Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/568/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

UCHWAŁA NR XLV/568/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 grudnia 2005 r.
 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1574, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 167, poz. 1760/ uchwala się co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Zdzisława Kmieciaka do Rady Miejskiej w Gryfinie w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 3 Koalicyjny Komitet  Wyborczy SLD - UP, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§ 1. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach