Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/567/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

UCHWAŁA NR XLIV/567/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2005r.
 

 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441), oraz art. 128 ust. 1 pkt 1i2, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 339,00 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
758     Różne rozliczenia 339
75818   Rezerwy ogólne i celowe 339
4810 Rezerwy 339

OGÓŁEM

339

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 339,00 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 339
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 339
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 339

OGÓŁEM

339

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany dotyczą przyznania pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu na zakup serwera, mającego zapewnić gminie dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Sporządziła:
Jolanta Staruk