Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/559/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

UCHWAŁA NR XLIV/559/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2005 roku
 

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta i Gminy Gryfino  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz.593, Nr 116 poz. 1203 oraz Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Wieloletni Program Współpracy Miasta i Gminy Gryfino  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego", stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Załącznik
do Uchwały Nr XLIV/559/05
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 listopada 2005 r.

 

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY GRYFINO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. Programie - należy przez to rozumieć Wieloletni Program Współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi,
 2. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873),
 3. organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ustawy.

§ 2. Program określa ramowe zasady współpracy Miasta i Gminy Gryfino  z organizacjami pozarządowymi oraz sposób monitorowania tej współpracy.

§ 3. Szczegółowe zasady, zakres oraz formy współpracy określa corocznie uchwała Rady Miejskiej w formie Programu Współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z art. 5, ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4. Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań w drodze otwartego konkursu ofert.

§ 5. Szczegółowy Regulamin otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych przyjmuje stosownym zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może podpisać umowy z organizacjami pozarządowymi, których przedmiotem są zlecane zadania publiczne,  z określeniem terminu kończącego realizację zadania w I kwartale kolejnego roku, z zastrzeżeniem, iż ostatnia transza dotacji przekazywana będzie w kolejnym roku budżetowym.

§ 7.

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino powołuje w drodze zarządzenia Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 2. Koordynator, o którym mowa w ust. 1, koordynuje współpracę z organizacjami pozarządowymi i realizuje oraz monitoruje programy współpracy przyjęte w formie uchwał Rady Miejskiej.
 3. Koordynator podejmuje działania w celu utworzenia i bieżącej aktualizacji bazy danych dotyczącej organizacji pozarządowych.

§ 8.

 1. Minimum raz w roku odbywają się spotkania organizacji pozarządowych  z Koordynatorem w celu podsumowania rocznej współpracy oraz jej ocenienia pod względem merytorycznym i organizacyjnym oraz przedstawienia propozycji na rok następny.
 2. Spotkanie, o którym mowa w pkt. 1, odbywać się będzie w sześciu zespołach konsultacyjnych w następującym zakresie tematycznym:
  1. zdrowia,
  2. kultury fizycznej i sportu,
  3. pomocy społecznej,
  4. środowisk emeryckich i kombatanckich,
  5. edukacji i kultury,
  6. działalności gospodarczej.
 3. Dodatkowe spotkania będą organizowane na uzasadniony wniosek organizacji pozarządowych bądź gminy.
 4. Wszelkie wnioski, uwagi oraz propozycje związane z współpracą, organizacje pozarządowe mogą zgłaszać Burmistrzowi za pośrednictwem Koordynatora ds. współpracy z organizacjami.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 marca 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873), obowiązkiem gminy jest prowadzenie działalności publicznej w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3. Współpraca ta powinna odbywać się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Przyjęcie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi jest jednym z obligatoryjnych zadań programu Przejrzysta Polska.
Ponadto część zadań zawartych w Wieloletnim Programie Współpracy wykracza poza roczne Programy Współpracy, np. wprowadzenie zapisu o możliwości podpisywania umów z terminem zakończenia realizacji zadania w I kwartale roku następnego. Rozwiązanie to ułatwi organizacjom pozarządowym funkcjonowanie  w pierwszym kwartale roku, a jednocześnie pozwoli na dokładniejsze przygotowanie się do kolejnego konkursu ofert.

Sporządziła:
Barbara Lefik