drodze w drodze P.47.02.KDW;
  5. zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej projektowanej w drodze P.47.02.KDW, do czasu jej realizacji z sieci istniejącej;
  6. istniejące napowietrzne sieci energetyczne do skablowania.

§ 36. Na terenach oznaczonych symbolami P.47.03.RU ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod funkcję produkcji w gospodarstwach hodowlanych - intensywna produkcja zwierzęca zgodnie z obecnym użytkowaniem;
  2. dopuszcza się zachowanie istniejącej funkcji mieszkalnej zagrodowej;
  3. dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniających i pomocniczych związanych z funkcją rolniczą.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. dopuszcza się scalenie i podział działek;
  2. minimalna powierzchnia działki - 4000 m2;
  3. kąt położenia nowych granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90o.
 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska:
  1. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% powierzchni działki.
 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. istniejąca zabudowa do zachowania i dalszego użytkowania;
  2. dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów oraz budowę nowych w tym garażowych i gospodarczych;
  3. maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni działki;
  4. maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy nowoprojektowanej i istniejącej w wypadku przebudowy - dwie;
  5. maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji podłużnych, równoległych do kalenicy - 6,0 m;
  6. maksymalna wysokość budynku licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 9,0 m;
  7. obowiązująca forma dachów nowoprojektowanych - dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych od 12o do 22o.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd z projektowanej drogi gminnej dojazdowej P.47.02.KD.D oraz projektowanych dróg wewnętrznych P.47.02.KDW i P.47.04.KDW.
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.D;
  2. odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w drodze P.47.02.KD.D;
  3. odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w drodze w drodze P.47.02.KD.D;
  4. zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.D;
  5. zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej projektowanej w drodze P.47.02.KD.D, do czasu jej realizacji z sieci istniejącej;
  6. istniejące napowietrzne sieci energetyczne do skablowania.

§ 37. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.04.RU ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod funkcję produkcji w gospodarstwach hodowlanych - jako intensywna produkcja zwierzęca.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. dopuszcza się scalenie i podział działek;
  2. minimalna powierzchnia działki - 4000 m2;
  3. kąt położenia nowych granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90o.
 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego:
  1. w obszarach objętych strefą ochrony archeologiczno - konserwatorskiej WII obowiązują ustalenia §21;
  2. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% powierzchni działki.
 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni działki;
  2. maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - dwie;
  3. maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji podłużnych, równoległych do kalenicy - 6,0 m;
  4. maksymalna wysokość budynku licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 9,0 m;
  5. obowiązująca forma dachów - dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych od 12o do 22o.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd z projektowanej lokalnej drogi gminnej P.47.02.KD.L.
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L;
  2. odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L;
  3. odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L;
  4. zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L;
  5. zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L.

§ 38. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.01.U ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową - istniejący motel zgodnie z obecnym użytkowaniem;
  2. dopuszcza się lokalizację nowych funkcji usługowych.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. dopuszcza się scalenie istniejących działek.
 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska:
  1. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni działki;
  2. istniejące drzewa do zachowania.
 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. istniejąca zabudowa do zachowania i dalszego użytkowania;
  2. dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących budynków;
  3. dopuszcza się budowę nowych budynków, w tym garażowych i gospodarczych;
  4. maksymalna powierzchnia zabudowy - 35% powierzchni działki;
  5. maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy nowoprojektowanej i istniejącej w wypadku przebudowy - trzy;
  6. maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji - 10,0 m;
  7. maksymalna wysokość budynku licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 12,0 m;
  8. obowiązująca forma dachów - dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych od 12o do 22o.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd do działki z obecnej ul. Gryfińskiej P.47.01.KD.L;
  2. stałe miejsca postojowe dla samochodów osobowych na terenie działki w ilości 1 na 3 zatrudnionych, nie mniej niż 4;
  3. czasowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych na terenie działki w ilości 1 na 1 pokój gościnny oraz 1 na 4 miejsca konsumpcyjne;
  4. czasowe miejsca postojowe dla autokarów na terenie działki w ilości nie mniej niż 1.
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej;
  2. odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w drodze P.47.01.KD.L;
  3. odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w drodze P.47.01.KD.L;
  4. zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej projektowanej w drodze P.47.01.KD.L;
  5. zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej.

§ 39. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.02.U ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową - usługi handlu zgodnie z obecnym użytkowaniem;
  2. dopuszcza się zmianę profilu funkcji usługowej oraz wprowadzenie nowych funkcji usługowych.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. scalenie i podział obecnych działek 459 i 460 zgodnie z rysunkiem planu i obecnym użytkowaniem.
 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska:
  1. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni działki.
 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. istniejącą zabudowę nie wykraczającą poza wyznaczoną nieprzekraczalną linię zabudowy pozostawia się do zachowania i dalszego użytkowania;
  2. dopuszcza się rozbudowę i przebudowę zabudowy wymienionej w pkt 1;
  3. dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy wykraczającej poza wyznaczoną nieprzekraczalną linię zabudowy do czasu jej likwidacji;
  4. zakaz rozbudowy i przebudowy zabudowy wymienionej w pkt 3;
  5. dopuszcza się budowę nowych budynków;
  6. maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 35% powierzchni działki;
  7. maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy nowo projektowanej i istniejącej w wypadku przebudowy - dwie;
  8. maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji podłużnych, równoległych do kalenicy - 8,0 m;
  9. maksymalna wysokość budynku licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 11,0;
  10. obowiązująca forma dachów nowoprojektowanych - dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych od 12o do 30o.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd z projektowanej drogi wewnętrznej P.47.02.KDW.
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej projektowanej w drodze P.47.02.KDW, do czasu jej realizacji z sieci istniejącej;
  2. odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w drodze P.47.02.KDW;
  3. odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej, projektowanej w drodze P.47.02.KDW;
  4. zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazowej w drodze P.47.02.KDW;
  5. zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej projektowanej w drodze P.47.02.KDW, do czasu jej realizacji z sieci istniejącej.

§ 40. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.01.KS ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod obsługi transportu samochodowego - stacja paliw;
  2. dopuszcza się lokalizację usług związanych z funkcją podstawową.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. dopuszcza się scalenie istniejących działek.
 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska:
  1. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20% powierzchni działki;
  2. obowiązek podczyszczania wód opadowych z substancji ropopochodnych zgodnie z §17 pkt 7;
  3. obowiązek realizacji inwestycji zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w przepisach odrębnych;
  4. istniejące drzewa do ochrony i zachowania.
 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni działki;
  2. maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - jedna;
  3. maksymalna wysokość budynku lub obiektu budowlanego licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub podjazdu do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 7,5 m;
  4. obowiązująca forma dachów - dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych do 22o.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd do działki z ul. Gryfińskiej P.47.01.KD.L;
  2. stałe miejsca postojowe dla samochodów osobowych na terenie działki w ilości 1 na 3 zatrudnionych, nie mniej niż 1;
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej;
  2. odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w drodze P.47.01.KD.L;
  3. odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w drodze P.47.01.KD.L;
  4. zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej projektowanej w drodze P.47.01.KD.L;
  5. zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej.
  6. lokalizacja projektowanych sieci kanalizacyjnych i gazowych zgodnie z orientacyjnym przebiegiem według rysunku planu.

§ 41. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.01.P,U ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod przemysł, składy i usługi;
  2. dopuszcza się łączenie funkcji w dowolnych proporcjach oraz występowanie wyłącznie jednej z nich.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. dopuszcza się scalenie i podział działek;
  2. minimalna szerokość frontu działki - 50,0 m;
  3. minimalna powierzchnia działki - 3500 m2;
  4. kąt położenia proponowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90o, zgodnie z rysunkiem planu.
 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska:
  1. obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni izolacyjnej średniej i wysokiej utworzonych z rodzimych gatunków drzew i krzewów wzdłuż granic działek od strony dróg;
  2. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni działki.
 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki;
  2. maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - trzy;
  3. maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji z attyką włącznie - 15,0 m;
  4. maksymalna wysokość budynku licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia - 15,0 m;
  5. obowiązująca forma dachów - dachy płaskie osłonięte attyką.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd z projektowanej dojazdowej drogi gminnej P.47.02.KD.D.
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.D;
  2. odprowadzenie ścieków sanitarnych i technologicznych do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w drodze P.47.02.KD.D;
  3. odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.D;
  4. zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej w drodze projektowanej P.47.02.KD.D;
  5. zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej projektowanej w drodze P.47.02.KD.D.

§ 42. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.02.P,U ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod przemysł, składy i usługi;
  2. dopuszcza się łączenie funkcji w dowolnych proporcjach oraz występowanie wyłącznie jednej z nich.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. dopuszcza się scalenie i podział działek;
  2. minimalna szerokość frontu działki - 30,0 m, za wyjątkiem obecnej działki nr 455;
  3. minimalna powierzchnia działki - 1600 m2;
  4. kąt położenia proponowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90o, zgodnie z rysunkiem planu.
 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska:
  1. obowiązek nasadzenia szpaleru zieleni izolacyjnej średniej i wysokiej utworzonego z rodzimych gatunków drzew i krzewów wzdłuż granic działek od strony terenu P.47.01.MN,U;
  2. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni działki.
 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki;
  2. maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - dwie;
  3. maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji podłużnych, równoległych do kalenicy - 6,0 m;
  4. maksymalna wysokość budynku licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 9,0 m;
  5. obowiązująca forma dachów - dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych od 12o do 22o.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd z projektowanej dojazdowej drogi gminnej P.47.02.KD.D i z drogi wewnętrznej P.47.03.KD.W.
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.D;
  2. odprowadzenie ścieków sanitarnych i technologicznych do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w drodze P.47.02.KD.D;
  3. odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.D;
  4. zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej w drodze projektowanej P.47.02.KD.D;
  5. zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej projektowanej w drodze P.47.02.KD.D.

§ 43. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.03.P,U ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod przemysł, składy i usługi;
  2. dopuszcza się łączenie funkcji w dowolnych proporcjach oraz występowanie wyłącznie jednej z nich.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. dopuszcza się scalenie i podział działek;
  2. minimalna szerokość działki - 30,0 m;
  3. minimalna powierzchnia działki -5000 m2;
  4. kąt położenia proponowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90o, zgodnie z rysunkiem planu.
 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego:
  1. w obszarach objętych strefą ochrony archeologiczno - konserwatorskiej WII obowiązują ustalenia §21;
  2. obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni izolacyjnej średniej i wysokiej utworzonych z rodzimych gatunków drzew i krzewów wzdłuż granic działek od strony drogi P.47.02.KD.D;
  3. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni działki.
 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki;
  2. maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - trzy;
  3. maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji z attyką włącznie - 15,0 m;
  4. maksymalna wysokość budynku licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia - 15,0 m;
  5. obowiązująca forma dachów - dachy płaskie osłonięte attyką.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd z projektowanych dróg gminnych: lokalnej P.47.02.KD.L i dojazdowej P.47.02.KD.D.
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej projektowanej w drogach P.47.02.KD.L i P.47.02.KD.D;
  2. odprowadzenie ścieków sanitarnych i technologicznych do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w drogach P.47.02.KD.L i P.47.02.KD.D;
  3. odprowadzenie wód opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w drogach P.47.02.KD.L i P.47.02.KD.D;
  4. zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego ciśnienia projektowanej w drogach P.47.02.KD.L P.47.02.KD.D;
  5. zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej projektowanej w drogach P.47.02.KD.L i P.47.02.KD.D.

§ 44. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.04.P,U ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod przemysł, składy i usługi;
  2. dopuszcza się łączenie funkcji w dowolnych proporcjach oraz występowanie wyłącznie jednej z nich.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. dopuszcza się scalenie i podział działek;
  2. minimalna szerokość działki - 30,0 m;
  3. minimalna powierzchnia działki - 6000 m2;
  4. kąt położenia proponowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90o, zgodnie z rysunkiem planu.
 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego:
  1. w obszarach objętych strefą ochrony archeologiczno - konserwatorskiej WII obowiązują ustalenia §21;
  2. obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni izolacyjnej średniej i wysokiej utworzonych z rodzimych gatunków drzew i krzewów wzdłuż granic działek od strony drogi P.47.02.KD.L;
  3. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni działki.
 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki;
  2. maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - trzy;
  3. maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji z attyką włącznie - 15,0 m;
  4. maksymalna wysokość budynku licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia - 15,0 m;
  5. obowiązująca forma dachów - dachy płaskie osłonięte attyką.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd z projektowanej drogi gminnej lokalnej P.47.02.KD.L;
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L;
  2. odprowadzenie ścieków sanitarnych i technologicznych do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze P.47.02.KD.L;
  3. odprowadzenie wód opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w drodze P.47.02.KD.L;
  4. zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego ciśnienia projektowanej w drodze P.47.02.KD.L;
  5. zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L.

§ 45. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.05.P,U ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod przemysł, składy i usługi;
  2. dopuszcza się łączenie funkcji w dowolnych proporcjach oraz występowanie wyłącznie jednej z nich.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. dopuszcza się scalenie i podział działek;
  2. minimalna szerokość działki - 30,0 m;
  3. minimalna powierzchnia działki - 6000 m2;
  4. kąt położenia proponowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90o, zgodnie z rysunkiem planu.
 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego:
  1. w obszarach objętych strefą ochrony archeologiczno - konserwatorskiej WII obowiązują ustalenia §21;
  2. obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni izolacyjnej średniej i wysokiej utworzonych z rodzimych gatunków drzew i krzewów wzdłuż granic działek od strony drogi P.47.02.KD.L;
  3. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni działki.
 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki;
  2. maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - trzy;
  3. maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji z attyką włącznie - 15,0 m;
  4. maksymalna wysokość budynku licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia - 15,0 m;
  5. obowiązująca forma dachów - dachy płaskie osłonięte attyką.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd z projektowanej drogi gminnej lokalnej P.47.02.KD.L;
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L;
  2. odprowadzenie ścieków sanitarnych i technologicznych do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze P.47.02.KD.L;
  3. odprowadzenie wód opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w drodze P.47.02.KD.L;
  4. zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego ciśnienia projektowanej w drodze P.47.02.KD.L;
  5. zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L.

§ 46. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.06.P,U ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod przemysł, składy i usługi;
  2. dopuszcza się łączenie funkcji w dowolnych proporcjach oraz występowanie wyłącznie jednej z nich.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. dopuszcza się scalenie i podział działek;
  2. minimalna szerokość frontu działki - 40,0 m;
  3. minimalna powierzchnia działki 3500 m2;
  4. kąt położenia proponowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90o, zgodnie z rysunkiem planu.
 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska:
  1. obowiązek nasadzenia szpaleru zieleni izolacyjnej średniej i wysokiej utworzonych z rodzimych gatunków drzew i krzewów wzdłuż granic działek od strony terenu P.47.04.RU;
  2. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni działki.
 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki;
  2. maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - trzy;
  3. maksymalna wysokość budynku licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 15,0;
  4. obowiązująca forma dachów - dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych od 12o do 22o.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd z projektowanej drogi gminnej P.47.02.KD.L;
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L;
  2. odprowadzenie ścieków sanitarnych i technologicznych do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L;
  3. odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L;
  4. zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L;
  5. zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L.

§ 47. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.07.P,U ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod przemysł, składy i usługi;
  2. dopuszcza się łączenie funkcji w dowolnych proporcjach oraz występowanie wyłącznie jednej z nich.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. dopuszcza się scalenie i podział działek;
  2. minimalna szerokość frontu działki - 40,0 m;
  3. minimalna powierzchnia działki 3500 m2;
  4. kąt położenia proponowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90o, zgodnie z rysunkiem planu.
 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego:
  1. obowiązek nasadzenia szpalerów zieleni izolacyjnej średniej i wysokiej utworzonych z rodzimych gatunków drzew i krzewów wzdłuż granic działek od strony terenów zabudowy zagrodowej P.47.03.RM;
  2. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni działki.
 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki;
  2. maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - trzy;
  3. maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji z attyką włącznie - 15,0 m;
  4. maksymalna wysokość budynku licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia - 15,0 m;
  5. obowiązująca forma dachów - dachy płaskie osłonięte attyką.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd z projektowanej dojazdowej drogi gminnej P.47.02.KD.L.
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L;
  2. odprowadzenie ścieków sanitarnych i technologicznych do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L;
  3. odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L;
  4. zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L;
  5. zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej projektowanej w drodze P.47.02.KD.L.

§ 48. Na terenach oznaczonych symbolami P.47.01.ZI, P.47.02.ZI, P.47.03.ZI ustala się:

 1. przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną;
 2. zakaz zabudowy;
 3.  zagospodarowanie terenu zielenią średnią i wysoką utworzoną z rodzimych gatunków drzew i krzewów.

§ 49. Na terenach oznaczonych symbolami P.47.01.ZL, P.47.02.ZL, P.47.03.ZL, P.47.05.ZL i P.47.06.ZL ustala się:

 1. przeznaczenie terenu - lasy istniejące do dalszego użytkowania zgodnie z obecnym według planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Gryfino;
 2. dopuszcza się uzupełnienie zadrzewienia;
 3. zakaz zabudowy;
 4. podział działek nr 474 i 450/3 w celu wydzielenia terenu urządzeń kanalizacji P.47.03.K, zgodnie z użytkowaniem.

§ 50. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.04.ZL ustala się:

 1. przeznaczenie terenu na lasy - tereny rolnicze do zalesienie;
 2. zakaz zabudowy;
 3. podział działek nr 474 i 450/3 w celu wydzielenia terenu urządzeń kanalizacji P.47.03.K, zgodnie z użytkowaniem.

§ 51. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.01.KD.G ustala się:

 1. przeznaczenie terenu - istniejąca droga publiczna krajowa K31 Gryfino - Chojna;
 2. klasa drogi - główna G, droga jednojezdniowa;
 3. szerokość w liniach rozgraniczających - minimum 25,0 m, poszerzenie pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu;
 4. możliwość zachowania istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację w rejonie skrzyżowań projektowanych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych o parametrach określonych w rozdziale 3;
 5. możliwość lokalizacji ścieżki rowerowej.

§ 52. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.01.KD.L ustala się:

 1. przeznaczenie terenu - istniejąca droga publiczna gminna - ul. Gryfińska;
 2. klasa drogi - lokalna L;
 3. szerokości w liniach rozgraniczających - 20,0 m, zgodnie z istniejącym stanem władania;
 4. możliwość zachowania istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację projektowanych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych o parametrach określonych w rozdziale 3;
 5. istniejące drzewa do zachowania.

§ 53. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.02.KD.L ustala się:

 1. przeznaczenie terenu pod drogę publiczną gminną;
 2. klasa drogi - lokalna L;
 3. szerokości w liniach rozgraniczających - od 12,0 do 17,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
 4. lokalizację projektowanych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych o parametrach określonych w rozdziale 3;
 5. możliwość lokalizacji ścieżki rowerowej;
 6. w obszarach objętych strefą ochrony archeologiczno - konserwatorskiej WII obowiązują ustalenia §21.

§ 54. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.01.KD.D ustala się:

 1. przeznaczenie terenu pod drogę publiczną gminną;
 2. klasa drogi - dojazdowa D;
 3. szerokości w liniach rozgraniczających - 10,0 m;
 4. lokalizację projektowanych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych o parametrach określonych w rozdziale 3.

§ 55. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.02.KD.D ustala się:

 1. przeznaczenie terenu pod drogę publiczną gminną;
 2. klasa drogi - dojazdowa D;
 3. szerokości w liniach rozgraniczających: - od 12,0 do 15,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
 4. lokalizację projektowanych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych o parametrach określonych w rozdziale 3.

§ 56. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.03.KD.D ustala się:

 1. przeznaczenie terenu pod drogę publiczną gminną, jako dojazd do terenów kolejowych;
 2. klasa drogi - dojazdowa D;
 3. szerokości w liniach rozgraniczających - 10,0 m.

§ 57. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.01.KDW ustala się:

 1. istniejąca droga wewnętrzna - przeznaczenie do zachowania zgodnie z obecnym użytkowaniem;
 2. szerokości w liniach rozgraniczających - 10,0 m;
 3. poszerzenie pasa drogowego;
 4. lokalizację projektowanych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych o parametrach określonych w rozdziale 3.

§ 58. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.02.KDW ustala się:

 1. przeznaczenie terenu pod drogę wewnętrzną;
 2. szerokości w liniach rozgraniczających - 10,0 m;
 3. lokalizację projektowanych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych o parametrach określonych w rozdziale 3;
 4. możliwość lokalizacji ścieżki rowerowej.

§ 59. Na terenach oznaczonych symbolami P.47.03.KDW, P.47.04.KDW, P.47.05.KDW ustala się:

 1. przeznaczenie terenu pod drogę wewnętrzną;
 2. szerokości w liniach rozgraniczających - 10,0 m;
 3. lokalizację projektowanych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych o parametrach określonych w rozdziale 3.

§ 60. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.01.KK ustala się:

 1. przeznaczenie terenu pod komunikację kolejową - zgodnie z obecnym użytkowaniem i zagospodarowaniem;
 2. dopuszcza się scalenie działek wg rysunku planu;
 3. istniejąca zabudowa i zagospodarowanie terenu do zachowania;
 4. możliwość zachowania istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację projektowanych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych o parametrach określonych w rozdziale 3.

§ 61. Na terenach oznaczonym symbolami P.47.01.E, P.47.02.E ustala się:

 1. przeznaczenie terenu na lokalizację urządzeń elektroenergetycznych - przeniesienie istniejących stacji transformatorowych nr 1523 "Baza Leśnictwa"
  i nr 1686 "Ferma";
 2. dopuszcza się lokalizację obiektów typowych i kontenerowych o następujących parametrach:
  1. maksymalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 5,0 m;
  2. maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni działki;
  3. obowiązująca forma dachu - dach płaski, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci głównych do 22o.

§ 62. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.03.E ustala się:

 1.  przeznaczenie terenu na lokalizację urządzeń elektroenergetycznych - projektowana stacja transformatorowa;
 2. dopuszcza się lokalizację obiektów typowych i kontenerowych o następujących parametrach:
  1. maksymalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 5,0 m;
  2. maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni działki;
  3. obowiązująca forma dachu - dach płaski, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci głównych do 22o.

§ 63. Na terenie oznaczonym symbolem P.47.01.K ustala się:

 1. przeznaczenie terenu na lokalizację urządzeń kanalizacyjnych - projektowana pompownia ścieków sanitarnych i technologicznych, oraz pompownia ścieków deszczowych;
 2. dopuszcza się zabudowę nadziemną o następujących parametrach:
  1. maksymalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 5,0 m;
  2. maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni działki;
  3. obowiązująca forma dachów - dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych do 22o;
 3. w obszarach objętych strefą ochrony archeologiczno - konserwatorskiej WII obowiązują ustalenia §21.

§ 64. Na terenach oznaczonych symbolami P.47.02.K i P.47.03.K ustala się:

 1. przeznaczenie terenu na lokalizację urządzeń kanalizacyjnych - projektowany zamknięty kanał deszczowy w miejsce istniejącego rowu melioracyjnego;
 2. obowiązek wykonania wzdłuż projektowanego kanału systemu drenażowego;
 3. w obszarach objętych strefą ochrony archeologiczno - konserwatorskiej WII obowiązują ustalenia §21.

DZIAŁ IV.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 65. Ustala się stawkę procentową opłaty planistycznej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wysokości:

 1. 30% - dla terenów P.47.02.MN, P.47.03.MN, P.47.01.MN,U, P.47.02.RM, P.47.03.RM, P.47.01.KS, P.47.02.P,U, P.47.03.P,U, P.47.04.P,U, P.47.05.P,U, P.47.06.P,U, P.47.07.P,U;
 2. 20% - dla terenów P.47.02.RU P.47.04.RU;
 3. 1% - dla pozostałych terenów.

§ 66. Przeznacza się grunty leśne o łącznej powierzchni 0,633 ha na cele nierolnicze i nieleśne, w tym:

 1. grunty leśne o łącznej powierzchni 0,460 ha za zgodą Ministra Środowiska na podstawie decyzji z dn. 9 grudnia 2004 r. (ZS-P-2120/290/2004);
 2. grunty leśne o łącznej powierzchni 0,173 ha za zgodą Ministra Środowiska na podstawie decyzji z dn. 23 czerwca 2005 r. (ZS-2120/123/2005).

§ 67. Przeznacza się użytki rolne o łącznej powierzchni 15,274 ha na cele nierolnicze i nieleśne, w tym:

 1. użytki klasy IV wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni 2,463 ha, w tym ŁIV - 0,019 ha, PsIV - 2,435 ha, S-PsIV -0,008 ha, B-PsIV - 0,002 ha oraz wytworzone z gleb pochodzenia organicznego o łącznej powierzchni 2,138 ha, w tym PsIV - 0,304 ha, RV - 1,509 ha, ŁV - 0,252 ha, W - 0,073 ha za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji z dn. 14 kwietnia 2005 r. (SR-R-6-7711-39/2005);
 2. użytki klasy V i VI o łącznej powierzchni 10,673 ha, w tym wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego RV - 6,242 ha, B-RV - 0,221 ha, PsV - 0,006 ha, oraz wytworzone z gleb pochodzenia organicznego RVI - 2,240 ha, B-RVI - 0,246 ha, RzVI - 1,524 ha, W - 0,193 ha.

§ 68. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Gryfino.

§ 69. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów w obrębie Pniewo gminy Gryfino

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ww. terenu następuje w konsekwencji realizacji uchwały Nr XLIV/564/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r., zmienionej uchwałą Nr VII/99/03 Rady Miejskiej w Gryfine z dnia 24 kwietnia 2003 r. i uchwałą Nr XXIX/410/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r.
Przedmiotem planu miejscowego jest wprowadzenie funkcji przemysłu, składów, usług komercyjnych, intensywnej produkcji zwierzęcej i funkcji mieszkaniowej z uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań oraz ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.
Opracowanie miejscowego planu jest zgodne z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino" zatwierdzonym uchwałą Nr XLIV/529/98 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 czerwca 1998 r., zmienionym uchwałą Nr XLVII/594/2002 r. z dnia 27 czerwca 2002 r. i Nr XXXIV/499/2005 r. z dnia 31 marca 2005 r.
Na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag. 
Plan miejscowy obejmuje tereny o łącznej powierzchni 40,05 ha, położone w obrębie geodezyjnym Pniewo, wzdłuż drogi krajowej K31 od rejonu skrzyżowania z ulicą Gryfińską do rejonu działki nr 481. Zachodnią granicę terenu objętego planem stanowi granica terenów kolejowych, wschodnią granica terenów leśnych - działki nr 96, 97 i 98/8.
Na skutek przyjętych rozwiązań planistycznych zostają wyznaczone między innymi tereny zabudowy przemysłowo-składowej i usługowej o łącznej powierzchni 10,719 ha, zlokalizowane bezpośrednio przy drodze krajowej 31 oraz terenach komunikacji kolejowej, a także Zespole Elektrowni Dolna Odra S.A.

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski