Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/556/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie udzielenia pożyczek z budżetu Gminy na inwestycje termomodernizacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XLIV/556/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2005r.
 

w sprawie udzielenia pożyczek z budżetu Gminy na inwestycje termomodernizacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pożyczek w łącznej kwocie 49.700,00 zł na inwestycje termomodernizacji budynków mieszkalnych, niżej wymienionych Wspólnot Mieszkaniowych w Gryfinie:
  • Adama Asnyka 9-15 na kwotę 18.000,00 zł,
  • Zygmunta Krasińskiego 73-77 na kwotę 19.000,00 zł,
  • Flisacza 39-41 na kwotę 12.700,00 zł.
 2. Pożyczki, o których mowa w ust. 1 będą udzielone zgodnie z dyspozycją § 15 Uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005r.
 3. Źródłem pokrycia pożyczek, o których mowa w ust.1 będzie rezerwa ogólna budżetu.
 4. Pożyczki, o których mowa w ust. 1 będą udzielone bez oprocentowania.

§ 2.

 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do zawarcia stosownych umów z pożyczkobiorcami, które określą w szczególności: przedmiot, formę, termin i warunki rozliczenia udzielonej pożyczki.
 2. Zabezpieczeniem udzielonych pożyczek będą weksle in blanco wraz z porozumieniem wekslowym wystawionym przez pożyczkobiorców.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Niniejszy projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej na wniosek Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie - zarządcy wspólnot mieszkaniowych, złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
Wspólnoty Mieszkaniowe w Gryfinie: Adama Asnyka 9-15, Zygmunta Krasińskiego 73-77, Flisacza 39-41, w imieniu których występuje GTBS Sp. z o.o., w roku bieżącym podjęły uchwały o przystąpieniu do inwestycji docieplenia budynków mieszkalnych i uzyskaniu premii termomodernizacyjnych gwarantowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Stosownie do powyższych uchwał wspólnot Zarząd, czyli GTBS Sp. z o.o. przystąpił do ich realizacji.
Opracowane zostały audyty energetyczne, w których wstępnie określono konieczne do przeprowadzenia roboty budowlane oraz ich koszt. Wspólnoty Mieszkaniowe uzyskały kredyty termomodernizacyjne oraz premie termomodernizacyjne w łącznej wysokości 112.925,00 zł.
Stosownie do sporządzonych audytów i kosztorysów inwestorskich zarządca wystąpił do firm zajmujących się robotami dociepleniowymi o złożenie ofert, niestety wysokość ofert przewyższyła zakładany na wstępie koszt inwestycji. W związku z tym, iż wspólnoty podpisały już umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i uzyskały promesę udzielenia premii termomodernizacyjnych zadecydowały o przystąpieniu do inwestycji.
Mimo, iż wspólnoty posiadają środki własne zgromadzone na funduszu remontowym do uzyskania pełnego montażu finansowego brakuje im wyszczególnionych w uchwale kwot.
W związku z tym, iż Gmina Gryfino posiada znaczące udziały we wspólnotach, zarządca zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy w zakończeniu inwestycji termomodernizacyjnych, które w znacznym stopniu pozwolą ograniczyć zużycie ciepła i obniżyć koszty ogrzewania.

Sporządziła:
J. Major