Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/563/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

UCHWAŁA NR XLIV/563/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2005r.
 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), oraz art. 128 ust. 1 pkt 1i2, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.524.158 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
600   Transport i łączność 892.697
60016   Drogi publiczne gminne 892.697
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 881.852
0970 Wpływy z różnych dochodów 10.845
 
700   Gospodarka mieszkaniowa 365.090
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 164.650
0970 Wpływy z różnych dochodów 164.650
70095   Pozostała działalność 200.440
0970 Wpływy z różnych dochodów 200.440
 
710     Działalność usługowa 68.236
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 32.936
0970 Wpływy z różnych dochodów 32.936
71035 Cmentarze 35.300
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 35.300
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80.560
75416   Straż Miejska 80.560
0970 Wpływy z różnych dochodów 80.560
 
758     Różne rozliczenia 12.955
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12.838
2920 Subwencje ogólne z budżetu 12.838
75814   Różne rozliczenia finansowe 117
0921 Pozostałe odsetki 117
 
801     Oświata i wychowanie 47.722
80101   Szkoły podstawowe 47.722
0970 Wpływy z różnych dochodów 47.722
 
921    

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

56.898

92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 21.367
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 21.367
92116   Biblioteki 34.850
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 29.850
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5.000
92195   Pozostała działalność 681
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 681

OGÓŁEM

1.524.158

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 35.300 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
710   Działalność usługowa 35.300
71035   Cmentarze 35.300
0830 Wpływy z usług 35.300

OGÓŁEM

35.300

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.671.507 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
010     Rolnictwo i łowiectwo 900
01030   Izby rolnicze 900
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 900
 
600     Transport i łączność 990.000
60016   Drogi publiczne gminne 990.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 990.000
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 134.000
70095   Pozostała działalność 134.000
4270 Remont budynków komunalnych 134.000
 
710     Działalność usługowa 20.000
71035   Cmentarze 20.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 340.054
75412   Ochotnicze straże pożarne 259.494
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.568
4270 Zakup usług remontowych 118.926
6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 120.000
75416   Straż Miejska 80.560
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.700
4300 Zakup usług pozostałych 2.860
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 12.838
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 12.838
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.838
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 112.700
90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 112.700
6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 112.700
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 61.015
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 21.484
4301 Zakup usług pozostałych 21.484
92116   Biblioteki 34.850
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 34.850
92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4.000
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4.000
92195   Pozostała działalność 681
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 681
OGÓŁEM 1.671.507

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 182.649 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 134.000
70095   Pozostała działalność 134.000
6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 134.000
 
757     Obsługa długu publicznego 44.649
75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 44.649
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 44.649
 
758     Różne rozliczenia 4.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 4.000
4810 Rezerwy 4.000
OGÓŁEM 182.649

§ 5. Załącznikowi Nr 13a do uchwały Nr XXIX/398/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U Z A S A D N I E N I E

DOCHODY

  • 892.697 zł darowizna z ZEDO (700.000 zł) oraz z innych podmiotów (181.852 zł) z przeznaczeniem na modernizację ul. Przemysłowej w Gryfinie, oraz wpływy z innych dochodów tj. z wydatków niewygasających z upływem 2004r. przeznaczone a nie wykorzystane na modernizację ulic(10.845 zł);
  • 365.090 zł - środki pochodzące z odszkodowania za uszkodzone samochody i budynek remizy strażackiej, w wyniku pożary remizy OSP Chwarstnica (139.494 zł), inne dochody (25.156), środki niewygasające z upływem 2004r przeznaczone a niewykorzystane na modernizacje lokali na mieszkania komunalne (200.000 zł) oraz wpłaty na fundusz remontowy przy wykupach lokali na własność (440 zł);
  • 68.236 zł – środki niewygasające z upływem 2004r. przeznaczone a niewykorzystane na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań (32.216 zł), prawidłowe zaklasyfikowanie dochodów pochodzących z wpłat za miejsca pod pochówek, wg interpretacji RIO w Szczecinie dochody z tego tytułu winny być klasyfikowane na §075 tj. jako dochody z najmu i dzierżawy (35.300 zł);
  • 80.560 zł – środki pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Administracji Publicznej; w związku z zajęciem I miejsca w Konkursie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Bezpieczna Gmina” (75.000 zł) oraz z PZU (fundusz prewencyjny) i refundacja poborowych z roku 2004 (5.560 zł);
  • 12.955 zł – rezerwa oświatowa (12.838 zł), dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego środków pochodzących z PHARE (117 zł);
  • 47.722 zł – środki z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie robót w SP Gardno (46.488 zł) oraz środki niewygasające z upływem 2004r przeznaczone a niewykorzystane na termomodernizację systemu grzewczego w szkołach podstawowych (1.234 zł);
  • 56.898 zł - środki Phare pochodzące z rozliczenia projektu 11/N/02 (22.048 zł), dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury Departament Współpracy z Samorządami i Upowszechniania Kultury - porozumienie z dnia 29 sierpnia 2005r. (29.850 zł) i z Powiatu Gryfińskiego – aneks do porozumienie z dnia 14 października 2004r. – dla Biblioteki Publicznej (5.000 zł);

WYDATKI

  • 900 zł – brakujące środki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
  • 990.000 zł – modernizacja ulicy Przemysłowej w Gryfinie; w dotychczasowym budżecie 2005 na modernizację ulic zaplanowano kwotę 1.040.000 zł, proponuje się wprowadzić do budżetu niniejszą kwotę z czego deklarowane darowizny stanowią kwotę w wysokości 880.000 zł a środki niewygasające pozostałe z 2004r. 110.000 zł; po uwzględnieniu w/w propozycji plan będzie wynosił 2.030.000 zł, z kwoty tej będzie realizowane:
    • - modernizacja ul. Przemysłowej – I etap – 1.500.000 zł,
    • - pozostały zakres wg układu rzeczowego w tym m.in. projekt ul. Mieszka I – Podgórne – Łokietka, projekt ul. Popiełuszki, ul. Wierzbowa, ul. Sportowa, ul. Konopnickiej w Gryfinie
  • 134.000 zł – remont budynku byłego kina w Wełtyniu; w związku ze zmianą umowy „Adaptacja kina na mieszkania komunalne w Wełtyniu” odstąpiono od realizacji mieszkań a budynek przeznaczono zgodnie ze zmienionym projektem do rozbiórki, koszty rozbiórki powinny być ujęte w zakupie usług remontowych
  • 20.000 zł – na inwentaryzację oraz projekt rozbudowy cmentarza komunalnego;
  • 340.054 zł - na zakup części spalonego wyposażenia (20.568 zł) oraz na remont samochodu marki Jelcz (43.900 zł), na remont spalonej remizy OSP Chwarstnica (75.026 zł) dokończenie budowy remizy strażackiej w Radziszewie (120.000 zł), zgodnie z regulaminem konkursu nagrodę należy wykorzystać na działania związane z poprawą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w związku z czym środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu specjalnego operacyjnych służb mundurowych (75.000 zł) i pozostałe wydatki i usługi (5.560 zł);
  • 12.838 zł – na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela;
  • 112.700 zł – budowa gazociągu Pniewo, Żórawki;
  • 61.015 zł – na realizację projektu 11/N/05 (22.165 zł) oraz dotacja dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie (34.850 zł) dotacja dla kościoła w Wełtyniu (4.000 zł)
  • 44.649 zł – niewykorzystane środki przewidziane na obsługę długu;

Sporządziła:
Jolanta Staruk