Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/561/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XLIV/561/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.
 

w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) w związku z § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222, zm. Dz.U. Nr 160, poz. 1343) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników w I kategorii tabeli zaszeregowań w wysokości 800,00 zł (osiemset złotych) dla pracowników Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.

§ 2. W porozumieniu z pracodawcą przyjmuje się wartość jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania w tabeli, o której mowa w § 1 w wysokości 7,00 zł (siedem złotych).

§ 3. Zobowiązuje się dyrektora Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie do sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowiących załączniki do regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/422/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2005 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

W sierpniu 2005 roku ukazało się nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie to podobnie jak poprzednie wskazuje, iż najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego, ustalane jest przez rade gminy. Natomiast wartość jednego punktu z złotych ustala pracodawca w porozumieniu z radą gminy stosownie do swoich możliwości finansowych.
Nowa uchwała w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu, zastępująca dotychczasową, oprócz przywołania nowej podstawy prawnej, wprowadza po ponad czterech latach wyższą stawkę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu. Opracowana na bazie tych stawek nowa tabela zaszeregowania pracowników da możliwość przeprowadzenia regulacji płac.
Niniejsza uchwała stwarza możliwość regulacji płac pracowników zatrudnionych w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie, natomiast jej zakres merytoryczny nie przesądza o wysokości i terminach wprowadzenia podwyżek.