Sesja nr LII

UCHWAŁA NR LII/629/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej.

UCHWAŁA NR LII/629/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 1 czerwca 2006 r.
 

 w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128/ oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104/ uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej w kwocie 17.000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy zł.) poprzez realizację zadania w pasie drogowym drogi powiatowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Sprawa parkingu dla samochodów osobowych przy bramie wjazdowej na teren Ogrodów Działkowych im. A. Zawadzkiego w Gryfinie (skrzyżowanie ulic: Letnia i Armii Krajowej) była bardzo często poruszana we wnioskach Prezesa Pracowniczych Ogrodów Działkowych Pana Czesława Skoneckiego. Warunki realizacji przedmiotowego zadania, wydane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie wymagały opracowania pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami o drogach publicznych, co ponosiło za sobą znaczące koszty, których żadna ze stron nie posiadała. Gmina Gryfino, jako gospodarz miasta, widząc pilna potrzebę rozwiązania przedmiotowego problemu, zorganizowała spotkanie z udziałem zarządcy drogi powiatowej, na którym wspólnie wypracowano stanowisko rozwiązania zaistniałej sytuacji poprzez utwardzenia w/w terenu tłuczniem mającego służyć jako tymczasowy parking dla samochodów osobowych. Z uwagi, iż Powiatowy Zarząd Dróg nie dysponuje środkami do realizacji tego przedsięwzięcia, Gmina (biorąc pod uwagę zasadność inwestycji i koszty) postanowiła w całości zrealizować zadanie we własnym zakresie. Wartość zadania związanego z utwardzeniem tymczasowego parkingu dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ulic: Letnia i Artyleryjska w Gryfinie, zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 24.169,01 zł netto (29.486,19 zł brutto) i przewidziana jest do realizacji w części na działkach drogowych: gminnej (ok. 40%) oraz powiatowej (ok. 60%).

Sporządził:
Mariusz Andrusewicz