Sesja nr L

UCHWAŁA NR L/622/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 kwietnia 2006r w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

UCHWAŁA NR L/622/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 kwietnia 2006r
 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441), oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 200.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758 Różne rozliczenia 200.000
75814 Różne rozliczenia finansowe 200.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 200.000
OGÓŁEM 200.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 200.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43.500
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 43.500
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43.500
 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 156.500
92195 Pozostała działalność 156.500
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 156.500
OGÓŁEM 200.000

§ 3. Załącznikowi Nr 11a do uchwały Nr XLV/569/05 z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

U Z A S A D N I E N I E

W związku z potrzebą realizacji umowy „opracowania kompleksowej dokumentacji formalno-prawnej i technicznej na budowę nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry wschodniej km.717,85-718,60 odcinek miasta Gryfino” istnieje konieczność zamknięcia konta środków niewygasających z upływem roku budżetowego w dziale 921 rozdziale 92195 §6050 ze stanem środków do wykorzystania w wys. 200.000 zł i wprowadzenia do budżetu roku 2006 w.w zadania inwestycyjnego.
Zadanie planowane jest do realizacji na 4 lata o ogólnej wartości 637.148 zł.  W roku 2006 planowane jest do wydatkowania kwotą: 156.500,00 zł wynikającą z harmonogramu płatności – załącznika Nr 7 do umowy z BPBM „Bimor” Sp. z o.o. Pozostała kwota wynikająca z zawartej umowy na realizację zadania w wysokości 204.860,00 zł + 20.000 zł obsługa formalno-prawna i techniczna wynikająca ze zlecenia = 224.860,00 zł powinna być zapewniona w budżecie Gminy na rok 2007. Nakłady poniesione w roku 2004 ze środków własnych i Phare na ogólną kwotę w wysokości 255.788 zł.
Wolne środki w wysokości 43.500,00zł /rozliczenie wydatków niewygasających/ należy przenieść do działu 900 rozdziału 90001 § 605 ,celem zwiększenia środków na realizacje przyłączy i odcinków kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ, których budowa zgodnie z obowiązującymi przepisami należy do właściciela sieci a nie została ujęta w ramach kontraktu .Dotyczy to budowy przyłączy do budynków stanowiących własność gminy Gryfino oraz odcinków sieci nie ujętych w projekcie opracowanym wg poprzednio obowiązujących przepisów/odcinki sieci od kan. sanitarnej w drodze do granicy posesji lub do pierwszej studni na działce /.

Sporządziły:
Ewa Kubiak
Anita Makowska-Wilk