Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/566/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji.

UCHWAŁA NR XLIV/566/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.
 

w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441), oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966), uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu dotacji w kwocie 339,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu serwera, mającego zapewnić gminom dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku ze zmianą oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków EWID 2000, udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków dla Gminy wynikające z art. 24 pkt 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, odbywać się będzie poprzez przeglądarkę internetową, co zapewni Gminie dostęp do ewidencji gruntów i budynków EWID 2000.
W przedmiotowej sprawie zostanie zawarta umowa pomiędzy Starostą Gryfińskim a przedstawicielami Gmin Powiatu Gryfińskiego.

Sporządziła:
Jolanta Staruk