Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/562/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia zasad partycypacji w opłatach przyłączeniowych gazu dla mieszkańców miejscowości Pniewo i Żórawki.

UCHWAŁA NR XLIV/562/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2005r.
 

w sprawie uchwalenia zasad partycypacji w opłatach przyłączeniowych gazu dla mieszkańców miejscowości Pniewo i Żórawki.

Na podstawie art.40 ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1,w związku z art.7ust.1,pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. nr172, poz.1441/  uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się wielkość partycypacji Gminy w opłatach przyłączeniowych do sieci gazowej ponoszonych przez mieszkańców miejscowości Pniewo i Żórawki w wysokości 70% wartości opłaty przyłączeniowej brutto.
  2. Partycypacja określona w ust. 1 dotyczyć będzie wszystkich mieszkańców, którzy złożą wnioski o przyłączenie i zawrą umowy przyłączeniowe na podłączenie się do sieci gazowej.
  3. Opłaty przyłączeniowe dla obiektów i budynków komunalnych Gmina Gryfino ponosi w pełnej wysokości.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Gryfino a Zakładem Gazowniczym Szczecin w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa gazociągu wraz z przyłączami domowymi w m. Pniewo i Żórawki", ZG Szczecin przystąpił do przebudowy istniejącego gazociągu wraz z przyłączami w ul. Łużyckiej w Gryfinie, Mieszkańcy miejscowości założyli Społeczny Komitet Gazyfikacji miejscowości i przystąpili do składania wniosków o przyłączenie do ZG Szczecin. Do końca III kwartału 2005 r. złożono 139 wniosków, ZG Szczecin uzależnia przystąpienie do realizacji inwestycji pod warunkiem złożenia wniosków i zawarcia umów przyłączeniowych ze 175 odbiorcami gazu z tych miejscowości. W związku z małym zainteresowaniem mieszkańców zawieraniem umów przyłączeniowych, aby skutecznie doprowadzić do zawarcia wymaganej przez ZG Szczecin ilości umów przyłączeniowych Gmina Gryfino wychodząc naprzeciw wnioskowi mieszkańców reprezentowanych przez Społeczny Komitet Gazyfikacji występuje do Rady Miejskiej z wnioskiem o przeznaczenie środków z budżetu Gminy na dofinansowanie budowy przyłączy gazowych w tych miejscowościach. Taka forma wspierania przez Gminę inicjatywy społecznej może przyczynić się do zawarcia wymaganej ilości umów przyłączeniowych i do rozpoczęcia budowy gazociągu przez ZG Szczecin. Akcja pozyskiwania odbiorców na terenie tych miejscowości trwa ok. 1 roku i do dnia dzisiejszego nie udało się pozyskać wymaganej ilości. Brak odbiorców może uniemożliwić realizacje tej inwestycji i doprowadzić do utraty ważności wydanych decyzji pozwolenia na budowę.
W załączeniu do niniejszego uzasadnienia przedkłada się wniosek Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu w Pniewie do wiadomości i wykorzystania.

Sporządziła:
Ewa Kubiak