Sesja nr LII

UCHWAŁA NR LII/626/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 01 czerwca 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

UCHWAŁA NR LII/626/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 01 czerwca 2006r.
 

 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441), oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 15.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.700
75416   Straż Miejska 5.700
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.700
 
758     Różne rozliczenia 9.800
75814   Różne rozliczenia finansowe 9.800
0970 Wpływy z różnych dochodów 9.800

OGÓŁEM

15.500

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2.322.200 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.500
75416   Straż Miejska 15.500
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15.500
 
926     Kultura fizyczna i sport 2.306.700
92601   Obiekty sportowe 2.306.700
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2.306.700

OGÓŁEM

2.322.200

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 6.700 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758     Różne rozliczenia 6.700
75818   Rezerwy ogólne i celowe 6.700
4810 Rezerwy 6.700

OGÓŁEM

6.700

§ 4. Ustala się przychody na kwotę 2.300.000 zł

Paragraf Wyszczególnienie Kwota
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.300.000

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

DOCHODY

 • Dział 754
  • 5.700 zł – środki pochodzą z rozliczenia wysłużonego Lanosa, który został oddany w ramach rozliczenia nowego samochodu służbowego Straży Miejskiej;
 • Dział 758
  • 9.800 zł – są to niewykorzystane środki niewygasające, które pozostały z rozliczenia zadania pn. „Zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Miejskiej”;

WYDATKI

 • Dział 754
  • 15.500 zł – środki przeznacza się na zakup 2 skuterów, do użytku służbowego Straży Miejskiej;
 • Dział 926
  • 2.306.700 zł – środki przeznacza się na wykup boisk sportowych od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i gminie Gryfino; i tak:
   • 2.300.000 zł – są to środki pochodzące z kredytu bankowego,
   •        6.700 zł – pozostałe, brakujące środki przeznaczone na realizację w/w

zadania pochodzą z rezerwy  ogólnej .

PRZYCHODY

2.300.000 zł – kwota ta stanowi środki pochodzące z zaciągniętego kredytu na wykup obiektów sportowych

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk