Sesja nr LII

UCHWAŁA NR LII/632/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Gryfinie.

UCHWAŁA NR LII/632/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 1 czerwca 2006 r.
 

w sprawie nadania statutu Zakładowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 pkt 2 i art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz §12 pkt 17 Statutu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 47, poz. 803 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zakładowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Gryfinie nadaje się statut o poniższej treści:

 

„Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Gryfinie zwany dalej „zakładem” działa w szczególności na podstawie:

 1. uchwały Nr XVII/176/95 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 28 grudnia 1995r. w sprawie utworzenia „Zakładu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Placówek Oświatowo Wychowawczych” w Gryfinie, z późn. zmianami,
 2. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 3. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 4. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
 5. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz 2104 z późn. zm.)
 6. niniejszego statutu.

§ 2. Zakład jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Gryfino, nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 3. Obszar działania zakładu obejmuje teren Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zakład ma siedzibę w Gryfinie, przy ul. Niepodległości 20.

§ 5. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność zakładu jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

 

Rozdział 2
Przedmiot działalności

§ 6.

 1. Podstawowym przedmiotem działania zakładu jest obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświatowo-wychowawczych Miasta i Gminy Gryfino oraz obsługa finansowo – księgowa Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie i Biblioteki Publicznej w Gryfinie.
 2. Do zadań zakładu należy w szczególności:
  1. obsługa administracyjno-organizacyjna placówek,
  2. obsługa finansowo-księgowa placówek oświatowo-wychowawczych, organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
  3. nadzór nad dokonywaniem inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie placówek,
  4. prowadzenie prac statystycznych (analiz) oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizowanych zadań rzeczowych, zatrudnienia, wynagrodzeń itp.,
  5. opracowywanie projektów planów zadań rzeczowych oraz planów dochodów, wydatków budżetowych i pozabudżetowych w zakresie dotyczącym oświaty, a także organizowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach,
  6. tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej w placówkach oświatowo – wychowawczych.

§ 7.

 1. Zakład w swojej działalności dążyć będzie do zabezpieczenia finansowego oraz efektywnego gospodarowania środkami finansowymi, jak również składnikami majątkowymi.
 2. Zakład wykonuje na rzecz szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych prace przewidziane w zakresie jego działania w ścisłym porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek korzystających z usług świadczonych przez zakład, w ramach kierunków rozwoju określanych przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w planach rocznych i wieloletnich.
 3. Zakład w stosunku do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino spełnia funkcje pomocnicze, wykonawcze i koordynacyjne.

§ 8. Szczegółowy zakres działania zakładu określa załącznik Nr 1 do niniejszego statutu.

§ 9 Zakład prowadzi bezpośrednią obsługę ekonomiczno-administracyjną placówek oświatowo- wychowawczych wykazanych w załączniku Nr 2.

 

Rozdział 3
Organizacja zakładu

§ 10.

 1. Pracą zakładu kieruje dyrektor, który reprezentuje zakład na zewnątrz.
 2. Dyrektor organizuje pracę zakładu jako bezpośredni zwierzchnik służbowy pracowników zakładu.
 3. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora zakładu jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
 4. Dyrektor zakładu działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 11.

 1. Zakład jest jednostką sektora finansów publicznych i posiada formę organizacyjno - prawną jednostki budżetowej samodzielnie bilansującej się, której koszty utrzymania finansowane są z działu 801 – Oświata i wychowanie z rozdziału 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.
 2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

§ 12.

1. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest plan dochodów i wydatków (plan finansowy).
2. Zakład pokrywa swoje wydatki z budżetu Miasta i Gminy Gryfino.
3. Wysokość wydatków z budżetu Miasta i Gminy Gryfino określa corocznie Rada Miejska w Gryfinie, na podstawie rocznych planów finansowych sporządzonych przez zakład, zatwierdzonych zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie.
4. W planach finansowych zakładu mogą być dokonywane w ciągu roku zmiany będące następstwem uchwał Rady Miejskiej lub zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
5. Nadwyżki i niedobory budżetu zakładu podlegają rozliczeniu z budżetem Gminy Gryfino.

§ 13.

 1. Dyrektor zakładu odpowiada przed Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino za prawidłową organizację pracy i zgodną z obowiązującymi przepisami działalność ekonomiczno-administracyjną i finansową zakładu oraz placówek objętych jego zakresem działania.
 2. Dyrektor winien doskonalić metody pracy zakładu oraz dążyć do pozyskiwania do pracy wysoko kwalifikowanych pracowników.

 

Rozdział 4
Zatrudnienie i osobowy fundusz płac pracowników zakładu

§ 14.

 1. Dyrektor zakładu jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 2. Pracowników zakładu zatrudnia i zwalnia dyrektor zakładu.
 3. Dyrektora zakładu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 15. Do pracowników zakładu ma zastosowanie ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

§ 16.

 1. Zasady wynagradzania pracowników zakładu określa Regulamin Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Zakładzie Ekonomiczno -Administracyjnym Szkół w Gryfinie.
 2. Dyrektor zakładu dokonuje zatrudnienia pracowników w ramach przyznanego osobowego funduszu płac.

 

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 17.

 1. Strukturę organizacyjną zakładu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora zakładu w formie zarządzenia wewnętrznego.
 2. Kompetencje pracowników, ich obowiązki oraz zakres odpowiedzialności określa dyrektor zakładu w zakresach czynności lub imiennych upoważnieniach.

§ 18. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.”

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 20. Traci moc uchwała Nr XXXV/463/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 września 2001r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ekonomiczno Administracyjnemu Szkół w Gryfinie z późniejszymi zmianami.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

 

UZASADNIENIE

Obowiązek dostosowania statutu jednostek budżetowych do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz 2104 z póżn. zm.) wynika z art. 238 ust. 2 tej ustawy.
Przy okazji dostosowania statutu Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gryfinie do przepisów wyżej cytowanej ustawy, dokonano jego aktualizacji.

 

Sporządził:
Władysław Hołub

 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA
ZAKŁADU EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ
w GRYFINIE

Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Gryfinie obejmuje swoim zakresem działania następujące zadania szczegółowe:

§ 1. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:

 1. organizowanie inwentaryzacji składników majątkowych placówek znajdujących się w zakresie działania zakładu oraz sprawowanie nadzoru nad przebiegiem inwentaryzacji,
 2. prowadzenie nadzoru nad stanem i organizacją żywienia, udzielanie placówkom pomocy w zakresie wyposażenia w odpowiedni sprzęt i urządzenia oraz w prowadzeniu dokumentacji np. HACCP,
 3. prowadzenie gospodarki samochodowej oraz organizowanie usług transportowych dla potrzeb placówek objętych bezpośrednim zakresem działania zakładu,
 4. organizowanie dowozu dzieci do szkół,
 5. administrowanie Klubem Nauczyciela,
 6. prowadzenie spraw przeciwpożarowych oraz bhp i udzielanie w tym zakresie pomocy placówkom oświatowo – wychowawczym.

§ 2. W zakresie remontów placówek:

 1. organizowanie i prowadzenie usług w zakresie drobnych remontów bieżących oraz konserwacji budynków i urządzeń w placówkach, a także sprawowanie nadzoru nad właściwą eksploatacją i konserwacją obiektów,
 2. prowadzenie ewidencji stanu bazy materialnej (budynków i pomieszczeń użytkowanych przez placówki),
 3. opracowywanie projektów planów remontów bieżących (drobnych) placówek,
 4. organizowanie okresowych przeglądów budowlanych, gazowych, kominowych, elektrycznych itp.

§ 3. W zakresie zatrudnienia i funduszu płac pracowników placówek:

 1. gospodarowanie środkami i dyrektywnymi limitami osobowego funduszu płac i zatrudnienia, przestrzeganie w placówkach objętych zakresem działania zakładu – decyzji i wytycznych organu prowadzącego szkołę w tym zakresie,
 2. prowadzenie dokumentacji osobowej zatrudnionych pracowników zakładu oraz placówek oświatowo – wychowawczych działających na terenie Miasta i Gminy Gryfino,
 3. przygotowywanie list płac oraz organizowanie wypłaty wynagrodzenia pracowników zakładu oraz placówek oświatowo – wychowawczych i instytucji kultury,
 4. prowadzenie ewidencji wypłat z osobowego funduszu płac oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań i analiz w tym zakresie,
 5. prowadzenie spraw osobowych pracowników objętych zakresem działania zakładu,
 6. aktualizacja bazy danych Systemu Informacji Oświatowej.

§ 4. W zakresie planowania i statystyki zadań realizowanych przez placówki:

 1. organizowanie i prowadzenie prac statystycznych oraz opracowywanie okresowych sprawozdań i analiz z przebiegu wykonania planowanych zadań,
 2. sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością i rzetelnością sporządzanych przez placówki danych liczbowych i sprawozdań statystycznych.

§ 5. W zakresie finansowania, księgowości i sprawozdawczości placówek:

 1. opracowywanie na podstawie zgłaszanych przez dyrektorów placówek potrzeb – jednostkowych i zbiorczych projektów planów finansowych w zakresie gospodarki budżetowej,
 2. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej placówek objętych zakresem działania zakładu, a w szczególności:
  1. organizowanie i prowadzenie obsługi kasowej i bankowej placówek,
  2. sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym oraz merytorycznym,
  3. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej placówek,
  4. prowadzenie rozliczeń z udzielonych zaliczek,
  5. rozliczanie delegacji służbowych, druków ścisłego zarachowania i innych dokumentów,
  6. organizowanie i dokonywanie wypłaty wynagrodzeń oraz stypendiów pieniężnych,
  7. nadzór i prowadzenie rozliczenia w zakresie kosztów żywienia w placówkach,
  8. sporządzanie bilansu jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,
  9. sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
  10. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 3. prowadzenie ewidencji umorzenia środków trwałych,
 4. realizowanie innych zadań i obowiązków wynikających z wykonywania obsługi finansowo-księgowej placówek objętych zakresem działania zakładu, a zwłaszcza w zakresie przestrzegania dyscypliny finansowej, nadzoru nad zabezpieczeniem mienia, racjonalnego i celowego wykorzystywania środków finansowych,
 5. nadzorowanie i kontrolowanie działalności komórek księgowych w placówkach pod względem formalnym i merytorycznym,
 6. prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

§ 6. W zakresie planowania i finansowania zadań oświaty i wychowania:

 1. opracowywanie projektów planów oraz projektów budżetu w części dotyczącej oświaty i wychowania, a zwłaszcza:
  1. planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. planów finansowych i projektów budżetowych.
 2. opiniowanie i uzgadnianie z punktu widzenia ekonomicznego projektów sieci i organizacji działalności placówek oświatowo-wychowawczych dotyczących szkolnictwa i opieki nad dziećmi,
 3. opracowywanie kalkulacji skutków finansowych określonych przedsięwzięć i zamierzeń, np. arkuszy organizacyjnych,
 4. dokonywanie analiz ekonomicznych dotyczących oświaty i wychowania,
 5. organizowanie rachunkowości oraz prowadzenie instruktażu i szkoleń pracowników służb administracyjnych w placówkach oświatowo – wychowawczych,
 6. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej w placówkach.
 7. organizowanie kontroli wewnętrznej w placówkach objętych zakresem działania zakładu.

 

 

W Y K A Z
obsługiwanych placówek oświatowo – wychowawczych
przez Zakład Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Gryfinie

Lp. Nazwa placówki Adres
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 22
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie 74-100 Gryfino, ul. 9 Maja 4
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 74-100 Gryfino, ul. Kościuszki 17
4. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie 74-100 Gryfino, Gardno ul. Niepodległości 1
5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Chwarstnicy 74-100 Gryfino, Chwarstnica, ul Gryfińska 19
6.

Szkoła Podstawowa im. Ks Barnima I  w Żabnicy

74-100 Gryfino, ul. Długa 20
7. Szkoła Podstawowa w Radziszewie 74-107 Daleszewo, Radziszewo, ul. Szczecińska 54
8. Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie 74-101 Gryfino, ul. Iwaszkiewicza 70
9. Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały  w Gryfinie 74-100 Gryfino, ul. Wojska Polskiego 11
10. Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 74-100 Gryfino, ul. Krzywoustego 5
11. Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie 74-101 Gryfino, ul. Krasińskiego 29
12. Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 21
13. Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 74-101 Gryfino, ul. Żeromskiego 12
14. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie 74-101 Gryfino, ul. Iwaszkiewicza 70