Sesja nr LII

UCHWAŁA NR LII/631/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 01 czerwca 2006 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres 10 lat, lokalu użytkowego  nr 1a, położonego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych nr 8.

UCHWAŁA NR LII/631/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 01 czerwca 2006 r.
 

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres 10 lat, lokalu użytkowego  nr 1a, położonego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych nr 8.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459/ - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do oddania w najem na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego, lokal użytkowy nr 1a, o pow. ok. 608,29 m2, położony w Gryfinie  przy ul. Sprzymierzonych nr 8, na prowadzenie usług biurowych, handlowych, gastronomicznych i hotelarskich.

§ 2. Ustalić cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 50.000,00 zł.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/426/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24.02.2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu usługowego nr 1a, w budynku przy  ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie, oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 157.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Lokal użytkowy nr 1a mieszczący się w budynku komunalnym, położonym  w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych nr 8 stanowi własność Gminy Gryfino.
Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/426/05 z dnia 24.02.2005 r. w/w lokal przeznaczony był do sprzedaży`w drodze przetargu.
Ogłoszony przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak chętnych.  Teren na którym znajduje się lokal zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na funkcję podstawową – mieszkaniową wielorodzinną z usługami biurowymi, handlowymi, gastronomicznymi i hotelarskimi. W związku z powyższym zdecydowano w/w lokal przeznaczyć do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Sporządził:
Wacław Rogojsza