Sesja nr L

UCHWAŁA NR L/619/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 kwietnia 2006 r.  w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR L/619/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
 

 w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Statucie Gminy Gryfino przyjętym uchwałą  Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  z 2003 r. Nr 47, poz. 803):

  1. § 43 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
    „Pozostali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy są zatrudniani na podstawie umowy o pracę,  z tym, że Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego i Komendant Straży Miejskiej pozostający w stosunku zatrudnienia w dniu wejścia w życie niniejszego statutu,  do czasu wygaśnięcia ich stosunków pracy zatrudnieni są na podstawie mianowania”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Zmiana statutu podyktowana jest uregulowaniem statusu pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. W obecnym brzmieniu statut nie reguluje zapisów w tej materii.
W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę  w Szczecinie oraz wystąpieniu pokontrolnym stwierdzono, że w statucie gminy nie określono stanowisk, dla których podstawą zatrudnienia jest mianowanie. Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne zobowiązał się do uregulowania tej kwestii.  W związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały.

Sporządziła:
Beata Pluskota