Sesja nr L

UCHWAŁA NR L/618/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 kwietnia 2006 r.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok.

UCHWAŁA NR L/618/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128)  Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2005 r. udziela absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach