Sesja nr LII

UCHWAŁA NR LII/636/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 1 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Gryfino oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności.

UCHWAŁA NR LII/636/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 1 czerwca 2006 roku
 

 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Gryfino oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności.

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianą: Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420; Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319) uchwala się, co następuje:

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1. Wierzytelności Gminy Gryfino oraz jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, zwane dalej wierzytelnościami mogą być odpowiednio – umarzane w całości lub w części, jeżeli:

 1. wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
 2. nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców;
 3. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne;
 4. przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne lub ekonomiczne.

§ 2.

 1. Uchwałę stosuje się do następujących wierzytelności:
  1. cena ze sprzedaży nieruchomości;
  2. opłata z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
  3. opłata planistyczna;
  4. opłata adiacencka;
  5. opłata za korzystanie z mienia komunalnego niestanowiącego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
  6. opłata za usunięcie drzew lub krzewów;
  7. kara za usunięcie drzew lub krzewów;
  8. opłata za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
  9. opłata za zajęcie pasa drogowego oraz kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia;
  10. opłata za umieszczanie reklam, obiektów handlowych i usługowych w pasie drogowym oraz kary za ich umieszczanie bez zezwolenia;
  11. opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi;
  12. opłata drogowa;
  13. opłata za parkowanie pojazdów na drogach publicznych;
  14. opłata za żłobek;
  15. opłata za świadczenia przedszkoli publicznych;
  16. opłata za świadczenia gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną i oświatową;
  17. opłata za świadczenia gminnych ośrodków kultury fizycznej i rekreacji;
  18. opłata za korzystanie z gminnych urządzeń sportowych;
  19. opłata za korzystanie z gminnych targowisk;
  20. opłata za korzystanie z cmentarzy komunalnych;
  21. kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy;
  22. grzywna za niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;
  23. mandat karny;
  24. czynsz za dzierżawę gruntów gminnych;
  25. czynsz za dzierżawę innych nieruchomości i rzeczy ruchomych stanowiących własność Gminy Gryfino;
  26. czynsz za najem komunalnych lokali użytkowych;
  27. czynsz za najem komunalnych lokali mieszkalnych;
 2. Wierzytelności, o których mowa w ust. 1 mogą być umarzane, rozkładane na raty lub odraczane na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 3.

 1. Do umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu płatności wierzytelności Gminy Gryfino oraz wszystkich jednostek organizacyjnych gminy jest uprawniony Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych gminy do rozkładania na raty i odraczania terminu płatności, jeżeli kwota wierzytelności wraz z należnymi odsetkami nie przekracza równowartości w złotych 200 EURO.
 3. W przypadkach określonych w ust. 2 kierownicy jednostek organizacyjnych składają Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino za pośrednictwem Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie kwartalne sprawozdanie z udzielonych ulg w terminie 20 dni od zakończenia kwartału, w którym dana ulga została udzielona.
 4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 3 powinny zawierać dane osobowe i identyfikacyjne beneficjenta, oraz informację za jaki okres została przyznana ulga oraz na jakich warunkach udzielono ulgi.

§ 4.

 1. Zasady i tryb umarzania wierzytelności z tytułu opłat za używanie komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielania innych ulg w spłacie tych wierzytelności określa wyłącznie rozdział II niniejszej uchwały.
 2. Zasady i tryb umarzania wierzytelności, udzielania innych ulg w ich spłacie oraz zasady udzielania innej pomocy z tytułu opłat za używanie komunalnych lokali użytkowych określa wyłącznie rozdział III niniejszej uchwały.
 3. Zasady i tryb umarzania pozostałych wierzytelności, udzielania odroczeń terminów spłaty oraz rozkładania na raty tych wierzytelności określa wyłącznie rozdział IV niniejszej uchwały.

 

Rozdział II

Zasady i tryb umarzania wierzytelności z tytułu opłat za używanie komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielanie innych ulg w spłacie tych należności

§ 5. Zasady zawarte w niniejszym rozdziale określają w sposób wyłączny umarzanie zaległych opłat oraz udzielanie innych ulg w spłacie należności z tytułu używania komunalnych lokali mieszkalnych, zwanych dalej lokalami, należących do Gminy Gryfino.

§ 6.

 1. Ilekroć w zasadach określonych w niniejszym rozdziale jest mowa o:
  1. dłużniku – należy przez to rozumieć:
   1. najemcę lokalu zadłużonego;
   2. osobę, która utraciła tytuł prawny do zajmowanego lokalu;
   3. osobę która zamieszkiwała i pozostała w lokalu opuszczonym przez najemcę lub pozostała w lokalu, w którego najem nie wstąpiła po śmierci najemcy;
   4. osobę, stale zamieszkującą w lokalu zobowiązaną solidarnie z najemcą do zapłaty czynszu oraz innych opłat niezależnych od właściciela.
  2. opłatach za lokale – należy przez to rozumieć:
   1. czynsz najmu określony w umowie najmu;
   2. odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
   3. opłaty niezależne od właściciela określone w umowie najmu;
   4. odsetki za zwłokę w płatności należności , o których mowa w lit. a)-c).
 2. Umorzenie całości lub części wierzytelności, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności może obejmować:
  1. zaległość główną,
  2. odsetki,
  3. koszty dochodzenia roszczeń,
  4. pozostałe koszty wynikające z powstania zaległości.

§ 7.

 1. Zadłużenie wynikające z opłat za używanie lokalu mieszkalnego może być umorzone w przypadku, gdy:
  1. nastąpił zgon dłużnika, który w lokalu zamieszkiwał samotnie oraz nie posiadał majątku, z którego można by dochodzić należności, nie ma możliwości określenia spadkobierców, a lokal wrócił do dyspozycji Gminy Gryfino;
  2. rozwiązano umowę najmu za zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego, a postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
  3. nie można ustalić tożsamości dłużnika i jego miejsca pobytu;
  4. kwota zadłużenia jest mniejsza niż koszty upomnienia. Umorzenia za dany lokal dokonuje się raz w roku, na koniec roku kalendarzowego;
  5. dochód na jednego członka wieloosobowego gospodarstwa domowego nie przekracza 80% najniższej emerytury i 85% tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym;
  6. zaistniała szczególna sytuacja losowa z przyczyn niezależnych od zamieszkujących w lokalu osób i których wystąpienia nie mogli przewidzieć, mająca istotny wpływ na sytuację materialną dłużnika;
  7. roszczenie o zapłatę opłat za lokal uległo przedawnieniu i windykacja z tego tytułu jest bezskuteczna;
  8. w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności;
  9. nastąpi zamiana lokalu z inicjatywy gminy na lokal mniejszy lub o niższym standardzie;
 2. Wierzytelności z tytułu opłat za lokale mogą zostać umorzone w wysokości całej kwoty należnych odsetek pod warunkiem zawieszającym jednorazowej wpłaty obejmującej 100% kwoty zadłużenia, przy jednoczesnym posiadaniu przez dłużnika tytułu prawnego do lokalu.
 3. Umorzenie, o którym mowa w § 7 ust.1 pkt 5 i 6 może być dokonane tylko jeden raz w stosunku do tego samego dłużnika.
 4. W przypadku dłużnika zdolnego do pracy dodatkowym warunkiem uzyskania umorzenia na podstawie § 7 ust. 1 pkt 5 i 6 jest brak możliwości zatrudnienia w ramach prac na rzecz gminy, co potwierdza stosowną adnotacją na wniosku upoważniony pracownik Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie.

§ 8.

 1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek dłużnika zaległości z tytułu opłat za lokal mieszkalny można rozłożyć maksymalnie do 60 miesięcznych rat.
 2. Jeżeli zadłużenie przekracza udokumentowane możliwości finansowe dłużnika co do spłaty zaległości w sposób, o którym mowa w ust. 1 Skarbnik Miasta i Gminy może określić część zadłużenia jako ostatnią ratę. Po terminowej spłacie poprzednich rat wraz z bieżącym czynszem Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych po zasięgnięciu opinii Prezesa Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie w porozumieniu ze Skarbnikiem Miasta i Gminy może ponownie rozłożyć na raty tę część zadłużenia z uwzględnieniem postanowień ust. 1.
 3. Wysokość raty nie może przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia ustalanego przez Prezesa Rady Ministrów w drodze obwieszczenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” .

§ 9. W uzasadnionych przypadkach losowych na wniosek dłużnika można odroczyć termin spłaty zaległości maksymalnie o 24 miesiące.

§ 10. Od należności, której termin zapłaty odroczono, lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do upływu terminu zapłaty.

§ 11. W przypadku braku wpłaty w terminie odroczonej należności, braku zapłaty dwóch kolejnych rat lub braku wpłaty należności w wysokości równowartości dwóch kolejnych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również z odsetkami za okres, o którym mowa w § 10.

§ 12. Zadłużenie może być umorzone:

 1. z inicjatywy zarządcy zasobów komunalnych w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz ze Skarbnikiem Miasta i Gminy w przypadkach określonych w § 7 ust. 1 pkt 1,2,3,4,7,8 i 9;
 2. na wniosek dłużnika w przypadkach określonych w § 7 ust. 1 pkt 5 i 6.

§ 13. Zgodę na spłatę zaległych należności za używanie lokalu mieszkalnego w sposób określony w § 8 i § 9 wyraża Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino po uzyskaniu opinii Skarbnika Miasta i Gminy oraz Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

§ 14.

 1. W przypadkach, gdy umorzenie określone w § 7 ust. 1 pkt 5 i 6 nie przekracza równowartości w złotych 2.000 EURO umorzenia dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino po pozytywnym zaopiniowaniu przez Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino oraz Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.
 2. Jeżeli kwota umorzenia przekracza równowartość w złotych 2.000 EURO Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przed wydaniem decyzji zwraca się do Komisji Budżetu, Finansów i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej o zaopiniowanie wniosku dłużnika.
 3. Negatywna opinia Komisji Budżetu, Finansów i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej nie jest wiążąca dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 15.

 1. Z udzielonej pomocy Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino sporządza kwartalne sprawozdania dotyczące udzielonych ulg i przedkłada je Komisji Budżetu, Finansów, Aktywności Gospodarczej i Rolnictwa Rady Miejskiej w Gryfinie.
 2. Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać następujące informacje:
  1. w przypadku umorzenia – nazwisko i imię lub nazwę dłużnika, adres jego zamieszkania lub siedziby, kwota udzielonej ulgi , przyczyna umorzenia oraz data przyznania ulgi.
  2. w przypadku rozłożenia na raty - nazwisko i imię lub nazwę dłużnika, adres jego zamieszkania lub siedziby, kwota rozłożona na raty, ilość rat, data pierwszej raty i ostatniej raty, data przyznania ulgi oraz stan realizacji przez dłużnika zobowiązania wynikającego z przyznanej ulgi.
  3. w przypadku odroczenia płatności - nazwisko i imię lub nazwę dłużnika, adres jego zamieszkania lub siedziby, odroczona kwota płatności, data odroczonej płatności oraz data przyznania ulgi.

 

Rozdział III

Zasady i tryb umarzania wierzytelności z tytułu opłat za używanie komunalnych lokali użytkowych oraz udzielanie innych ulg w spłacie tych należności

§ 16. Niniejszy rozdział reguluje dopuszczalne przypadki:

 1. umarzania wierzytelności z tytułu opłat za komunalne lokale użytkowe , zwane dalej lokalami;
 2. udzielania ulg w spłacie należności z tytułu opłat za lokale;
 3. udzielania innej pomocy osobom fizycznym, prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zwanym dalej dłużnikami;

§ 17. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

 1. dłużniku – należy przez to rozumieć najemcę lub osobę, która utraciła tytuł prawny do zajmowanego komunalnego lokalu (bezumownego użytkownika), składającą wniosek o udzielenie pomocy;
 2. pomocy – należy przez to rozumieć pomoc udzielaną przez Gminę Gryfino na podstawie niniejszych zasad;
 3. opłatach za lokale – należy przez to rozumieć:
  1. czynsz najmu określony w umowie najmu lokalu;
  2. odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
  3. opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu;
  4. odsetki za zwłokę w płatności należności , o których mowa w lit. a-c.

§ 18.

 1. Pomoc obejmuje:
  1. odroczenie płatności;
  2. rozłożenie na raty należności;
  3. umorzenie części wierzytelności obejmującej kwotę wynikającą z opłat, o których mowa w § 17 pkt 3;
  4. obniżenie wymiaru czynszu za najem lokalu.
 2. Umorzenie całości lub części wierzytelności, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności z tytułu opłat za lokale może obejmować:
  1. zaległość główną,
  2. odsetki,
  3. koszty dochodzenia roszczeń,
  4. pozostałe koszty wynikające z powstania zaległości.
 3. Udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1 może nastąpić na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem:
  1. złożenia przez zainteresowany podmiot wniosku o udzielenie ulgi;
  2. sytuacji, kiedy zostanie wydane oświadczenie o udzieleniu pomocy, w trybie § 23 ust. 2.

§ 19. Wierzytelności z tytułu opłat za lokale oraz kosztów postępowania przy dochodzeniu roszczeń mogą zostać umorzone w całości w przypadkach, gdy:

 1. nie można ustalić dłużnika;
 2. nastąpił zgon dłużnika, którego następcy prawni nie są zainteresowani przejęciem lokalu lub nie ma spadkobierców;
 3. rozwiązano umowę najmu, a lokal został zdany protokołem przejęcia wynajmującemu i postępowanie egzekucyjne nie dało rezultatów albo jest prawdopodobieństwo, iż w jego toku nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia;
 4. wierzytelności nie zaspokojono w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego.

§ 20. Wierzytelności z tytułu opłat za lokale mogą zostać umorzone w części w wysokości całej kwoty należnych odsetek – pod warunkiem zawieszającym dokonania:

 1. jednorazowej spłaty pozostałej kwoty zadłużenia lub
 2. wpłaty obejmującej 50% kwoty zadłużenia oraz spłaty pozostałej części zadłużenia wynikającej z należności głównej w maksymalnie 12 ratach.

§ 21.

 1. Pomoc, o której mowa w § 20 może zostać udzielona podmiotom, po spełnieniu łącznie warunków:
  1. wynajmują lokal od co najmniej 6 miesięcy i wypełniali w tym czasie obowiązki płatnicze co najmniej przez połowę tego okresu;
  2. nie korzystali z jakiejkolwiek pomocy udzielanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w okresie ostatnich trzech lat od dnia złożenia wniosku o pomoc;
  3. nie dotyczy podmiotów, z którymi zawarto umowy na warunkach preferencyjnych obejmujących stawkę podstawową po uzyskaniu lokalu w drodze bezprzetargowej, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Dopuszcza się udzielenie pomocy, o której mowa w § 20 osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, oświatową, wychowawczą – na cele nie związane z działalnością zarobkową, z zachowaniem warunków, o których mowa w ust. 1.

§ 22. Jeżeli umorzenie dotyczy części wierzytelności, pod warunkami zawieszającymi, w oświadczeniu o umorzeniu należy określić:

 1. termin zapłaty pozostałej do uregulowania wierzytelności,
 2. wysokość pozostałej do uregulowania wierzytelności,
 3. w przypadku dokonywania jednorazowej wpłaty części wierzytelności, a pozostałej jej części rozkładania na raty – ich ilość, wysokość i daty dokonania wpłat poszczególnych rat,
 4. klauzulę wskazującą, że w przypadku niedotrzymania przez dłużnika terminów spłaty wierzytelności, oświadczenie o umorzeniu uznaje się za niewiążące z chwilą naruszenia przez dłużnika warunków, o których mowa w pkt 1-3, a należna kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności.

§ 23.

 1. Zgodę na udzielenie pomocy, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 wyraża Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej, Skarbnikiem Miasta i Gminy oraz z Naczelnikiem Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych lub upoważnionym kierownikiem jednostki organizacyjnej zgodnie z § 18 ust. 2 uchwały.
 2. Zgodę na udzielenie pomocy, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w § 19 i § 20 wyraża:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej oraz Skarbnikiem Miasta i Gminy – gdy kwota pomocy nie przekracza równowartości w złotych 5.000 EURO;
  2. Jeżeli kwota pomocy przekracza równowartość w złotych 5.000 EURO – Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej.

§ 24.

 1. W uzasadnionych przypadkach można:
  1. odroczyć termin zapłaty całości lub części należności,
  2. rozłożyć na raty płatność wynikającą z istniejącej wierzytelności, jednak nie więcej niż na 18 rat,
  3. obniżyć wymiar czynszu, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika i interes gminy.
 2. W przypadkach rozłożenia wierzytelności na raty:
  1. nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od złożenia oświadczenia o zastosowaniu ulgi do dnia upływu ustalonych terminów płatności,
  2. w oświadczeniu o rozłożeniu wierzytelności na raty wskazuje się:
   1. ilość i wysokość poszczególnych rat oraz wymagane daty ich wpłaty,
   2. klauzulę wskazującą, że w przypadku niedotrzymania przez dłużnika terminów spłaty którejkolwiek z rat, oświadczenie o udzieleniu ulgi uznaje się za niewiążące z chwilą naruszenia przez dłużnika warunków, o których mowa w lit. a należna kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności.

§ 25. Odroczenie płatności lub obniżenie wymiaru czynszu może nastąpić na wniosek zainteresowanego podmiotu:

 1. w przypadku remontu bądź modernizacji lokalu uzgodnionego z wynajmującym,
 2. w przypadku prowadzenia działań inwestycyjnych przez strony trzecie, które to działania utrudniają lub uniemożliwiają dostęp do lokalu;
 3. w przypadku w pełni udokumentowanej, trudnej sytuacji ekonomicznej zainteresowanego podmiotu.

§ 26.

 1. Płatność może być odroczona maksymalnie na okres 12 miesięcy.
 2. Oświadczenie o odroczeniu płatności winno zawierać, co najmniej:
  1. wysokość kwoty podlegającej odroczeniu,
  2. termin, do którego zostaje odroczona płatność należności,
  3. klauzulę wskazującą, że w przypadku niedotrzymania przez dłużnika terminów spłaty wierzytelności, oświadczenie o udzieleniu ulgi uznaje się za niewiążące z chwilą naruszenia przez dłużnika warunków, o których mowa w pkt 1-2, a należna kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności.

§ 27.

 1. Stawkę czynszu można obniżyć:
  1. o 20% - na czas trwania przesłanek, o których mowa w § 25 pkt 1, jednak nie dłużej niż na 3 miesiące z zastrzeżeniem ust. 3,
  2. o 40% - w przypadkach określonych w § 25 pkt 2 – na czas trwania przesłanek,
  3. o 50% - w przypadku określonym w § 25 pkt 3 – nie dłużej jednak niż na 6 miesięcy.
 2. O obniżenie wymiaru czynszu z przyczyn, o których mowa w § 25 pkt 3, najemca może wystąpić po upływie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, pod warunkiem dostarczenia wynajmującemu następujących dokumentów dotyczących jego sytuacji finansowej, obejmujących co najmniej:
  1. sprawozdanie finansowe (według wymagań przewidzianych w art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości – Dz.U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 ze zmianami) firmy wraz z analizą przepływów środków finansowych,
  2. potwierdzone salda należności i zobowiązań podmiotu ubiegającego się o obniżenie wymiaru czynszu,
  3. kopie deklaracji podatkowych z wszystkich tytułów (VAT, podatek dochodowy, podatek od nieruchomości itp.), składanych w okresie obejmującym 12 miesięcy przed datą wystąpienia z wnioskiem o obniżenie wymiaru czynszu wraz z potwierdzeniem jej złożenia we właściwym organie podatkowym,
  4. projektu programu naprawczego firmy,
  5. oświadczenie o sytuacji majątkowej i prawnej zainteresowanego podmiotu.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych przez zainteresowanego dokumentów, o których mowa w ust. 2.
 4. W przypadku podejmowania robót uzgodnionych z wynajmującym, bezpośrednio po podpisaniu umowy i przed rozpoczęciem działalności w lokalu dopuszcza się możliwość ustalenia przez okres do 3 miesięcy stawki czynszu w wysokości podstawowej.
 5. W przypadku zastrzeżeń, co do autentyczności złożonych dokumentów, o których mowa w ust. 2 wynajmujący ma prawo odmowy obniżenia czynszu.

§ 28.

 1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy do składania Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino kwartalnych sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 przedkładane są za pośrednictwem Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w terminie 15 dni od zakończenia danego kwartału.

 

Rozdział IV

Zasady i tryb umarzania pozostałych wierzytelności nie uregulowanych w rozdziałach II i III niniejszej uchwały, udzielania odroczeń terminów spłaty oraz rozkładania na raty tych wierzytelności

§ 29. Niniejszy rozdział reguluje dopuszczalne przypadki:

 1. umarzania opłat będących wierzytelnościami, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-25 niniejszej uchwały;
 2. udzielania ulg w spłacie należności z tytułu tych opłat;
 3. udzielania innej pomocy osobom fizycznym, prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zwanym dalej dłużnikami.

§ 30.

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

 1. dłużniku – należy przez to rozumieć podmiot, który złożył wniosek o udzielenie pomocy;
 2. pomocy – należy przez to rozumieć pomoc udzielaną przez Gminę Gryfino na podstawie niniejszych zasad;

§ 31.

 1. Pomoc obejmuje:
  1. odroczenie terminu płatności;
  2. rozłożenie na raty należności;
  3. umorzenie części wierzytelności obejmującej kwotę wynikającą z opłat;
  4. obniżenie wymiaru opłat.
 2. Umorzenie całości lub części wierzytelności, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności z tytułu opłat może obejmować:
  1. zaległość główną,
  2. odsetki,
  3. koszty dochodzenia roszczeń,
  4. pozostałe koszty wynikające z powstania zaległości.
 3. Udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1 może nastąpić na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem:
  1. złożenia przez zainteresowany podmiot wniosku o udzielenie pomocy;
  2. sytuacji, kiedy zostanie wydane oświadczenie o udzieleniu pomocy, w trybie § 36 ust. 2.

§ 32. Wierzytelności z tytułu opłat oraz kosztów postępowania przy dochodzeniu roszczeń mogą zostać umorzone w całości w przypadkach , gdy:

 1. nie można ustalić dłużnika;
 2. nastąpił zgon dłużnika, którego następcy prawni nie są zainteresowani przejęciem praw i obowiązków zmarłego lub nie ma spadkobierców;
 3. postępowanie egzekucyjne nie dało rezultatów albo istnieje prawdopodobieństwo, iż w jego toku nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia;
 4. wierzytelności nie zaspokojono w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego.

§ 33. Wierzytelności z tytułu opłat mogą zostać umorzone w części w wysokości całej kwoty należnych odsetek – pod warunkiem zawieszającym dokonania:

 1. jednorazowej spłaty pozostałej kwoty zadłużenia lub
 2. wpłaty obejmującej 50% kwoty zadłużenia oraz spłaty pozostałej części zadłużenia wynikającej z należności głównej w maksymalnie 12 ratach.

§ 34.

 1. Pomoc, o której mowa w § 33 może zostać udzielona podmiotom, po spełnieniu łącznie warunków:
  1. wypełniali w ostatnich 12 miesięcy obowiązki płatnicze co najmniej przez połowę tego okresu;
  2. nie korzystali z jakiejkolwiek pomocy udzielanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w okresie ostatnich trzech lat od dnia złożenia wniosku o pomoc.

§ 35. Jeżeli umorzenie dotyczy części wierzytelności, pod warunkami zawieszającymi, w oświadczeniu o umorzeniu należy określić:

 1. termin zapłaty pozostałej do uregulowania wierzytelności,
 2. wysokość pozostałej do uregulowania wierzytelności,
 3. w przypadku dokonywania jednorazowej wpłaty części wierzytelności, a pozostałej jej części rozkładania na raty – ich ilość, wysokość i daty dokonania wpłat poszczególnych rat,
 4. klauzulę wskazującą, że w przypadku niedotrzymania przez dłużnika terminów spłaty wierzytelności, oświadczenie o umorzeniu uznaje się za niewiążące z chwilą naruszenia przez dłużnika warunków, o których mowa w pkt 1-3, a należna kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności.

§ 36.

 1. Zgodę na udzielenie pomocy, o której mowa w § 31 ust. 1 pkt 1 i 2 wyraża Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej, Skarbnikiem Miasta i Gminy oraz z Naczelnikiem Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych lub upoważnionym kierownikiem jednostki organizacyjnej zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały.
 2. Zgodę na udzielenie pomocy, o której mowa w § 31 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w § 32 i § 33 wyraża:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej oraz Skarbnikiem Miasta i Gminy – gdy kwota pomocy nie przekracza równowartości w złotych 5.000 EURO;
  2. Jeżeli kwota pomocy przekracza równowartość w złotych 5.000 EURO – Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej.

§ 37.

 1. W uzasadnionych przypadkach można:
  1. odroczyć termin zapłaty całości lub części należności,
  2. rozłożyć na raty płatność wynikającą z istniejącej wierzytelności, jednak nie więcej niż na 20 rat,
  3. obniżyć wymiar opłaty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika i interes gminy.
 2. W przypadkach rozłożenia wierzytelności na raty:
  1. nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od złożenia wniosku o zastosowanie ulgi do dnia upływu ustalonych terminów płatności,
  2. pobiera się opłatę za prolongatę terminów płatności w wysokości 50% stawki odsetek ustawowych,
  3. w oświadczeniu o rozłożeniu wierzytelności na raty wskazuje się:
   1. ilość i wysokość poszczególnych rat oraz wymagane daty ich wpłaty,
   2. klauzulę wskazującą, że oświadczenie o udzieleniu ulgi uznaje się za niewiążące z chwilą stwierdzenia braku zapłaty przez dłużnika dwóch kolejnych rat w wysokości i terminach ustalonych w oświadczeniu, a należna kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności.

§ 38. Odroczenie płatności lub obniżenie wymiaru opłaty może nastąpić na wniosek zainteresowanego podmiotu lub osoby:

 1. w przypadku w pełni udokumentowanej, trudnej sytuacji ekonomicznej zainteresowanego podmiotu lub osoby;
 2. w przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej wnioskującego i jego rodziny.

§ 39.

 1. Płatność może być odroczona maksymalnie na okres 12 miesięcy.
 2. Oświadczenie o odroczeniu płatności winno zawierać, co najmniej:
  1. wysokość kwoty podlegającej odroczeniu,
  2. termin, do którego zostaje odroczona płatność należności,
  3. wysokość opłaty za prolongatę terminu płatności w wysokości 50% stawki odsetek ustawowych,
  4. klauzulę wskazującą, że oświadczenie o odroczeniu uznaje się za niewiążące z chwilą naruszenia przez dłużnika warunków, o których mowa w pkt 1-2, a należna kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności.

§ 40.

 1. Opłatę można obniżyć:
  1. o 50% - w przypadku określonym w § 38 pkt 1 – nie dłużej jednak niż na 6 miesięcy.
  2. o 75% - w przypadkach określonych w § 38 pkt 2 – na czas trwania przesłanek,
 2. O obniżenie wymiaru opłat z przyczyn, o których mowa w § 38 pkt 1, wnioskujący może wystąpić pod warunkiem dostarczenia wierzycielowi następujących dokumentów dotyczących jego sytuacji finansowej, obejmujących co najmniej:
  1. sprawozdanie finansowe (według wymagań przewidzianych w art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości – Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zmianami) firmy wraz z analizą przepływów środków finansowych,
  2. potwierdzone salda należności i zobowiązań podmiotu ubiegającego się o obniżenie wymiaru opłaty,
  3. kopie deklaracji podatkowych z wszystkich tytułów (VAT, podatek dochodowy, podatek od nieruchomości itp.), składanych w okresie obejmującym 12 miesięcy przed datą wystąpienia z wnioskiem o obniżenie opłaty wraz z potwierdzeniem jej złożenia we właściwym organie podatkowym,
  4. projektu programu naprawczego firmy,
  5. oświadczenie o sytuacji majątkowej i prawnej zainteresowanego podmiotu,
  6. oświadczenie o sytuacji majątkowej rodziny wnioskującego.
 3. Organ rozpatrujący wniosek zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych przez zainteresowanego dokumentów, o których mowa w ust. 2.
 4. W przypadku zastrzeżeń, co do autentyczności złożonych dokumentów, o których mowa w ust. 2 organ rozpatrujący wniosek ma prawo odmowy obniżenia opłaty.
 5. Pomoc, o której mowa w § 31 może być udzielona z jednego tytułu należności tylko raz na okres trzech lat.

§ 41.

 1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy do składania Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino kwartalnych sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy.
 2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 przedkładane są za pośrednictwem Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w terminie 15 dni od zakończenia danego kwartału.

 

Rozdział V

Przepisy końcowe i przejściowe

§ 42.

 1. Wszczęte przed dniem wejścia w życie uchwały postępowania o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty należności , o których mowa w § 1 prowadzi do końca organ, który wszczął postępowanie według przepisów dotychczasowych.
 2. Organ właściwy do umarzania wierzytelności głównej jest uprawniony również do umarzania odsetek oraz należności ubocznych.

§ 43.

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdania dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz ulg w spłacie udzielonych w trybie określonym w § 1 i § 2 oraz w rozdziałach II,III i IV niniejszej uchwały.
 2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 składane są według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku kalendarzowego –w terminie do 90 dni od zakończenia okresów sprawozdawczych.
 3. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, wykazuje się narastająco, od początku roku.

§ 44. Stosowanie niniejszej uchwały wobec przedsiębiorców stanowi pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291) oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.Urz. WE L 10, s. 138) i odbywa się zgodnie z ich przepisami.

§ 45. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 46. Traci moc Uchwała Nr XXIII/312/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 61, poz. 1099.

§ 46. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2006 roku.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) stanowi, iż organ stanowiący jednostki określa szczegółowe zasady i tryb udzielania ulg w spłacie należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zmianami) oraz wskazuje organ lub osobę uprawnioną do ich udzielania. Zgodnie z art. 241 ust. 1 wszystkie przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zmianami) zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydawanych na podstawie nowej ustawy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2006 roku. Ponadto należy zauważyć, iż obecnie obowiązująca ustawa o finansach publicznych nakazuje radzie gminy podjęcie uchwały w sprawie udzielania ulg w spłacie należności, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa. Natomiast ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych wskazywała możliwość uregulowania tej kwestii drogą uchwały rady gminy. Projektowana uchwała w § 2 zawiera katalog wierzytelności Gminy Gryfino oraz jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, do których niniejszą uchwałę należy stosować.

Sama uchwała jest podzielona na 5 następujących rozdziałów:

 1. Przepisy ogólne,
 2. Zasady i tryb umarzania wierzytelności z tytułu opłat za używanie komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielanie innych ulg w spłacie tych należności,
 3. Zasady i tryb umarzania wierzytelności z tytułu opłat za używanie komunalnych lokali użytkowych oraz udzielanie innych ulg w spłacie tych należności,
 4. Zasady i tryb umarzania pozostałych wierzytelności nieuregulowanych w rozdziałach II i III uchwały, udzielania odroczeń terminów spłaty oraz rozkładania na raty tych wierzytelności,
 5. Przepisy końcowe i przejściowe.

Stosowanie projektowanej uchwały wobec przedsiębiorców będzie się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami o pomocy publicznej. Proponowany akt prawa miejscowego będzie obowiązywać od dnia 1 lipca 2006 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Sporządził:
Krystian Kosiński