Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/554/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino.

UCHWAŁA NR XLIV/554/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.
 

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441/ oraz art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169,poz.1420 i Nr 175, poz.1459/ - uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 05.11.2075r., w drodze bezprzetargowej, nieruchomość gruntową, położoną w obrębie 4 m. Gryfino, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 194/1 o powierzchni 6 m2.
  2. Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia, oznaczonej numerem dz. 217.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/356/04 z dnia 30 września 2004 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXVI/356/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 września 2004 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część działki nr 194 o pow. około 4 m2 , na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 217, położonej w obr. 4 m. Gryfino, która jest w użytkowaniu wieczystym małż. Bogusławy i Mirosława Maślanych, do dnia 05.11.2075r.
W wyniku podziału geodezyjnego wydzielona została działka oznaczona nr ewidencyjnym 194/1 o pow. 6 m2.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego, określenie wartości nieruchomości zbywanej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, określa się jako różnicę wartości nieruchomości przyległej wraz z nieruchomością, która ma być nabyta i wartości nieruchomości przyległej przed nabyciem nieruchomości.
Do określenia tej wartości konieczna jest jedna forma własności, a ponieważ małż. Maślany nie przekształcili użytkowania wieczystego w prawo własności (brak przepisów) zachodzi konieczność zmiany uchwały.
W związku z powyższym proponuję oddać działkę nr 194/1, w użytkowanie wieczyste do dnia 5.11.2075r., na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 217 i uchylić uchwałę w sprawie sprzedaży.

Sporządziła:
J. Woldańska